Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Какво не знаем за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Какво безплатно от държавата можем да получим и как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

На какво имаме право ако сме възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора

Как може да получим безплатно от държавата без да сме инвалиди инвалидна количка, стол за тоалет и баня, дюшек за болни на легло или проходилка за придвижване или…? А ако сме инвалиди на какво още имаме право освен написаното в ТЕЛК?   

Когато се питаме на какво имаме право би трябва първо да направим справка какво законите са определили, и да не разчитаме на това което ние предполагаме или на това което не ни казват лекари или социални работници.

Кои са хора с увреждания съгласно закона и на какво имат право? Какво не знаем? Злоупотреба от служебни лица с правата на възрастните хора, инвалидите и болните, корупция. Актуални промени в сила през 2020 година в  Закон за хората с увреждания ЗХУ и правилника за приложението му ПП ЗХУ. Как да закупите свободна продажба или как да получите безплатно с издадена Заповед за отпусната целева помощ от АСП или НЗОК помощни средства. Докато кандидатствате за помощ от АСП или НЗОК как да получите веднага необходимите помощни средства?

Чували ли сте че може да получите безвъзмездно субсидия до 20000лв без да връщате пари и без да вземате кредит? На тези и на други въпроси може да намерите отговорите по-долу в публикацията. 

Една публикация с автор инж. Георги Воев с 28 годишен професионален дългогодишен опит по предоставяне на медицински изделия и помощни средства,  управител на лицензираната фирма в МТСП-Агенция за хората с увреждания  Воев-София ЕООД рег 099/2008.

 Безвъзмездна субсидия за 2020 година до 20 000лв

Обявено е финансирането за 2020 г
Важно. Има срок за кандидатстване!
 
11.06.2020 Съобщение Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.
 1. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година
 2. Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg
 3. Допълнителна информация:

  • Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.
  • Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:
  1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

  3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg

         Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 13.07.2020 година. Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Четете по-долу Приложението  Съвети за кандидатстване по конкурсите с проекти в АХУ

За тези които не се интересуват от възможността за получаване на  безплатни помощни средства чрез социално подпомагане могат да разгледат страницата  Най-продавани стоки на Воев сайт и магазин Ще намерите Патерици, проходилки, надстройки за тоалетна, подлоги, уринатори, ръкавици и шапки за сухо къпане, химически преносими тоалетни и други. От тази страница може да ги поръчате и да ви ги доставим до всяко населено място в страната.

Ако искате да изберете най-подходящото за вас от разнообразието от конструкции и модели, които предлагаме вижте главната страница на сайта https://voevmedical.com/   По категории и страници имате достъп до всички услуги и изделия, които предлагаме. В  дясната лента има полезна информация за  актуалното работно време на магазина, търсачка в сайта, най-посещаваното в сайта и най-новите изделия и публикации.  

 

Основни нормативни документи отнасящи се до правата на възрастни хора, инвалиди с експертно решение ТЕЛК, хора с увреждания или болни хора.

Закон за хората с увреждания (Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) на базата на който са издадени следващите нормативни документи: Правилник за приложение на Закон за  хората с увреждания ПП ЗХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019г за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания  Издадена от министъра на труда и социалната политика, oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г. Друг важен документ е Заповед № РД 01 – 365 от 22.05.2019 г. Максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания на МТСП. По-подробна информация по нормативната уредба отнасяща се лимитите на отпусканата помощ от АСП и реда за отпускането и може да намерите на другата специализирана страница в сайта Лимити за помощ АСП в сила и през 2020 с информация за промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП валидни през 2020

*На всякъде в текста, където срещате Агенция за хората с увреждания (АСП) трябва да имате предвид че през 2020г престоят промени, които бяха отложени през 2019г поради не готовност за въвеждането им а именно помощните средства и медицински изделия се прехвърлят от АСП на Национална здравноосигурителна  каса(НЗОК)

 

Какво може би не знаем за правата си

На възрастен правото за безплатни помощни средства. На инвалид с ТЕЛК, НЕЛК правото за безвъзмездно финансиране на собствен бизнес без да се дължи кредит, правото на помощ за достъп до дома, правото за помощно средство не вписано в Експертното решение. Кои хора имат право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане?

Целева помощ за безплатно получаване на помощни средства • Целева помощ за  преустройство на жилището за ползващите инвалидна количка за придвижване чл.75(ЗИХУ) • Промяна на реда през 2019, който важи и през 2020 година  за предоставяне целева помощ от Агенция за социално подпомагане •  Въпроси и отговори от електронната ми поща • Преки връзки към специализираните страници в сайта с изделията и помощните средства, които предлагаме с цени, параметри, указания за употреба и предназначение. 

 

 

Възрастни хора без да са лекувани в болница могат да получат безплатно помощни средства

Ако са трудно подвижни или лежащо болни от напредналата си възраст при определени условия могат да получат безплатно проходилка, комбиниран стол за тоалет и баня, инвалидна количка, патерици, бастуни с една, три или четири опори, дюшек за болни на легло предпазващ получаване рани от залежаване, възглавница.

На инвалиди с ТЕЛК могат да бъдат предоставени допълнително помощни средства не включени в ТЕЛК-а

 

Важно! Хората, които познават реда и правилата за предоставяне на помощни средства безплатно с помощ от АСП от предишни години трябва да имат предвид че от 1 април 2019 година има много промени, които важат и през 2020г.

Права за които повечето хора не знаят или не са чували за тях

Малко известно е сред хората, че тези които по най-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Закон за  хората с увреждания (ЗХУ) и правилника за приложението му (ППЗХУ) са хора с увреждания и се ползват със същите права за  получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП) или НЗОК  за предоставяне на помощни средства както инвалидите при това без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. В същото време тези с ТЕЛК и група инвалидност имат права за  получаване на помощ от АСП за предоставяне на помощни средства и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност.

Малко известни факти и обстоятелства за правата ни. Какво може би не знаем?

   1. Хора с увреждания са не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с ТЕЛК.
   1. Без значение възрастта и богатството им (социален статус, пенсия, заплата, доходи) хората обикновени и “не обикновени”, инвалидизирани и неинвалидизирани(инвалиди с ТЕЛК и не инвалиди без ТЕЛК),  могат да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона и да са  равностойни с еднакви права за получаване на целева помощ за предоставяне на помощни средства. 
  1.      
   1. Хората с увреждания имат право да получат от Агенция за социално подпомагане(АСП) или НЗОК  целева помощ за предоставяне на помощни средства и медицински изделия. Това право никой не може да им го отнеме включително и служителите на АСП. Отпуснатата помощ от АСП важи за предоставени  помощни средства и медицински изделия само от фирми лицензирани от Министерството на труда и социалната политика(МТСП) – Агенция за хората с увреждания (АХУ) въз основа на издадена Заповед от АСП или НЗОК за отпускането й.
  1. Това че държавен чиновник, служител в АСП е решил че вие нямате право и ви е отказал отпускането на целева помощ не означава че нямате право и че няма да получите помощта. Вижте действителните случаи на първоначален отказ и последващо получаване на целева помощ на страница Откази на АСП. Много важно е да не получите отказ на целева помощ от АСП ако не сте спазили реда за кандидатстване. В тази връзка предварително се запознайте с правата си и с реда за кандидатстване и необходимите документи, които трябва да приложите. По-лесно е да търсите правата си ако не сте получили отказ отколкото след отказ от АСП да си търсите правта. Чиновниците са се постарали обжалването да е много сложно и трудно. Може да се обадите на обявените ни телефони или да ни пишете на електронна ни поща за консултация с нас.
   1.    
  1.  Инвалидите с ТЕЛК с изписани помощни средства и медицински изделия в Експертното решение имат право и на други не изписани в конкретния ТЕЛК-а помощни средства и изделия.
 1.           Хората с увреждания с изписани помощни средства и медицински изделия в Медицински протокол на ЛКК имат право и на други не изписани в конкретния Медицинския протокол на ЛКК помощни средства и изделия. Състоянията и уврежданията на хората могат да се променят във времето.
  1.    
 1. Когато получите Заповед за отпусната целева помощ от АСП или НЗОК за предоставяне на помощни средства и медицински изделия това са вашите пари. Ако се оставите да злоупотребят с тези ваши пари и права служебни лица в лицензирани и не лицензирани фирми, лекарски комисии, териториални дирекции на АСП и други това е за ваша сметка. Как е за ваша сметка? прочетете  Корупция при помощ от АСП.
  1.    
 1. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, “декубитуси”…
Трудно подвижни възрастни хора имат право да получат безплатно

проходилка, комбиниран стол за тоалет и баня, инвалидна количка, (патерици, бастуни на една, три или четири опори)

Лежащо болни възрастни хора имат право да да получат безплатно

  комбиниран стол за тоалет и баня, инвалидна количка, дюшек за болни на легло предпазващ получаване рани от залежаване

 

Ако нямате намерение да кандидатствате за получаване на помощ от АСП

за предоставяне на помощни средства можете на свободна продажба да ги закупите Свободна продажба

 

Предоставяме още една възможност:

Може да закупите помощните средства и да ги ползвате чакайки получаване на помощта от АСП или докато кандидатствате за нея

 След като получите помощта от АСП си възстановявате дадената сума при закупуването Продажба с депозит

Ако сте получили Заповед за отпускане на целева помощ

Заповядайте при нас за безплатно получаване на помощни средства. Имаме голям избор от помощни средства.

Ако все още не сте получили помощ от АСП и искате да кандидатствате за такава 

 Безплатно получаване на помощни средства с помощ от Социално подпомагане. Отпускане на целева помощ за предоставяне безплатно на помощни средства и медицински изделия Помощ за закупуване

Изделията които предлагаме може да намерите на главната страница на сайта ни или в магазина ни в центъра на София

Имате въпроси?

Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората. Обжалвания пред ТЕЛК, НЕЛК, Агенция за социално подпомагане Помощни средства, въпроси и отговори

Може да поръчате или закупите от магазина ни

Форма за поръчка

Ако сте направили своя избор може да посетите магазина ни в центъра на София, да поръчате по обявените ни телефони или да попълните контактната форма за поръчки. Обслужваме всички населени места в страната. Живущите в чужбина също могат да поръчат за близките им в България и ние ще доставим избраното от тях. Поръчката може да я направите на тази страница, като попълните контактната форма. Контактната форма я има и на страниците с преките връзки по-долу, оттам също може да направите поръчка.

Най-търсените и познати сред хората помощни средства

с преки връзки към страниците в сайта

Инвалидни колички безплатно получаване в лимита на АСП от 350лв, 486лв , 800лв  или за  свободна продажба ще намерите в категорията Инвалидни колички

Антидекубитални дюшеци за болни на легло предпазващи получаване на рани от залежаване с помощ от АСП и свободна продажба може да изберете от категорията Дюшеци, легла

Комбинирани столове за тоалет и баня  може да намерите на Тоалет и баня с помощ от АСП и свободна продажба.

Проходилки, ролатори, патерици, бастуни и канадки на Проходилки, патерици където ще намерите и други средства за ходене и придвижване малко познати сред хората. 

За ежедневието помощни средства, уреди и приспособления на здрави, възрастни или болни хора с помощта на които животът може да бъде лек, удобен и с подходящ комфорт може да намерите на Други, ежедневие  Обувалка на чорапи, Стълбичка за вдигане от леглото, хоризонтална и вертикална дръжка за изправяне в леглото, щипка за хващане на предмети от разстояние, повдигане височината на тоалетната чиния с надстройки, шипове за бастун против плъзгане и много други. 

Възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси. Подробности вижте по-долу в Приложението към публикацията.

 

Приложение към тази публикация.

Финансиране на проекти. Субсидия до 20 000лв. за финансиране на проекти

Ежегодни проекти на Агенция за хората с увреждания(АХУ) със срокове за кандидатстване

Обикновено през февруари се публикуват обявленията на Агенция за хората с увреждания(АХУ) и срока за кандидатстване е около месец. Понякога има и второ обявление март-април но не всяка година. При утвърден проект и изпълнен договор субсидията е безвъзмездна и не е кредит. Важно! За да успеете и проекта ви да бъде приет от АХУ:

Подготовка. Преди да кандидатствате. Тези проекти се обявяват и финансират вече няколко години. Ако можете използвайте времето преди обявлението, за да подготвите успеха на идеята си.

1. Прочетете внимателно обявлението. Трябва да се спази срока за кандидатстване. 2. Трябва да подготвите проекта си съобразен с изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. В тази методика подробно са указани изискванията. Всяко неспазване на тези изисквания ви дисквалифицира и труда ви отива напразно. 3. Не всяка ваша идея за проекта представлява интерес за АХУ, агенцията която финансира проектите. Тези проекти имат определени цели за постигане, които не зависят от вашите желания, но ако вие се съобразите с тях вероятността ви за успех се увеличава. Кои са тези цели: а/ Дългосрочност на проекта, целогодишна заетост. б/ Трябва да представлява интерес за АХУ за финансиране на проекта. в/ Спазвайки методиката, проекта ви отговаря на целите на АХУ за финансиране на такъв проект. Какво ви препоръчвам? Ако вече имате идеята за вашия проект, поискайте консултация от АХУ. Като хора с увреждания/ТЕЛК над 50%-едно от изискванията!/ вие сте в правото си да поискате консултация от АХУ. Искането на консултация става с предварително уговаряне на среща със служителите на АХУ, например по телефона. Важно! Ако успеете да си уговорите среща/зависи как ще е поискате!/, на тази среща трябва да отидете добре подготвени относно вашата идея за проекта, както и много добре трябва да сте изучили методиката, изискванията и самото обявление. Какво трябва да имате предвид? Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта. а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата. в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата. Не зависимо какво аз съм написал до тук и какви съвети съм ви дал при тази консултация имате възможност да получите собствена информация от АХУ. Как да се държите на срещата в АХУ ако успеете да я уговорите? Според мен приемете че никой не ви е длъжен. Имате права, но за да се възползвате от тези права направете всичко което зависи от вас и не разчитайте на никого че ще ви свърши вашата работа. Ако се намери човек който да ви помогне приемете го като бонус и допълнителна възможност за успех. * За тази информация аз представлявам себе си и управляваната от мен фирма. Тази информация не е обвързана със становището на държавни институции. инж. Георги Воев, управител на “Воев-София”ЕООД рег 099/2008 МТСП-АХУ

 

 

Безвъзмездно финансиране на проекти през 2020 година. Важно. Не са кредити! Субсидии до 20 000лв.

Препоръка от Воев. Ако не сте могли да се възползвате от възможността за безвъзмездно финансиране през 2019 прочетете информацията в това приложение, за да се подготвите през 2020г. Много години подред в началото на годината обикновено февруари или март се обявяват конкурсите за проекти. Ако сте се запознали предварително с темите и начина на кандидатстване в предишните години ще можете пълноценно да кандидатствате когато се обявят. Срока за кандидатстване е един месец.

Безвъзмездно финансиране на проекти през 2019. Не са кредити

Актуално за 2019 със срокове за кандидатстване по проекти за безвъзмездни субсидии-не са кредити! Важно. Има срокове, условия и методика, които трябва да се спазят!

Подробности за условия и срокове вижте на специализираната страница в сайта на Воев  Финансиране за да научите за различните възможности за  финансиране и получаване на помощ за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания. На тази страница ще намерите информация за 

Финансиране през 2019г от Агенция за хората с увреждания-безвъзмездни субсидии по проекти. Не са кредити

За физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

 

На другата страница от сайта на Воев Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните може да намерите архив с още информация, която е актуална и сега. Има неща от миналите години , които са актуални и сега и такава информация може успешно да я използвате при вашата подготовка за кандидатстване за помощ от АСП, финансиране на собствен бизнес или при обжалване на получен отказ от АСП за нещо на което имате право. Също така може да научите с какви усложнения се сблъскват обикновените хора описани на страница  Помощни средства – Въпроси и отговори при устояване на правата си и получаване на полагащото им се по закон. Може би вашият случай е подобен на описаните.

 

Публикация на лицензирана фирма за помощни средства “Воев”: “Воев-София” ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания

със 

Санитарен магазин в София, Пирогов-Руски паметник на ул.Шандор Петьофи № 1, “Воев”

02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Важно! Не сме дрогерията

Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Свободна продажба и безплатно получаване с помощ от Агенция за социално подпомагане на помощни средства, медицински изделия, санитарни и хигиенни материали. Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник