Финансиране

 Възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

 

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси през 2018 на Агенция за хората с увреждания

 

Важно! Конкурсите за представяне на проекти са със срокове. Архив на всички обяви за субсидии с изтекли срокове може да намерите по-долу на страницата. Архива може да ви ориентира какво да очаквате през следващата година, за да се подготвите за кандидатстване когато се публикува обявата.

 

Финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Актуална обява със срок до 28 май 2018!

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 28.05.2018 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 28.05.2018 г .

   Конкурсната документация  можете да намерите в рубрика: Проекти/програми,  Работодатели по чл. 25 от ЗИХУ. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева


 
Актуална обява със срок до 26 април 2018. Субсидията  – 20 000 лева. Не е кредит!

20.03.2018 Обява 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.    Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева.  Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 26.04.2018 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 26.04.2018 г.

   Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73   

 

 

Актуално за февруари 2018!

Зададен въпрос в електронната ми поща • 06 02 2018 С.З. Тази година ще има ли субсидия?

Здравейте! Искам да попитам, тази година ще има ли възможност да се получи такава субсидия? Благодаря предварително!

Отговор на Георги Воев

Следете страниците от сайта ми https://voevmedical.com/

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Финансиране

Финансиране

Там публикувам обявленията за субсидията.
Обикновено до средата на февруари излиза обявлението.
Предполагам че до няколко дни ще излезе обявлението след което имате срок от един месец за подготовка и кандидатстване.
Условията са едни и същи през годините.
Докато чакате излизането на обявата, на горните страници може да се запознаете с обявата за миналата 2017г.

 

Едно уточнение! Страницата се актуализира периодично с още конкретна информация. Всеки който открие допълнително възможности за финансиране може да ни пише на etvoev@abv.bg Ще поместим информацията и така ще помогнем на още хора.

 

Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Вие сте с Експертно решение над 50% увреждане. Имате идеи за малък собствен бизнес. Досега не сте имали собствена фирма или имате малка фирма на която искате да разширите дейността й. Как може да получите финансиране до 20 000лв без да вземате кредит и да няма нужда да връщате тези 20 000лв?

Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

 

Права на обикновените хора, какво не знаем

Права на обикновените хора, какво не знаем

 

 

 

Съдържание на страницата:

1. Възможности за финансиране  от Агенция за социално подпомагане /АСП/ съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/.

а/Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ за закупуването им от Агенция  за социално подпомагане /АСП/.

б./ Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности

в./

г./, д./

2. Други възможности за финансиране:

Фонд „Протегни ръка“

Фонд „Социална закрила“

Фондация „Помощ за благотворителността“

Българската Коледа

„Избери за да помогнеш“ на Райфайзен банк

„Протегни ръка“ Помогни на дете в нужда. Прокредит банк

Финансиране/ Спонсори/ от фирми желаещи да ползват данъчни облекчения или дарителство.

 

 1. Помощ от Агенция  за социално подпомагане /АСП/.

а./  Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ за закупуване от АСП:  Чл. 39-43 /ППЗИХУ/

Хората с увреждания, възрастните хора и инвалидите/с ТЕЛК/ могат да получат Целева помощ от АСП. С тази помощ могат да закупят помощни средства: инвалидни колички рингови или акумулаторни, тоалетни столове и столове за баня или комбинирани столове, проходилки, патерици, бастуни, слухови апарати и други медицински и помощни средства и на практика да ги получат БЕЗПЛАТНО.

Подробности за размера на помощта, реда за получаването и какво трябва да се направи, за да получите помощ от Агенция за социално подпомагане , може да намерите на страница Помощ за закупуване :

Помощ за закупуване

Вижте и информацията на страница: Корупционни практики

Корупционни практики

За да не бъде злоупотребено с вас и вашите права

 

б./ Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности

   Чрез изготвяне на Социална оценка

Чл. 12. /ЗИХУ/(1) Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

(2) Социалната оценка установява:

1. потребностите и възможностите за рехабилитация;

2. възможностите за обучение;

3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;

4. потребностите от социални услуги;

5. възможностите за социално включване.

(3) Социалната оценка се извършва по искане на:

1. лицето с увреждане;

2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане;

3. семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(4) По искане и с участието на лицата по ал. 3 въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за интеграция.

ЗИХУ  Чл. 41а.

(1) Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, установени в оценката по чл. 12, за ползване на:

1. социални услуги;

2. услуги за социална и медицинска рехабилитация;

3. услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация;

4. услуги за достъп до образование и обучение;

5. услуги за осигуряване на достъпна среда.

(2) Размерът, начинът на неговото формиране, условията и редът за предоставяне и ползване на финансовата подкрепа за всяка от услугите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят с правилника за прилагане на закона.“

ППЗИХУ Чл.13 /Социална оценка/

(1) По всяка постъпила молба-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка съгласно приложение № 3, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

(2)  Въз основа на социалната оценка може да се изготвя индивидуален план за интеграция на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, според вида и степента на увреждане и заявените потребности в молба-декларацията за изготвяне на социална оценка.

(3) При изготвянето на социалната оценка се вземат предвид препоръките и оценките на екипите за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания по чл. 16, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4)  Комисията може да прави предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за:

1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

2. отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.

(5) Социалната оценка се изготвя в 3 екземпляра – за консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, за лицето, подало молба-декларацията, и за дирекция „Социално подпомагане“.

(6) Социалната оценка се връчва на лицето в 14-дневен срок от изготвянето.

в/ Чл. 48. /ППЗИХУ/ (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.

г/ Чл. 49. /ППЗИХУ/ Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.

д/ Чл. 50. /ППЗИХУ/ Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

 

Кратък коментар за помощта от Агенция „За социално подпомагане“:

Целевата помощ за закупуване на помощни средства е регламентирана с пределни лимитни цени.

/а./  Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ за закупуване от АСП:  Чл. 39-43 /ППЗИХУ/

Например: Рингова инвалидна количка -целева помощ 486 лв.

Когато се използват възможностите по /б./ Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, чрез изготвяне на Социална оценка/, може да се получи допълнително индивидуално финансиране според конкретните нужди.

Например: Инвалидните колички за деца и възрастни с Детска церебрална парализа са по-скъпи от обикновените рингови инвалидни колички. Те  имат допълнителните екстри заради специфичните увреждания настъпили от Детската  церебрална парализа. Закона обаче не е предвидил различна целева помощ при отпускане на инвалидни колички според увреждането. Поради тази причина може да се кандидатства индивидуално за индивидуална подкрепа.

Трябва да се има предвид следното:

Закона задължава на всеки, който има съответните увреждания и има право, да бъде отпусната целева помощ за закупуване на помощни средства в рамките на целевата помощ.

Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности може да бъде отпусната , а може и да не бъде отпусната. Отпускането и зависи от: социалната оценка и от това дали има средства/те са ограничени/.

 

Още по темата на страница Права на инвалиди, възрастни, и хора с увреждания:

Права. Хора с увреждания.

 

2. Други възможности за финансиране:

 

Фонд „Протегни ръка“

„ПРОтегни ръка“ е благотворителен фонд, създаден през 2004 година, чието благородно начало е поставено от служителите на ПроКредит Банк (България) АД, а самата банка участва с дарение във фонда всяка година.

Подробности на: http://www.protegniraka.bg/

 

Фонд „Социална закрила“

Министерство на труда и социалната политика

Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП

 

Министерство на труда и социалната политика Зададен въпрос и отговора от министерството:

2017-09-27 11:30:48 – Валентин Иванов


имам дете инвалид.Наскоро взехме инвалидна количка,но не можем да я сваляме по стълбите.Намерих устройство за качване и слизане правено от българска фирма,но сумата е 7400лв.Има ли начин да ми се помогне да го взема?

2017-10-10 14:18:50 – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“


Уважаеми господин Иванов, може да се обърнете към фонд „Социална закрила“ за получаване на финансова подкрепа. На официалната интернет страница на фонда може да намерите подробна информация относно начина и критериите за кандидатстване, както и контакти на служителите. ГМ

 

 

  • Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

– предоставяне на нов вид социални услуги в общността;

– подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;

– подобряване условията на живот на лица в риск;

– деинституционализация на социалните услуги;

– подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Подробности на :http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=186

 

 

Фондация „Помощ за благотворителността“

Програма “ Домашни грижи“ за възрастни болни и самотни хора

Каузата е на сдружение „Каритас България“.

 

„Избери за да помогнеш“

Дарителска кампания “ Избери за да помогнеш“ инициатива на Райфайзен банк. Критерии за избор

 

“                   Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Магазина до дрогерията.  Не сме дрогерията на партера!!!
 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

 

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  http://www.voevmedical.com/

 

BGtop