Финансиране

 Възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

Ежегодни конкурси за безвъзмездна помощ финансиране на проекти за хора с увреждания. Не са кредити!

АКТУАЛНО СЪС СРОК

18.03.2024. Съобщение на Агенцията за хора с увреждания (АХУ). Агенцията за хора с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания.

Общите условия, на които следва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

– Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

– Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

– Физическото лице – собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да

надвишава сумата от 30 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

– Инвестиционни дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

– Дейности, които ще се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 24 (двадесет и четири) месеца.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкритите работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

По-подробна информация може да намерите в Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Методиката и документите

към нея са актуализирани и са публикувани  в сайта на АХУ, рубрика Проекти/Програми/Самостоятелен бизнес.

 1. Максимален размер на субсидията  е до 30 000 лева.
 2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 23.04.2024 година
 3. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Допълнителна информация:

 • Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страница на АХУ в рубрика: Проекти/Програми/Самостоятелен бизнес.
 • Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие (Приложение 4 към Методиката) с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини: На място, в деловодството на АХУ, не по-късно от 17:30 часа на 23.04.2024 г., на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

АРХИВ

31.03.2023. Съобщение на: Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания. По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. 2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. 3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване. 4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават … в деловодството на АХУ в периода от 01.04.2023 г. – 30.09.2023 г., всеки работен ден… За подробности вижте в сайта на АХУ.

25.01.2023 Съобщение. Финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. 

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

– Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, публикувана  в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.

 1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.
 2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.03.2023 година

Актуално през 2022 г. Финансиране от Агенция за хората с увреждания-безвъзмездни субсидии по проекти. 

По-долу вижте в архив Съвети на Георги Воев относно особеностите наЕжегодните проекти на Агенция за хората с увреждания(АХУ).

Финансиране през 2022 г от Агенция за хората с увреждания безвъзмездни субсидии по проекти. Не са кредити. Субсидии до 20000 лв

 Субсидията е безвъзмездна и не е кредит! 
Актуално за кандидатстване до 20.06.2022 година.

11.05.2022. Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.06.2022 година.  Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

– Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

– Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

– Физическото лице – собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

– първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

– към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, публикувана  в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Теодора Спасова – Главен експерт – дирекция ПВХУ. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73. гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106. 

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Темата с финансиране на хора с увреждания е подробно отразена в най-четената публикация Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни. По-долу има пряка връзка към тази публикация.

Какво не знаем за правата на възрастните стари хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Какво безплатно от държавата можем да получим и как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

Архив. Конкурси за проекти с безвъзмездни субсидии.

С изтекъл срок, но важни за подготовка за следващата година за участие в проекти за безвъзмездни субсидии
03.02.2021. Съобщение.
Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Информационните сесии ще се проведат, както следва:…
 • Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 09.02.2021 г. от 10:00  ч.;
 • Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 10.02.2021 г. от 10:00  ч.;Всяко  едно от информационните събития включва:
 1. Представяне на Програмата – Презентация;
 2. Въпроси и отговори.  При проявено желание за участие можете  да заявите своето намерение на следните имейл адреси ….На заявилите интерес, допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“. В сайта на Агенция за хората с увреждания в раздел Новини може да намерите пълния текст на съобщението с имейлите на която може да заявите участието си.

Програми за хора с увреждания, техни организации и работодатели през 2021 г.

Хората с увреждания, които имат идея за развитие на самостоятелен бизнес, могат да получат подпомагане със сума до 20 хиляди лева. Срокът за подаване на документите е до 25 февруари.

БНР 8.2.2021 Интервю на Таня Милушева с Минчо Коралски Програми за хора с увреждания, техни организации и работодатели през 2021 г.

Съвети на Георги Воев

Ежегодни проекти на Агенция за хората с увреждания(АХУ) със срокове за кандидатстване

Обикновено през февруари се публикуват обявленията на Агенция за хората с увреждания(АХУ) и срока за кандидатстване е около месец. Понякога има и второ обявление март-април но не всяка година. При утвърден проект и изпълнен договор субсидията е безвъзмездна и не е кредит. Важно! За да успеете и проекта ви да бъде приет от АХУ:

Подготовка. Преди да кандидатствате. Тези проекти се обявяват и финансират вече няколко години. Ако можете използвайте времето преди обявлението, за да подготвите успеха на идеята си.

1. Прочетете внимателно обявлението. Трябва да се спази срока за кандидатстване. 2. Трябва да подготвите проекта си съобразен с изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. В тази методика подробно са указани изискванията. Всяко неспазване на тези изисквания ви дисквалифицира и труда ви отива напразно. 3. Не всяка ваша идея за проекта представлява интерес за АХУ, агенцията която финансира проектите. Тези проекти имат определени цели за постигане, които не зависят от вашите желания, но ако вие се съобразите с тях вероятността ви за успех се увеличава. Кои са тези цели: а/ Дългосрочност на проекта, целогодишна заетост. б/ Трябва да представлява интерес за АХУ за финансиране на проекта. в/ Спазвайки методиката, проекта ви отговаря на целите на АХУ за финансиране на такъв проект. Какво ви препоръчвам? Ако вече имате идеята за вашия проект, поискайте консултация от АХУ. Като хора с увреждания/ТЕЛК над 50%-едно от изискванията!/ вие сте в правото си да поискате консултация от АХУ. Искането на консултация става с предварително уговаряне на среща със служителите на АХУ, например по телефона. Важно! Ако успеете да си уговорите среща/зависи как ще е поискате!/, на тази среща трябва да отидете добре подготвени относно вашата идея за проекта, както и много добре трябва да сте изучили методиката, изискванията и самото обявление. Какво трябва да имате предвид? Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта. а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата. в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата. Не зависимо какво аз съм написал до тук и какви съвети съм ви дал при тази консултация имате възможност да получите собствена информация от АХУ. Как да се държите на срещата в АХУ ако успеете да я уговорите? Според мен приемете че никой не ви е длъжен. Имате права, но за да се възползвате от тези права направете всичко което зависи от вас и не разчитайте на никого че ще ви свърши вашата работа. Ако се намери човек който да ви помогне приемете го като бонус и допълнителна възможност за успех. * За тази информация аз представлявам себе си и управляваната от мен фирма. Тази информация не е обвързана със становището на държавни институции. инж. Георги Воев, управител на „Воев-София“ЕООД рег 099/2008 МТСП-АХУ

Ново при • Воев •   30 години професионален опит

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА. СТОКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДОМА.  ПОМОЩНИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ИНВАЛИДИ БОЛНИ ИЗДЕЛИЯ СТОКИ ПРОДУКТИ

Вижте новия фирмен сайт https://voev.bg/
Архив. Безвъзмездна субсидия до 20 000 лв. Не е кредит!

Актуални със срок до 16 и 17 август 2021 конкурси за проекти с безвъзмездни субсидии

12.07.2021 Съобщение. Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

 Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества. Физическото лице – собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес. Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи: – първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца; – към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца. Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието. По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, публикувана  в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.

 1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.
 2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 16.08.2021 година
 3. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Допълнителна информация: Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес. Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини: 1.      На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 16.08.2021 година. 2.  Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 16.08.2021 година. 3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 16.08.2021 година.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

12.07.2021. Съобщение.  Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

            Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти: 1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. 2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. 3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване. 4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва: Компонент  1 – до 10 000 лв.;          Компонент 2 –  до 10 000 лв.; Компонент  3 – до 10 000 лв.; Компонент 4 – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане. По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ. Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини: 1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г. 2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител качени всички документи подписани и сканирани или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г. 3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.  Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021г. Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

13.07.2020  Съобщение: Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 –  осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;   Компонент 2 –  приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;  Компонент  3 –  за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.; Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  17.08.2020 г. Допълнителна информация: Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията, рубрика: Проекти / програми, Национална програма за заетост по чл.44, ал.1 от ЗХУ. Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие /Приложение 3/ с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:                   1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания – гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок. 2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок.                   3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg в указания срок. Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Обявено е финансирането за 2020 г
Важно. Има срок за кандидатстване!
11.06.2020 Съобщение. Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Изтекъл срок!
 1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година
 2. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg
 3. Допълнителна информация:
  • Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.
  • Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:
  1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

  3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg

  Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 13.07.2020 година. Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Четете по-долу за условията на конкурсите по проектите през 2019, за да се подготвите за участие през 2020г.

Кои хора в България имат право и могат да получат безплатно помощни средства и медицински изделия

вижте на специализираната страница в сайта Помощ за закупуване Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на помощни средства и медицински изделия. Безплатно получаване от възрастни или болни хора на технически помощни средства. 

Кои са хора с увреждания и кои са хора с трайни увреждания по смисъла на закона и кой може да получи   Финансова подкрепа за покупка на лично моторно превозно средство. Финансова подкрепа за приспособяване на жилище. Финансова подкрепа за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Финансова подкрепа наем на общинско жилище. Месечна финансова подкрепа.

или Финансова подкрепа за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

На страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни ще намерите На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с Експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора. На възрастен правото за безплатни помощни средства. На инвалид с ТЕЛК, НЕЛК правото за безвъзмездно финансиране на собствен бизнес без да се дължи кредит, правото на помощ за достъп до дома, правото за помощно средство не вписано в Експертното решение. Кои имат право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане?

Автор на снимките Георги Воев. София(архив) 

Активност по американски

Кратко пояснение. С любезното съгласие на жената на снимката, след като се представих че моята работа в България е свързана с предоставяне на помощни средства за хора с увреждания аз я снимах.  На поместената снимка по-долу видимо жената е на дишане от кислородна бутилка на медицински кислород. Не беше учтиво да я снимам в лицето, за да се види носната канюла. 

Въпреки кислородната недостатъчност, неудобствата и трудностите свързани с това не и пречи да се движи, живее и работи активно. След като шофьора й спусна платформата сама влезе и слезе от градския автобус и вида й и действията й, държането с нищо не я отличаваха от другите пътуващи в автобуса здрави хора. Снимката е направена в САЩ.

В България все още не се отпуска помощ от АСП за хората, които се нуждаят от кислородни бутилки или концентратори за дишане на медицински кислород, но има хора с увреждания които имат право на получаване на помощ от АСП за закупуване на акумулаторни колички(скутери) позволяващи им активен пълноценен живот на придвижване.   

Когато човек е дееспособен въпреки заболяване или увреждане, има идеи и подготовка, инвестирал е в образование, самообразовал се е, инвалид е с 50% и над 50% увреждане може да се възползва от тези субсидии на АХУ, които не са кредити. При успех може да промени живота си. Трудно е но си заслужава да се спечели и реализира проект с такива субсидии.

Не са за всеки тези конкурси с проекти. Те не са подаяние, не са помощи, но дават големи възможности за хората, които могат да ги реализират и имат възможност за това.

Снимката е от страницата в сайта ми  Пълноценен живот при недостиг на кислород

  

Как да получите безвъзмездни субсидии, но да не са кредити които трябва да връщате, при какви условия и кой може да ги получи прочетете по-долу.

Финансиране през 2019г от Агенция за хората с увреждания-безвъзмездни субсидии по проекти. Не са кредити

Важно! Има срокове, изисквания и методология. Стриктно трябва да се спазват. Ако не успеете тази година може да използвате архива по-долу на страницата и да се подготвите за следващата година. Всяка година се обявяват тези конкурси и обикновено един месец е срока на обявите, след което не важат. Може да прочетете и съветите, които съм публикувал. Най-долу като приложение съм публикувал коментари, които може да са интересни за вас.

Оригиналния пълен текст на обявите придружен с коментари и съвети
02.07.2019 Обява Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.
 1. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 05.08.2019година. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Допълнителна информация: Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелна стопанска дейност.

 • Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:
 1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 05.08.2019година
 2.  Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 05.08.2019година
 3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 05.08.2019година

Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

28.06.2019 Обява Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

Компонент  1 –  осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;

Компонент 2 –  приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;

Компонент  3 –  за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;

Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на лице с трайно увреждане  на ден.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  13.08.2019 г.

Допълнителна информация:

 • Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията, рубрика: Проекти / програми, Национална програма за заетост по чл.44, ал.1 от ЗХУ.
 • Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания – гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок. 2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок. 3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg в указания срок.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

28.06.2019 Обява Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (Методика) на Агенцията за хората с увреждания на основание  чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 2513/11.06.2019 г.

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва: по компонент 1 – до 16 000 лв, по компонент 2 – до 18000 лв, по компонент 3 – до 4 000 лв, по компонент 4 – до 7 000 лв.

Конкурсната документация може да намерите на Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/, рубрика “Проекти/програми” – Рехабилитация и интеграция

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 23.07.2019 г.

Изискуемите документи се представят подредени систематично и последователно, независимо дали на хартиен или електронен носител. Конкурсното предложение, включващо документите по чл. 28., ал.1 от Методиката се подават с придружително писмо по един от следните начини:

1. в Агенцията за хората с увреждания, гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” №104-106. Документите се представят на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

2. чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от определения краен срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;

3. по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен адрес: ahu.npo@mlsp.government.bg.

Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

Коментар на Воев

Важно! За да успеете и проекта ви да бъде приет от АХУ:

Подготовка. Преди да кандидатствате.
Тези проекти се обявяват и финансират вече няколко години. Ако можете използвайте времето преди обявлението, за да подготвите успеха на идеята си.  

1. Прочетете внимателно обявлението. Трябва да се спази срока за кандидатстване.

2. Трябва да подготвите проекта си съобразен с изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.
В тази методика подробно са указани изискванията. Всяко неспазване на тези изисквания ви дисквалифицира и труда ви отива напразно.

3. Не всяка ваша идея за проекта представлява интерес за АХУ, агенцията която финансира проектите. Тези проекти имат определени цели за постигане, които не зависят от вашите желания, но ако вие се съобразите с тях вероятността ви за успех се увеличава.
Кои са тези цели:
а/ Дългосрочност на проекта, целогодишна заетост.
б/ Трябва да представлява интерес за АХУ за финансиране на проекта.
в/ Спазвайки методиката, проекта ви отговаря на целите на АХУ за финансиране на такъв проект.

Какво ви препоръчвам?

Ако вече имате идеята за вашия проект, поискайте консултация от АХУ.

Като хора с увреждания/ТЕЛК над 50%-едно от изискванията!/ вие сте в правото си да поискате консултация от АХУ.
Искането на консултация става с предварително уговаряне на среща със служителите на АХУ, например по телефона.
Важно! Ако успеете да си уговорите среща/зависи как ще е поискате!/, на тази среща трябва да отидете добре подготвени относно вашата идея за проекта, както и много добре трябва да сте изучили методиката, изискванията и самото обявление.

Какво трябва да имате предвид?

Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта.

а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта.

б. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата.

в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата.

Не зависимо какво аз съм написал до тук и какви съвети съм ви дал при тази консултация имате възможност да получите собствена информация от АХУ.

Как да се държите на срещата в АХУ ако успеете да я уговорите?

Според мен приемете че никой не ви е длъжен. Имате права,но за да се възползвате от тези права направете всичко което зависи от вас и не разчитайте на никого че ще ви свърши вашата работа. Ако се намери човек който да ви помогне приемете го като бонус и допълнителна възможност за успех.

Приложение: Коментари след като публикувах обявите по-горе за финансиране от АХУ във Facebook страницата на Национална мрежа за хората с увреждания (7954 члена в група) за 2019 на обявените конкурси за представяне на проекти. За всички които се интересуват от това финансиране и си задават подобни въпроси. *Посочвам инициалите на коментиращите. 

09 юли 2019 

П.Г. Не се връзвайте на това. Много внимателно изчетох всичко. Много пъти. Пред мен преди няколко години жена стартира бизнес по програма, започна да прави книжни чанти за големите вериги, днес е без дом. Изкараха я на улицата с двете ѝ деца.

Отговор-коментар на Георги Воев

Уважавам Вашето мнение по темата, но си позволявам да направя кратък коментар. В моя сайт има архив на всички досега през годините обявени конкурси от АХУ. Аз не съм служител на АХУ даже бих казал че не оценявам положително работата им(на АХУ) и определено считам че не са ефективни и не са в особено в помощ на хората с увреждания. Обаче съм на мнение че тези конкурси на АХУ са от малкото конкурси в държавата, където не съм установил и не зная да има корупция. За хора можещи и знаещи тези конкурси са една добра възможност за хората с увреждания с ТЕЛК ако имат идея и смелост да се реализират успешно с помощта на тази субсидия до 20 000лв. Като всяко начинание това не е за всеки. Моята фирма е на 27 години от създаването си. От малкото оцелели е. По световна статистика до 5-тата година от създаването си 80% от фирмите фалират. Въпреки това, заслужава си да се използва тази възможност от хора, които имат качества, знания и възможности да се възползват от малкото възможности, които реално могат да ползват хората с ТЕЛК. Но като всяко сериозно нещо трябва много внимателно и компетентно да се подходи. Георги Воев, Управител на „Воев-София“ ЕООД, регистрация 099/2008 МТСП-АХУ, etvoev@abv.bg
П.Г. Имам изключително високо мнение за Вас. Не съм ползвала Ваши услуги, но съм слушала ласкави слова. Та, това за което говоря беше програма към бюрата по труда. Изкараха някакво обучение и започнаха да усвояват от програмата пари за стартиране на бизнес. Латинка и децата сега живеят в една изоставена къща и продължава да е длъжник на пуста програма. Същото, но по друг начин се разви и с момче, което по програма за развитие на селските райони започна да прави маркучи за високо налягане.
Н.Ж. и П.Г. Полемика. По-горе говорите за проектите на АХУ, тук говорите за програми на БТ. Добре е, когато се изказвате неласкаво занещо или някого, добре да се конкретизирате, а да не се налагат уточнения след това.
П.Г. Говоря за внимание, Нина, за внимание. Ако от всяко дърво ставаше свирка, щях да съм диригент.

Архив

Въпрос и отговор от моята електронна поща etvoev@abv.bg

• 23 юни 2018 М.С. Параноидна шизофрения. Участие в проекти на АХУ за безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Запитване от М.С и отговор от Агенция за хората с увреждания(АХУ).

Здравейте искам да ви питам нещо, което е важно за мен. Преди няколко години след тежък емоционален срив, получих много неприятната диагноза параноидна шизофрения. Почувствах се много зле, изпаднах в дълбока депресия, лекуваха ме няколко месеца в Раднево и след това бях на ТЕЛК и ми дадоха 80% инвалидност с право на работа. Но е трудно да намериш работа с такава диагноза. Започнах да работя като чистачка на минимална заплата и парите не ми стигат до никъде, но не мога да си позволя някаква друга работа, защото не мога да се справям. Взимам пенсия, но тя е за срок от три години и не се знае дали при следващото ми явяване на Телк ще бъда пенсионирана отново. Възможно е комисията да реши, че вече съм добре и че нямам нужда от ТЕЛК. Та въпросът ми е. С това заболяване дали биха ми отпуснали средства за да опитам някакъв собствен бизнес, като например да си отворя малко магазинче. Дали се отпускат пари само за колички, проходилки и др. помощни средства или може да се дадат пари с които да се стартира собствен бизнес? Сега като четох информацията в сайта ви, видях, че за тази година вече съм изтървала сроковете, но бих искала да знам дали имам някакъв шанс, защото може да сметнат, че някой с такова заболяване е луд и не може да му се дадат пари. Благодаря ви за вниманието.

* Въпроса и отговора от АХУ са предоставени от М.С. на Георги Воев за публикуване на тази страница в помощ на хора с подобни заболявания и проблеми.

Текста на писмото до Георги Воев от М.С.

Така че аз леко се разколебах, защото имам идея, но няма гаранция, че тя ще проработи.
Няма гаранция, че ще изкарам пари по този начин. А ако не успея аз няма как да върна парите.
Не ме притеснява факта, че хората ще контролират дейността ми, вероятно има злоупотреби и затова така процедират. Но в нашия малък К… може да не стане това, което съм намислила
или пък да не ми донесе пари. Аз много искам да създам някакъв център за обучение.
Да помагам на млади и мотивирани хора да успяват да правят продажби с мултилевъл маркетинг формулата. Може да ви прозвучи глупаво и въздухарско, но искам да се развивам и да израствам и да не позволя да ме третират като втора ръка човек, само защото имам заболляване. Освен това в К… няма център където да се събират хора с подобни проблеми и да общуват или да правят нещо вместо да лежат в къщи и да се депресират и да са в тежест на близките си. За целта ми трябва да речем малък офис в който да има бюро, няколко стола лаптоп, кафемашина, масичка, не лукс, но минимално обзавеждане за да е приятно да разговаряш с клиенти ако им продаваш някакви продукти, да им пуснеш някакво видео ако искаш да ги привлечеш за съмишленици.
Извинете, че ви занимавам с това, не искам да ви губя времето излишно. Моля да ме разберете правилно. Не искам да ощетявам никого или да злоупотребявам със средства на здравната каса или министерството/не знам откъде точно идва финансирането/, но тъй като чувствам тази диагноза като присъда, като нещо, което ме дамгосва за вечни времена, аз просто искам ако нещо ми се полага да го използвам. Отдавна съм се убедила, че в нашата държава ако не се стегнеш и не работиш и не мислиш сам за себе си, няма кой друг да помисли за тебе. За известно време аз съм била безпомощна и неадекватна и за всичко се е грижил съпругът ми. Водеше ме където трябва, защото имах страхове да излизам сама на улицата и се губех дори по познатите места. В никакъв случай не искам това да ми се случи отново.
Желая ви хубав ден! М…С…

Отговора на АХУ

Уважаема госпожо С…, Кандидатстването за субсидия става с написан от кандидата проект и участие в конкурс, като необходимите документи се намират на нашата интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес. Съветваме Ви да прочетете поместената там Методика и сама да решите дали можете да се справите с изискванията. Нов конкурс ще бъде обявен през 2019 г. С наличното Ви заболяване можете да кандидатствате, важно е да знаете, че ако бъдете одобрена за финансиране, ние ще наблюдаваме дейността Ви 36 месеца и ако нещата не са както трябва, може да се стигне до връщане на отпуснатата Ви сума. Накратко, болестта Ви не е пречка, ако имате добре обмислена и изпълнима идея за работа. Поздрави: АХУ

Кратък коментар на Георги Воев

Аз не познавам М.С. Писмото и до мен разкрива отговорен за действията си човек и може би най-правилното е да не участва в конкурса през 2019г, който като всяка година ще бъде обявен от АХУ. Това е нейна лична преценка и лична отговорност.

Аз обаче ще се опитам да дам малко повече допълнителна информация за обявяваните всяка година конкурси от АХУ и може би си заслужава М.С. с помощта и подкрепата на съпруга си да участва през 2019г, като използва времето до тогава(обикновено обявяват конкурсите февруари-март с един месец време за подаване на документите) за подготовка.

Най-важните указания са описани в Методиката. Не напразно от АХУ и обръщат внимание на „…Съветваме Ви да прочетете поместената там Методика…“

В тази Методика са указани изискванията към кандидатите и какво трябва да се направи при кандидатстване. Много е важно стриктно да се направи всичко по Методиката.

Всяка година преди обявяване на конкурсите на АХУ се обявява и Методиката. Ако има промени в нея тези промени се обявяват преди да се обяви конкурса.

До сега при спечелен конкурс с утвърден проект, за да се отпусне финансиране по проекта се сключва 3 годишен договор със спечелилият кандидат. За да спечели кандидата проекта му освен че трябва да отговаря стриктно на изискванията на Методиката, трябва да осигурява траен резултат за времето на договора(3години!) по представения от него финансов план и утвърден от АХУ.

След изтичане 3 години на договора кандидата не дължи нищо ако е изпълнил задълженията си по договора и получените пари остават негови и не връща нищо. През тези 3 години на договора съгласно финансовия план представен от кандидата и утвърден от АХУ, фирмата на кандидата действа в условията на пазарната икономика, като всяка друга фирма. Ако не може да се справи през тези 3 години трябва да върне получените пари. Ако се справи фирмата и изпълни всичко по договора след изтичане на 3-те години не връща нищо. 

Конкурсите на АХУ са истински, няма корупция и са добра възможност за хора с увреждания с ТЕЛК над 50% нетрудоспособност с идеи и възможности за реализацията им да се възползват от безвъзмездното финансиране(не е кредит) от АХУ.

На страница

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

съм поместил съвети при кандидатстване по конкурсите на АХУ.

Още информация

За нас

Магазин „Воев“, център Руски паметник-Пирогов

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси през 2018 на Агенция за хората с увреждания

Важно! Конкурсите за представяне на проекти са със срокове. Архив на всички обяви за субсидии с изтекли срокове може да намерите по-долу на страницата. Архива може да ви ориентира какво да очаквате през следващата година, за да се подготвите за кандидатстване когато се публикува обявата.

Финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Актуална обява със срок до 28 май 2018!

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 28.05.2018 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 28.05.2018 г .

   Конкурсната документация  можете да намерите в рубрика: Проекти/програми,  Работодатели по чл. 25 от ЗИХУ. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева

 
 
Актуална обява със срок до 26 април 2018. Субсидията  – 20 000 лева. Не е кредит!

20.03.2018 Обява 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.    Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева.  Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 26.04.2018 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 26.04.2018 г.

   Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73   

Актуално за февруари 2018!

Зададен въпрос в електронната ми поща • 06 02 2018 С.З. Тази година ще има ли субсидия?

Здравейте! Искам да попитам, тази година ще има ли възможност да се получи такава субсидия? Благодаря предварително!

Отговор на Георги Воев

Следете страниците от сайта ми https://voevmedical.com/

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Финансиране

На тази страница публикувам обявленията за субсидията.
Обикновено до средата на февруари излиза обявлението.
Предполагам че до няколко дни ще излезе обявлението след което имате срок от един месец за подготовка и кандидатстване.
Условията са едни и същи през годините.
Докато чакате излизането на обявата, на горните страници може да се запознаете с обявата за миналата 2017г.

 

Едно уточнение! Страницата се актуализира периодично с още конкретна информация. Всеки който открие допълнително възможности за финансиране може да ни пише на etvoev@abv.bg Ще поместим информацията и така ще помогнем на още хора.

 

Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Вие сте с Експертно решение над 50% увреждане. Имате идеи за малък собствен бизнес. Досега не сте имали собствена фирма или имате малка фирма на която искате да разширите дейността й. Как може да получите финансиране до 20 000лв без да вземате кредит и да няма нужда да връщате тези 20 000лв?

Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Права на обикновените хора, какво не знаем

Права на обикновените хора, какво не знаем

Съдържание на страницата:

1. Възможности за финансиране  от Агенция за социално подпомагане /АСП/ съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/.

а/Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ за закупуването им от Агенция  за социално подпомагане /АСП/.

б./ Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности

в./

г./, д./

2. Други възможности за финансиране:

Фонд „Протегни ръка“

Фонд „Социална закрила“

Фондация „Помощ за благотворителността“

Българската Коледа

„Избери за да помогнеш“ на Райфайзен банк

„Протегни ръка“ Помогни на дете в нужда. Прокредит банк

Финансиране/ Спонсори/ от фирми желаещи да ползват данъчни облекчения или дарителство.

 

 1. Помощ от Агенция  за социално подпомагане /АСП/.

а./  Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ за закупуване от АСП:  Чл. 39-43 /ППЗИХУ/

Хората с увреждания, възрастните хора и инвалидите/с ТЕЛК/ могат да получат Целева помощ от АСП. С тази помощ могат да закупят помощни средства: инвалидни колички рингови или акумулаторни, тоалетни столове и столове за баня или комбинирани столове, проходилки, патерици, бастуни, слухови апарати и други медицински и помощни средства и на практика да ги получат БЕЗПЛАТНО.

Подробности за размера на помощта, реда за получаването и какво трябва да се направи, за да получите помощ от Агенция за социално подпомагане , може да намерите на страница Помощ за закупуване :

Помощ за закупуване

Вижте и информацията на страница: Корупционни практики

Корупционни практики

За да не бъде злоупотребено с вас и вашите права

 

б./ Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности

   Чрез изготвяне на Социална оценка

Чл. 12. /ЗИХУ/(1) Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

(2) Социалната оценка установява:

1. потребностите и възможностите за рехабилитация;

2. възможностите за обучение;

3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;

4. потребностите от социални услуги;

5. възможностите за социално включване.

(3) Социалната оценка се извършва по искане на:

1. лицето с увреждане;

2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане;

3. семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(4) По искане и с участието на лицата по ал. 3 въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за интеграция.

ЗИХУ  Чл. 41а.

(1) Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, установени в оценката по чл. 12, за ползване на:

1. социални услуги;

2. услуги за социална и медицинска рехабилитация;

3. услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация;

4. услуги за достъп до образование и обучение;

5. услуги за осигуряване на достъпна среда.

(2) Размерът, начинът на неговото формиране, условията и редът за предоставяне и ползване на финансовата подкрепа за всяка от услугите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят с правилника за прилагане на закона.“

ППЗИХУ Чл.13 /Социална оценка/

(1) По всяка постъпила молба-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка съгласно приложение № 3, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

(2)  Въз основа на социалната оценка може да се изготвя индивидуален план за интеграция на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, според вида и степента на увреждане и заявените потребности в молба-декларацията за изготвяне на социална оценка.

(3) При изготвянето на социалната оценка се вземат предвид препоръките и оценките на екипите за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания по чл. 16, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4)  Комисията може да прави предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за:

1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

2. отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане;

3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.

(5) Социалната оценка се изготвя в 3 екземпляра – за консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, за лицето, подало молба-декларацията, и за дирекция „Социално подпомагане“.

(6) Социалната оценка се връчва на лицето в 14-дневен срок от изготвянето.

в/ Чл. 48. /ППЗИХУ/ (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако месечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.

г/ Чл. 49. /ППЗИХУ/ Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет.

д/ Чл. 50. /ППЗИХУ/ Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

 

Кратък коментар за помощта от Агенция „За социално подпомагане“:

Целевата помощ за закупуване на помощни средства е регламентирана с пределни лимитни цени.

/а./  Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ за закупуване от АСП:  Чл. 39-43 /ППЗИХУ/

Например: Рингова инвалидна количка -целева помощ 486 лв.

Когато се използват възможностите по /б./ Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, чрез изготвяне на Социална оценка/, може да се получи допълнително индивидуално финансиране според конкретните нужди.

Например: Инвалидните колички за деца и възрастни с Детска церебрална парализа са по-скъпи от обикновените рингови инвалидни колички. Те  имат допълнителните екстри заради специфичните увреждания настъпили от Детската  церебрална парализа. Закона обаче не е предвидил различна целева помощ при отпускане на инвалидни колички според увреждането. Поради тази причина може да се кандидатства индивидуално за индивидуална подкрепа.

Трябва да се има предвид следното:

Закона задължава на всеки, който има съответните увреждания и има право, да бъде отпусната целева помощ за закупуване на помощни средства в рамките на целевата помощ.

Финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности може да бъде отпусната , а може и да не бъде отпусната. Отпускането и зависи от: социалната оценка и от това дали има средства/те са ограничени/.

 

Още по темата на страница Права на инвалиди, възрастни, и хора с увреждания:

Права. Хора с увреждания.

2. Други възможности за финансиране:

 

Фонд „Протегни ръка“

„ПРОтегни ръка“ е благотворителен фонд, създаден през 2004 година, чието благородно начало е поставено от служителите на ПроКредит Банк (България) АД, а самата банка участва с дарение във фонда всяка година.

Подробности на: http://www.protegniraka.bg/

 

Фонд „Социална закрила“

Министерство на труда и социалната политика

Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от ЗСП

Министерство на труда и социалната политика Зададен въпрос и отговора от министерството:

2017-09-27 11:30:48 – Валентин Иванов


имам дете инвалид.Наскоро взехме инвалидна количка,но не можем да я сваляме по стълбите.Намерих устройство за качване и слизане правено от българска фирма,но сумата е 7400лв.Има ли начин да ми се помогне да го взема?

2017-10-10 14:18:50 – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“


Уважаеми господин Иванов, може да се обърнете към фонд „Социална закрила“ за получаване на финансова подкрепа. На официалната интернет страница на фонда може да намерите подробна информация относно начина и критериите за кандидатстване, както и контакти на служителите. ГМ
 • Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

– предоставяне на нов вид социални услуги в общността;

– подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;

– подобряване условията на живот на лица в риск;

– деинституционализация на социалните услуги;

– подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Подробности на :http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=186

 

 

Фондация „Помощ за благотворителността“

Програма “ Домашни грижи“ за възрастни болни и самотни хора

Каузата е на сдружение „Каритас България“.

 

„Избери за да помогнеш“

Дарителска кампания “ Избери за да помогнеш“ инициатива на Райфайзен банк. Критерии за избор

“                   Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Магазина до дрогерията.  Не сме дрогерията на партера!!!
 

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, регистрация №099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства ПСПСМИ и свободна продажба.

Специализиран сайт на Воев за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК.