logo Voev osnovana 92

Нов ред НЗОК и АСП за предоставяне помощните средства

От 1 юли 2022 г има нов ред по предоставяне на помощните средства и медицински изделия за хората с увреждания, възрастните, болните ПСПСМИ . Дейността от АСП преминава в здравната каса НЗОК с въвеждането на промени.

По смисъла на закона ЗХУ Закон за хората с увреждания и правилника за прилагането му хората с увреждания не са само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК, а и възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни. Те са такива дори ако през живота си не са постъпвали никога в болница за лекуване и имат право да получат помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ.

Важна промяна в здравната каса НЗОК от 1 юли 2022 за хората с увреждания

От 1 юли 2022 г Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) извършва договаряне, отпускане, заплащане и контрол на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ) и ремонтни дейности, като следваща стъпка за безпрепятственото преминаване на процеса от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към касата.

Какво трябва да направите ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)?

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
  3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
  4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
  5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
  6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Трябва да знаете още:..

Пълната информация и последващи актуализации ще намерите в другия ни фирмен сайт на страница НЗОК Помощни средства получаване.

На специализираната страница НЗОК Помощни средства получаване поместваме актуалната информация във връзка с промените в нормативната уредба и реда считано от 1 юли 2022 г за предоставяне на хората с увреждания, възрастни, болни, инвалиди. Всяка промяна може да следите на тази страница. Прехвърляне дейността от АСП на НЗОК от първи юли 2022 г става поетапно с промяна на законодателството, нормативната уредба, реда и контрола по извършване на дейността от лицензираните фирми по предоставяне на помощните средства и медицински изделия за хората с увреждания. Помощни средства, приспособления и медицински изделия за хората с увреждания или съкратено ПСПСМИ.

Уточнение. Информацията по-долу касаеща Агенция Социално подпомагане АСП има своята стойност, като архив  както в преходния период по прехвърляне дейността от АСП на НЗОК така и след това.  Много от положенията касаещи хората с увреждания се запазват и в НЗОК.

От 2022 година финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса.

През 2022 година са в сила Закон за хората с увреждания изм. и доп., ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г. и правилника за приложението му с промени в Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания ПП ЗХУ (преди това ППЗИХУ) изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила от 6.04.2021 г.

Закон за хората с увреждания, ЗХУ Чл. 73. (Изм в сила от 1.01.2022 г.) (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса. (2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Архив преди промените въведени от 1 юли 2022 г.

Важно! Промените от 1 юли 2022 г са предимно административни и основно са по прехвърляне дейността от АСП на НЗОК и регистрация на лицензираните търговци на дребно от АХУ в ИАЛ.

Затова информацията по долу не е загубила актуалността си. Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие ПСПСМИ прочетете информацията на страницата НЗОК помощни средства получаване. Пряката връзка към страницата е посочена по-горе.

Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания ППЗХУ  в сила от 1 април 2019г

*Може да го намерите в сайта на Агенция за хората с увреждания АХУ(Агенцията-Нормативни документи-Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания

Част от промяната е чл.68 и Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ

За информация: До 1 април 2019 Приложение № 7. След 1 април 2019 Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018 г.

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ. Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите Нов ред, лимити помощ НЗОК и АСП

Публикация на „Воев-София“ ЕООД лицензирана за предоставяне на помощни средства, удостоверение 099/2008 ИАЛ-Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса НЗОК.

Всичко което предлагаме вижте на главната страница на сайта на Воев  Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

Специализирана страница  Воев за възрастни хора, инвалиди, болни
За възрастни хора, инвалиди, болни и хора с увреждания всичко необходимо от Воев

Обслужваме всички населени места с помощни средства и медицински изделия свободна продажба и безплатно получаване през здравната каса НЗОК

Воев-София ЕООД с договор със здравната каса НЗОК по предоставяне на ПСПСМИ помощни средства и медицински изделия

Магазин Воев в центъра на София Руски паметник – Пирогов, ул Шандор Петьофи №1, 02/8519375, 02/8519962, 0888 893280

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София