Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Какво не знаем за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. Как да се предпазим от злоупотреби и корупция?

Възрастни или млади хора, инвалиди, хора с увреждания и болни хора, какво може би не знаем за правата им. Злоупотреба с правата им, корупция.

 

 
===========
Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

На същата страница има пряка връзка към

Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните


Част II. Актуализирана информация след май 2018г.
 
 
По-долу следва съдържанието на

ЧастI Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни


*Информация до май 2018г.
 

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси през 2018 на Агенция за хората с увреждания

Важно! Конкурсите за представяне на проекти са със срокове. Архив на всички обяви за субсидии с изтекли срокове може да намерите по-долу на страницата. Архива може да ви ориентира какво да очаквате през следващата година, за да се подготвите за кандидатстване когато се публикува обявата.

 

Финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Актуална обява със срок до 28 май 2018!

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 28.05.2018 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 28.05.2018 г .

   Конкурсната документация  можете да намерите в рубрика: Проекти/програми,  Работодатели по чл. 25 от ЗИХУ. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

 

 

 

Права за които повечето хора не знаят или не са чували за тях

Малко известно е сред обикновените хора че тези които по най-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) са хора с увреждания и се ползват със същите права за  получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП) за закупуване на помощни средства както инвалидите при това без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. В същото време тези с ТЕЛК и група инвалидност имат права за  получаване на помощ от АСП за закупуване и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност.

* „Обикновени хора“ имам предвид всички хора, които поради различни причини не са запознати със специализирана информация или нормативна уредба по конкретен проблем.

 

 

 

Помощ за преустройство на жилището и преустройство на личния автомобил, помощ за придружител, безвъзмездна помощ – субсидия до 20 000лв за започване или разширение на собствен бизнес, помощ за закупуване на  медицински изделия и помощни средства и право на пътни разходи

 

 

Една публикация на „Воев-София“ ЕООД лицензирана фирма регистрирана №099/2008г в Министерство на труда и социалната политика – Агенция за хората с увреждания.

 

За всички които нямат време и търпение да изчетат информацията по-долу могат да намерят продуктите които предлагаме на страниците за  бързо търсене и главна страница на сайта

 

 

Важно! При спешни случаи за хората, които кандидатстват или ще кандидатстват за помощ от АСП за закупуване на помощни средства е информацията Как да получите веднага помощното средство, докато кандидатствате или чакате помощта Продажба с депозит

За тези които няма да кандидатстват за помощ от АСП и искат да закупят помощни средства със собствени пари е информацията на страница  свободна продажба

 

 

Кратко резюме по темата за правата

Информацията на тази страница е за обществено ползване и е предназначена за близки, познати, приятели, колеги, както и на самите възрастни или млади, здрави или болни, хора с увреждания и хора с Експертни решения, инвалиди с ТЕЛК.

Малко известни факти и обстоятелства за правата ни. Какво може би не знаем?

 1. Хора с увреждания са не само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с ТЕЛК.
 2. Без значение възрастта и богатството им (социален статус, пенсия, заплата, доходи) хората обикновени и „не обикновени“, инвалидизирани и неинвалидизирани(инвалиди с ТЕЛК и не инвалиди без ТЕЛК),  могат да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона и да са  равностойни с еднакви права за получаване на целева помощ за закупуване на помощни средства.
 3. Хората с увреждания имат право да получат от Агенция за социално подпомагане(АСП) целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Това право никой не може да им го отнеме включително и служителите на АСП. Отпуснатата помощ от АСП важи за закупените  помощни средства и медицински изделия само от фирми лицензирани от Министерството на труда и социалната политика(МТСП) – Агенция за хората с увреждания (АХУ).
 4. Това че държавен чиновник, служител в АСП е решил че вие нямате право и ви е отказал отпускането на целева помощ не означава че нямате право и че няма да получите помощта. Вижте действителните случаи на първоначален отказ и последващо получаване на целева помощ на страница Откази на АСП.
 5. Инвалидите с ТЕЛК с изписани помощни средства и медицински изделия в Експертното решение имат право и на други не изписани в конкретния ТЕЛК-а помощни средства и изделия.
 6. Хората с увреждания с изписани помощни средства и медицински изделия в Медицински протокол на ЛКК имат право и на други не изписани в конкретния Медицинския протокол на ЛКК помощни средства и изделия. Състоянията и уврежданията на хората могат да се променят във времето.
 7. Когато получите целева помощ от АСП за закупуване на помощни средства и медицински изделия това са вашите пари. Ако се оставите да злоупотребят с тези ваши пари и права служебни лица в лицензирани и не лицензирани фирми, лекарски комисии, териториални дирекции на АСП и други това е за ваша сметка. Как е за ваша сметка? прочетете  Корупция при помощ от АСП.
 8. Малко известен факт за правата на възрастните хора. Възрастните хора са хора с увреждания ако са трудно подвижни или лежащо болни дори ако никога през живота си не са били болни и не са лежали в болница(болнично заведение).  Много хора грижещи се за възрастните си родители или за техни близки не знаят това и мъчат близките си и самите те се мъчат в обслужването им, а закона е предвидил в този случай на практика безплатни проходилки, тоалетни столове и столове за баня, инвалидни колички за придвижване, а за лежащо болните специални антидекубитални дюшеци за предпазване от получаването на рани от залежаване, „декубитуси“…
 9. *За справка Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)                    Увреждане е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
 10. **За справка Закон за интеграция на хората с увреждания                                                           
  Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
  1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
  2. внос на лично моторно превозно средство;
  3. преустройство на жилище;
  4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
  (2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия…(3)…Подробна информация има на страницата по-долу ако имате търпение и интерес да я прочетете.

 

 

Резюме

 

Един общ съвет: Преди да предприемете каквито и да са стъпки за кандидатстване за получаване на целева помощ от АСП или вече сте я получили, или ви престои закупуването на помощни средства свободна продажба или с помощ от АСП запознайте се със съветите в Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП.

И още един съвет: Никой не може да ви отнеме право дори и служителите в Териториалните дирекции за социално подпомагане, където се кандидатства и отпуска целева помощ за закупуване на медицински изделия и помощни средства.

 

 

За всички които са получили писмен отказ от Териториална дирекция социално подпомагане и са се отчаяли, публикувам тази снимка на Митко Асенов от гр. Кула преборил се с чиновниците от държавни институции първоначално отказали му и в крайна сметка получил полагащата му се целева помощ за закупуване на акумулаторна количка и закупил на практика безплатно акумулаторна количка тип „скутер“.

Документи, ред за обжалване, хронология по случая на Митко Асенов. Първоначално получен писмен отказ от АСП за целева помощ, обжалване и последващо получаване на полагащата се помощ. Случая на Митко Асенов с подробности и за  други случаи вижте на страница    Откази на Социално подпомагане. Обжалвания

и на страница Откази на АСП.

 Много важен момент за злоупотреба с правата на хората от страна на служители от Териториалните дирекции за социално подпомагане – когато при подаване на документите за целева помощ, служител на АСП иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ  Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само такъв писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право. 

Всички хора, които имат увреждания  съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания  ППЗИХУ по смисъла на закона могат да бъдат хора с увреждания без значение възрастта им, имотно и материалното им състояние дори и когато никога през живота си не са били лекувани в болнично заведение/болница/. За ЗИХУ и ППЗИХУ имат значение увреждането и физическото състояние на хората.

За да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона не е задължително условие да имат ТЕЛК Експертно решение с група инвалидност. Хора с увреждания по смисъла на ЗИХУ и  ППЗИХУ са възрастни или млади хора трудно подвижни или лежащо болни, инвалидите с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност ако са трудно подвижни или лежащо болни.

Ако са трудно подвижни хората с увреждания имат право на целева помощ например за: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, проходилка, 4 опорни бастуни.

Ако са лежащо болни имат право на целева помощ например за: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница и други помощни средства.

Загубилите слуха имат право на слухов апарат и батерии за него.

Жени с оперирана гърда имат право на гръдна епитеза и т.н.

Хората с увреждания по смисъла на ЗИХУ и  ППЗИХУ имат право на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия

Отнася се за всички хора с увреждания: възрастни или млади хора, инвалиди с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност или без ТЕЛК, бедни или богати при условие че са трудно подвижни или лежащо болни. 

   * Помощни средства и медицински изделия могат да се закупят и без целева помощ на свободна продажба без да са необходими документи доказващи увреждания и заболявания.

Имат право още на:

II. Право на пътни разходи

Отнася се за всички хора с увреждания: възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни, инвалиди с Експертно решение ТЕЛК и група инвалидност, които са получили целева помощ за закупуване на помощни средства. 

III. Целева помощ за преустройство на жилището

Отнася се за хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище

IV. Покупка или приспособяване на лично моторно превозно средство

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв

V.  Субсидия за започване на собствен бизнес или разширяване на съществуващ бизнес

Отнася се за хората с трайни увреждания с над 50 на сто трайно намалена работоспособност с ТЕЛК

Финансиране на проекти. Субсидия до 20 000лв. за финансиране на проекти. По-долу на страницата има подробности и указания със съвети как да спечелите проектите. Не са кредити!

VI. Субсидия за фирми наели на работа хора с увреждания

VII. Целева помощ за придружител или за ползване на жестомимични услуги Съгласно чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл.53а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/.

*Чл. 51. Лицата с увреден слух, Чл. 52. Лицата с увредено зрение,

Чл. 53. Трудноподвижни лица, Чл. 53а. Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства 

Най-долу на страницата е пълния текст

Помощни средства за хора с увреждания

 

По-долу на снимката част от най-много използваните  помощните средства: инвалидна количка за самостоятелно придвижване или за придвижване на болния от придружител, патерица, канадка, проходилка, антидекубитален дюшек за лежащо болни хора. За тях се отпуска помощ от АСП за закупуване. Ред за получаване на помощни средства

 

Помощни средства

Помощни средства за възрастни хора, болни, инвалиди и хора с увреждания

 

В дома на възрастните хора както и в дома на болни и хора с увреждания могат да се използват или да бъдат монтирани различни приспособления позволяващи им комфорт и удобство в ежедневието и бита им, за които не се отпуска помощ от АСП.

 

Помощни средства в ежедневието

 

Помощни средства в ежедневието

 

Още информация има и в другите специализирани страници в сайта

За възрастни хора

Съвети за възрастни хора и техните близки  

На страницата Помощни средства, въпроси и отговори са събрани всички зададени ми въпроси в електронната поща etvoev@abv.bg, както и моите отговори. Тук може да намерите подобен на Вашия случай с указания какво да направите ако имате проблем за решаване.   

Помощни средства, въпроси и отговори

 

 

Ако имате намерение да кандидатствате в Агенция за социално подпомагане за получаване на целева помощ за закупуване на помощно средство. Ако искате да получите  безплатни помощни средства с помощ за закупуване преди да предприемете каквото и да е за помощните средства съветваме:

Пишете ни на etvoev@abv.bg и ние ще ви консултираме безплатно за вашия конкретен случай.

Пишете ни преди да отидете до личния лекар, ЛКК комисии или съответната териториална Дирекция социално подпомагане или посетете магазина ни в центъра на София.  Нашата консултация е безплатна. Така ще загубите по-малко време и ще знаете какво да направите. Ако сте предварително информирани няма да получите отказ и след това да обжалвате, няма да злоупотребят с правата ви, няма да попаднете и станете съучастник в корупционни схеми измислени от длъжностни лица.

Запознайте се с информацията по-долу

Ако спешно ви трябват помощни средства и медицински изделия вижте

Най-ниски цени на помощни средства

Социална програма на фирми „Воев“

Продажба с депозит

Веднага може да получите помощни средства.

След това може да отделите време, нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции. Възможност преди да получите помощта от АСП да получите и ползвате необходимите ви помощни средства. Спешно получаване срещу депозит и възможност за възстановяване сумата от депозита. Закупуване на антидекубитален дюшек за 250лв предпазващ лежащо болни от получаването на рани от залежаване, инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня … Получаване веднага.

Важно уточнение

Във връзка с многобройните обаждания на обявените ни телефони в санитарния ни магазин в центъра на София на  ул. Шандор Петофи № 1 правим следното уточнение: Компетентни и специализирани сме  в прилагането на Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложението му ППЗИХУ отнасящи се до помощните средства и медицинските изделия и правата на хората с увреждания в тази връзка. 

Не даваме информация за: винетки за инвалиди, телефони за инвалиди, помощи извън целевата помощ за закупуване на помощни средства и т.н.

 

 

Кратко указание

Ако спешно трябва да решавате проблеми и въпроси свързани с помощни средства и медицински изделия необходими на възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания

 

Трябва да имате предвид, че отпускането на помощ от Агенция за социално подпомагане, както и процедурата по обжалвания, когато е отказана такава помощ отнема много време. В първия случай най-малко два месеца, а във втория случай много повече.

След като спешно решите получаването веднага на помощното средство  ще може да отделите време вие и вашите близки  нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции.

Запознайте се също така с информацията за:

Наемане на помощни средства: инвалидна количка за 5лв/ден,  антидекубитален дюшек за болни на легло за 3лв/ден, проходилка за 2лв/ден, патерица или канадка за 1лв/ден

Наем на помощни средства

Преки връзки за информация

Безплатно получаване на помощни средства с целева помощ от Агенция за социално подпомагане. Необходимо  време от подаване на молбата до получаване на помощта около 2 месеца. Помощ за закупуване Преди да предприемете стъпки за представяне на документите за кандидатстване запознайте се със съветите в Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП. Вижте и действителните случаите при които е отказана помощ от Агенция за социално подпомагане/АСП/  Откази на АСП за отпускане на целева помощ, за да се съобразите с изискванията на ППЗИХУ. Един отказ е свързан с обжалване и след това с дълго чакане.

Помощни средства за трудно подвижни хора    За трудно подвижни помощни средства

Помощни средства за лежащо болни хора    За лежащо болни хора помощни средства

 

Публикации в пресата по темата Корупция при помощни средства с помощ от Агенция за хората с увреждания

23 януари 2017 Монитор

Лекари в далавера с инвалидни колички. ЕКИП НА „МОНИТОР“ – неделя, 22-01-2017 – 17:59  Лекари в далавера с инвалидни колички

„…Лекари от комисиите са в схема с търговците на инвалидни колички, слухови апарати и перуки, потвърдиха пред вестника и управители на фирми за медицински изделия. „Въпреки че е забранено на комисиите да се занимават с търговски въпроси, това не се спазва. Те са свързани с фирми за медицински изделия, към които насочват хората“, обясни порочната практика Георги Воев, управител на фирма за медицински изделия…“

 

Журналистическо разследване на списание ТЕМА

 

Да ограбиш инвалид

В помощ на всички хора възрастни без ТЕЛК, инвалиди с ТЕЛК, хора с увреждания, близките на тези хора, които се сблъскват с подобни ситуации в лекарските комисии ЛКК при подготовката на документите за кандидатстване в Агенция за социално подпомагане за помощ и закупуването на помощните средства от лицензирани фирми

 

Допълнение към темата „Да ограбиш инвалид“

Публикация на Blitz/06 август 2015г./

* Публикацията е изпратена от Радослав Панайотов на Георги Воев. Публикувам връзката към нея.

„Инвалид съм и имам една мечта -Да умра!“

„…отчаяно писмо от Радослав Панайотов, инвалид първа група с придружител, който с право е възмутен от поредната административна измишльотина на социалното министерство и Столична община, касаеща издаването на карта за градския транспорт, на която хората с увреждания имат право“

Пълният текст на „Инвалид съм и имам една мечта-Да умра!

 

За злоупотреба с оказване на натиск на служители на Териториална дирекции социално подпомагане  с правото на правоимащ при кандидатстване за получаване на целева помощ  прочетете Възвание на  „Съюз на инвалидите – дружество Пловдив“

Повод за възванието е излъчване на 06 12 2016 репортаж по БНТ2 за оказан натиск от страна на служител от АСП за доброволен отказ от помощно средство

 

 

Правата на обикновените хора

За правата на обикновените хора и възможности да се възползваме от тях, тема не свързана с увреждания

“…Така, макар и без никакви пари, Кристина осъди застрахователната компания за всички неимуществени вреди, а съдът постанови компанията да заплати държавната такса вместо нея, както и да ми плати хонорара, който тя не можеше… цитат от публикацията на адвокат Димитров Правата на обикновените хора.

 

Пряка връзка към публикацията и още подробности има на Права на обикновените хора, какво не знаем

 

 

 

Подробна информация за правата на хората с увреждания

 

Права на възрастните хора, болните хора, инвалидите с ТЕЛК и хората с увреждания без ТЕЛК

 

Имаме права, които закона е определил и можем да се възползваме от тях, за да подобрим качеството на живот на нас и нашите близки.

Малко известен факт

Съгласно закона хора с увреждания са не само инвалидите с група инвалидност и издадено Експертно решение /ТЕЛК/.

Правата на хората с увреждания: възрастни хора, инвалиди и изобщо хора с увреждания са регламентирани в Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилник за приложението му/ППЗИХУ/. Във връзка с правата закона ЗИХУ не прави разлика между инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без  ТЕЛК.

Автор на снимките Георги Воев

Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога през живота си да не са постъпвали в болница са хора с увреждания. Хора с увреждания са и всички трудно подвижни или лежащо болни, които са били лекувани в болница.

 

Водещи за закона са заболяванията и уврежданията и няма значение възрастта на човека, имотното състояние и дали има група инвалидност.

Ред за получаване на помощни средства от инвалиди, възрастни хора, деца и хора с увреждания с помощ от Агенция за социално подпомагане и свободна продажба

 

 инвалидни колички-акумулаторни и рингови, инвалиден стол – тоалетен стол и стол за баня, комбиниран стол,  антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки, ролатори, канадки, патерици, бастуни -регулируеми, три и четири опорни, гръдни епитези …

и много други помощни средства и медицински изделия могат да се получат от нуждаещите се по четири начина:

Безплатно с помощ от социалното министерство. Свободна продажба. Срещу депозит. Наемане

Вижте  социалната програма „Воев“

В Атрактивни цени   Атрактивни цени вижте най-изгодните цени на патерици, канадки, проходилки, дюшек за лежащо болни, стол за баня, надстройки за повдигане на тоалетната необходими след операция на стави. Вижте и Социалната програма  на Воев за инвалидна количка, инвалиден, тоалетен стол, антидекубитален дюшек, проходилка. Докато чакате помощта от АСП можете да получите необходимите ви помощни средства.

 

Помощни средства

 

     

Ако сте направили своя избор и не ви се четат подробностите по-долу вижте в раздел „Продажби и наем“

Начин на плащане и Поръчка.

1. Безплатно с целева помощ от Агенция за социално подпомагане. Необходимо  време от подаване на молбата до получаване на помощта около 2 месеца. Помощ за закупуване Преди да предприемете стъпки за представяне на документите за кандидатстване запознайте се със съветите в  Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП..

Предоставянето на помощни средства и медицински изделия с целева помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ се извършва от регистрирани, лицензирани  фирми в Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ -Агенция за хората с увреждания /АХУ/ съгласно НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Загл. изм. – ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., бр. 54 от 2014 г.)

2. Да се закупят свободна продажба без да са необходими каквито и да са документи. Закупуване веднага. Раздел „Продажби и наем“ Свободна продажба.

3. Да се получат срещу депозит, докато се чака целевата помощ от Агенция за социално подпомагане и след като се получи помощта се възстановява сумата по депозита. Получават се веднага. Раздел „Продажби и наем“ Продажба с депозит.

4. Ако са необходими за кратко време помощните средства могат да се наемат. Раздел „Продажби и наем“ Наем на помощни средства.

Обща информация за четирите начина на получаване има на страница

Ред за получаване на помощни средства

 

Нашите права. На на какво имаме право?

 

Право на целева помощ за преустройство на жилището

Какви са изискванията за да получите до 600лв. за преустройство на жилището ви? 

Подробности може да прочетете по-долу на страницата

Право на целева помощ за закупуване на помощни средства. Право на пътни разходи

Кой има право да получи целева помощ за закупуване на помощни средства и на практика да ги получите БЕЗПЛАТНО. Как да получите пари за пътни разходи, за да си изберете и закупите помощни средства?

ППЗИХУ Раздел II. Целеви помощи за социална интеграция

Подробности може да прочетете в раздел „Права и проблеми“ на страница:

  Помощ за закупуване

Общински транспортен превоз на трудно подвижни хора

 

1. София. Ползване на общинско такси на цена 1 лев в една посока от инвалиди регистрирани в Столична голяма община/СГО/

Кои лица могат да ползват специализираният транспорт. Какво трябва да направите за да си поръчате и ползвате транспорт за 1 лев в границите на населените места от Столична голяма община.

2. Бургас. Служба “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица”. Обособено звено в състава на общинска фирма “Бургасбус” ЕООД.

 

3. Пловдив. Транспортно обслужване на трудно подвижни лица. Община Пловдив.

 

По-долу на страницата има подробности.

Корупционни практики при помощните средства

Какво трябва да знаете преди да посетите: личния лекар, ЛКК /лекарска консултативна комисия/, АСП Агенция за социално подпомагане, лицензирани фирми. Съвети как да се предпазите от служебни лица: лични лекари и лекари в ЛКК, лицензирани фирми за помощни средства, за да не злоупотребят за ваша сметка  с правата ви.

Преди да посетите : личния лекар, ЛКК /лекарска консултативна комисия/, подразделенията на Агенция за Социално подпомагане, лицензирани фирми за предоставяне на помощни средства прочетете написаното по-долу. Някои от тези служебни лица са част от корупционните схеми, които се прилагат. Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП.

Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от Агенция за социално подпомагане. Какво да направите? Съвети.

Съвети за възрастни хора как да се предпазят от злоупотреба на служебни лица

 Откази на АСП за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства

 
 За да не бъде злоупотребено за Ваша сметка. За да не получите писмен отказ за нещо на което имате право поради незнание на сложната процедура по отпускане на помощта или ако не сте я поискали както е определил закона.

От случаите на откази на Агенция за социално подпомагане /АСП/ и последващата сложна процедура по обжалванията е видно че е по-добре е да не получим отказ и след това да си търсим правата. По-добре е да сме информирани и да предприемем правилните действия.

                                Препоръчваме ви преди да предприемете каквото и да е предварително да ни се обадите на тел. 02/851 9962 и 02/851 9375, или да посетите офиса-магазина  ни на ул. Шандор Петьофи № 1,  намиращ се в центъра на София между Руски паметник и Пирогов. Консултациите са ни безплатни.

Може да ни пишете на електронната ни поща etvoev@abv.bg

Запознайте се  с информацията публикувана по-долу

Откази на АСП за отпускане на целева помощ.

Специално за отказ при отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна количка, обжалвания и впоследствие получаване на помощта информация може да намерите на  отказ на помощ за акумулаторна количка

 Описан е действителен случай с документи и факти, хронология

 

Кратка информация за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания

Права и проблеми. Общ преглед

Процедурата по спазване изискванията на Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилник за приложението му /ППЗИХУ/ регламентиращ правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания е доста сложна. Това нагледно може да се види в съдържанието на рубриките на тази страница.

Нашите права и на на какво имаме право?

Хората здрави или болни, с увреждания или без увреждания имат права описани в закони и нормативни документи.

Много често поради не информираност или други причини те не се възползват от правата си.

Стремим се с информация да помогнем на хората с увреждания и на техните близки да са запознати с правата си.

Специализирани сме в предоставяне на  помощни средства, но не се ограничаваме само до тях когато става въпрос за правата на хората.

Основния закон който определя правата на хората с увреждания е Закон за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и правилника за приложението му/ППЗИХУ/

Хора с увреждания са всички хора: инвалиди  с Експертно решение/ТЕЛК/,  възрастни и млади  без ТЕЛК,  които имат увреждания и се нуждаят от помощни средства, за да се обслужват в бита сами или да бъдат обслужвани от техните близки.

Малко известно е че, хора с увреждания по смисъла на  Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилника за приложението му/ППЗИХУ/, за които Агенция“Социално  подпомагане“/АСП/ отпуска целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия са не само инвалидизираните т.е. които имат издадено Експертно решение/ ТЕЛК/ с група инвалидност.

Хора с увреждания са и всички други, които имат увреждания  и заболявания довели ги до състояние на трудна подвижност , залежаване на легло, глухота и други подобни състояния. В тази категория са всички , които са били на лечение в здравни заведения/болници/ и имат издадени епикризи за заболяванията и диагнозите. Възрастните  хора на преклонна възраст, които не са били на лечение в здравни заведения/болници/, но са  трудно подвижни или залежали се на легло, също са хора с увреждания.

Хората с увреждания на краката и на ръцете, които не могат самостоятелно да се придвижват с рингова инвалидна количка имат право на акумулаторна количка. Няма ограничения във възрастта за отпускане на помощта.

Възрастта и имотното състояние нямат отношение към основанието за получаване на целевата помощ. Заболяванията  и уврежданията имат значение. Наличието на ТЕЛК не е задължително условие.

За всички наши клиенти от населените места извън София плащане на пътните разходи

Съгласно ППЗИХУ Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицата по чл. 39, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо.

(2) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 1 лицето представя в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес:
1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус;
2. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.
(3) Допълнителна парична помощ по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18 години.
(4) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 1 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 2, т. 2.

На страница Въпроси и отговори са поместени вашите въпроси постъпили в електронната ни поща и отговорите на Георги Воев.

Въпроси и отговори. Помощни средства

 А на страница Социално министерство. Въпроси и отговори са поместени въпросите зададени от граждани в сайта на министерството. Отговорите на министерството придружени с разширен коментар на Георги Воев

Министерство на труда и социалната политика. Въпроси и отговори

 

Правата на възрастните хора

Без да са постъпвали в болница през живота си могат да бъдат трудно подвижни или лежащо болни вследствие напредналата си възраст. Като такива те са хора с увреждания.  Малко известен факт за много хора. Хора, които поради не информираност считат че хората с увреждания са само инвалидите т.е. тези които имат група инвалидност с  Експертно решение/ТЕЛК/.

Полага им се целева помощ от Агенция за социално подпомагане за безплатно получаване на помощни средства:

инвалидна количка включително и акумулаторна, комбиниран стол за тоалет и баня, проходилка, бастун, канадки, патерици, антидекубитален дюшек за лежащо болни и други.

 

Помощни средства

Помощни средства за възрастни хора, болни, инвалиди и хора с увреждания

 

Подробности може да намерите на следните страници в сайта:

За трудно подвижни хора помощни средства

За лежащо болни хора помощни средства

 

Нашият съвет: Преди да предприемете каквото и да е,

                                        обадете се на телефони 02/851 9962, 02/851 9375 или посетете офиса ни където ще  получите  съвети, какво да направите  съобразно вашият конкретен случай. Така ще загубите най-малко време.

Подготовката на  необходимите документи за представяне в АСП има много особености, които вероятно не са ви известни. Личните лекари не разполагат със служебна информация по тези въпроси, а в Агенция за социално подпомагане има смисъл да отивате с вече готовите документи. Агенция  за социално подпомагане спазва стриктно изискванията на закона и наредбите. При писмен отказ за получаване на средства от тяхна страна, поради Ваш пропуск  в окомплектоването на документите  възстановяването на правата Ви  ще отнеме много време и нерви.

Поместената тук информация има общ характер. По-добре е преди да отидете до личния лекар, ЛКК комисии или съответната териториална Дирекция”Социално подпомагане” да ни се обадите по телефона или да посетите офиса ни за изясняване на конкретния случай. Желателно е да носите копие на епикризи, Експертно решение или други медицински документи, ако имате такива от които да я видна диагнозата. Така ще загубите по-малко време и ще знаете какво да направите.

 

 Постъпили в болнични заведения.

При изписването им получават епикриза в която е вписана диагнозата на заболяването.

Също са хора с увреждания съгласно ЗИХУ и ППЗИХУ. Имат право на целева помощ за безплатно получаване на помощни средства

Един общ съвет. Преди да посетите : личния лекар, ЛКК /лекарска консултативна комисия/, подразделенията на Агенция „Социално подпомагане“, лицензирани фирми за предоставяне на помощни средства прочетете написаното по-долу. Някои от тези служебни лица са част от корупционните схеми, които се прилагат. запознайте се с информацията в раздели Корупционни практики  и Целева помощ за безплатно получаване на помощни средства

 Нашият съвет: Преди да предприемете каквото и да е,

                                обадете се на телефони 02/851 9962, 02/851 9375 или посетете офиса ни където ще  получите  съвети, какво да направите  съобразно вашият конкретен случай. Така ще загубите най-малко време.

Подготовката на  необходимите документи за представяне в АСП има много особености, които вероятно не са ви известни. Личните лекари не разполагат със служебна информация по тези въпроси, а в Агенция за социално подпомагане?АСП/ има смисъл да отивате с вече готовите документи. АСП спазва стриктно изискванията на закона и наредбите. При писмен отказ за получаване на средства от тяхна страна, поради Ваш пропуск  в окомплектоването на документите  възстановяването на правата Ви  ще отнеме много време и нерви. Подробности  в раздел Откази на Социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Обжалвания. Права

 

Зададен въпрос в електронната ми поща etvoev@abv.bg  Помощни средства, въпроси и отговори

11.06.2017 Л. К  Финансиране на фирма на инвалид 54%

Имам 54% инвалидност с право на работа и съм собственик на ЕООД. Бих желала да кандидатствам по програмата за 2018 г., по програмата на АХУ за финансиране на фирми за козметично и фризьорски оборудване и за целта желая да си подготвя проект, какво ще ме посъветвате? Искам да си разширя дейността и обновя салончето си с цел по-добра печалба и нови клиенти.

 

Финансиране на проекти. Субсидия до 20 000лв. за финансиране на проекти

Ежегодни проекти на Агенция за хората с увреждания(АХУ) със срокове за кандидатстване

Обикновено през февруари се публикуват обявленията на Агенция за хората с увреждания(АХУ) и срока за кандидатстване е около месец. Понякога има и второ обявление март-април но не всяка година.

При утвърден проект и изпълнен договор субсидията е безвъзмездна и не е кредит. 

Важно! За да успеете и проекта ви да бъде приет от АХУ:

Подготовка. Преди да кандидатствате.
Тези проекти се обявяват и финансират вече няколко години. Ако можете използвайте времето преди обявлението, за да подготвите успеха на идеята си.  

1. Прочетете внимателно обявлението. Трябва да се спази срока за кандидатстване.

2. Трябва да подготвите проекта си съобразен с изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.
В тази методика подробно са указани изискванията. Всяко неспазване на тези изисквания ви дисквалифицира и труда ви отива напразно.

3. Не всяка ваша идея за проекта представлява интерес за АХУ, агенцията която финансира проектите. Тези проекти имат определени цели за постигане, които не зависят от вашите желания, но ако вие се съобразите с тях вероятността ви за успех се увеличава.
Кои са тези цели:
а/ Дългосрочност на проекта, целогодишна заетост.
б/ Трябва да представлява интерес за АХУ за финансиране на проекта.
в/ Спазвайки методиката, проекта ви отговаря на целите на АХУ за финансиране на такъв проект.

Какво ви препоръчвам?

Ако вече имате идеята за вашия проект, поискайте консултация от АХУ.

Като хора с увреждания/ТЕЛК над 50%-едно от изискванията!/ вие сте в правото си да поискате консултация от АХУ.
Искането на консултация става с предварително уговаряне на среща със служителите на АХУ, например по телефона.
Важно! Ако успеете да си уговорите среща/зависи как ще е поискате!/, на тази среща трябва да отидете добре подготвени относно вашата идея за проекта, както и много добре трябва да сте изучили методиката, изискванията и самото обявление.

Какво трябва да имате предвид?

Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта.

а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта.

б. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата.

в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата.

Не зависимо какво аз съм написал до тук и какви съвети съм ви дал при тази консултация имате възможност да получите собствена информация от АХУ.

Как да се държите на срещата в АХУ ако успеете да я уговорите?

Според мен приемете че никой не ви е длъжен. Имате права,но за да се възползвате от тези права направете всичко което зависи от вас и не разчитайте на никого че ще ви свърши вашата работа. Ако се намери човек който да ви помогне приемете го като бонус и допълнителна възможност за успех.

* За тази информация аз представлявам себе си и управляваната от мен фирма. Тази информация не е обвързана със становището на държавни институции.

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева

 
Актуална обява със срок до 26 април 2018. Субсидията  – 20 000 лева. Не е кредит!

20.03.2018 Обява 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.    Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева.  Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 26.04.2018 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 26.04.2018 г.

   Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73  

 

Актуално за февруари 2018!

Зададен въпрос в електронната ми поща • 06 02 2018 С.З. Тази година ще има ли субсидия?

Здравейте! Искам да попитам, тази година ще има ли възможност да се получи такава субсидия? Благодаря предварително!

Отговор на Георги Воев

Следете страниците от сайта ми https://voevmedical.com/

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Финансиране

Финансиране

Там публикувам обявленията за субсидията.
Обикновено до средата на февруари излиза обявлението.
Предполагам че до няколко дни ще излезе обявлението след което имате срок от един месец за подготовка и кандидатстване.
Условията са едни и същи през годините.
Докато чакате излизането на обявата, на горните страници може да се запознаете с обявата за миналата 2017г.

 

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси през 2017 на Агенция за хората с увреждания

Важно! Конкурсите за представяне на проекти са със срокове.

I. Актуално съобщение със срок до 23 февруари 2017

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

  Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

  Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

     Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

     Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 23.02.2017 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 23.02.2017 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73. Публикувано на 20.01.2017

II. Актуално съобщение със срок до 6 март 2017

Конкурс за финансиране на проекти на тема:“Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:“Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.

           Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

           Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

           Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

            Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;

            Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

            Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител.

            Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 06.03.2017 г.  Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 06.03.2017 г.

            Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ –  ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 06.03.2017 г.

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73. Публикувано на 20.01.2017  

III. Актуално съобщение със срок до 20 февруари 2017

Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

       Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

       Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

        Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание  чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

         Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва: по компонент 1 – до 16 000 лв, по компонент 2 – до 15000 лв, по компонент 3 – до 4 000 лв, по компонент 4 – до 15 000 лв.

      Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/

      Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2017 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 20.02.2017 г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73 Публикувано на 17.01.2017

 

** Публикуваните обяви по-долу са с изтекли срокове. Тези обяви всяка година се публикуват и се финансират от Агенция за хората с увреждания. За всички които имат намерение да кандидатстват тези обяви и коментара им към тях имат смисъл за предварителна подготовка. При обявяването им срока за кандидатстване е един месец и това време не е достатъчно за подготовка ако кандидатстващият не се е запознал предварително с методиката и условията на които трябва да отговаря. Всички актуални обяви аз ги публикувам на време най-горе на тази страница

==============================

2016г. Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Обявен конкурс

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Актуално до 07.03 2016!  Публикувано на 26 01 2016                      

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.                         Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2016 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2016 г.

Агенция за хората с увреждания/АХУ/,  http://ahu.mlsp.government.bg/home. Публикация 26 01 2016

На 27 01 2016 от същата агенция/АХУ/ има обявен конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

 * Субсидия до 20 000лв. за 2015г

06 07 2015 Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страница: http://ahu.mlsp.government.bg/

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител .

Напомняме на всички кандидати, че при финансиране на одобрените проекти, отпуснатите средства представляват минимална държавна помощ по силата на Регламент (ЕС) № 1407/2013, в сила от  01.01.2014г.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 17.08.2015 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 17.08.2015 г .

Телефони за справка: , 832 90 73

================

* Срока за кандидатстване по първото финансиране на проекти за 2015г. изтече на 04 март 2015. Може да има второ финансиране за 2015г, за което своевременно ще публикувам информация

По-долу е съобщението, което публикувах в началото на февруари 2015 за първото финансиране. Всички които се интересуват от ежегодната субсидия могат да се ориентират по това съобщение за предварителна подготовка за кандидатстване.

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.   

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

 Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 04.03.2015 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от17,30 часа на 04.03.2015 г.

29.04.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ИНФОРМИРА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ДО КРАЯ НА 2014 Г. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ.1 ОТ  ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ППЗИХУ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8, Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗИХУ/

==============================

Първо за годината финансиране.   31.01.2014   О Б Я В А

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 28.02.2014 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 28.02.2014 г.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

 

 

 Съвети от Воев във връзка с особеностите на проектите на АХУ, кандидатстването и сроковете

1. Прочетете внимателно Условията и Методиката за кандидатстване. Сроковете.

2. Насрочете си среща в АХУ и поискайте консултация.Важно!!! Подгответе се добре за тази среща, като се запознаете подробно с обявата, условията и методиката за да има смисъл от нея. За срещата трябва да имате Вашата идея за проекта.

Още съвети-вижте по-долу на тази страница.

03.02.2014
О Б Я В А

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 10.03.2014 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 10.03.2014 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

 По-долу на страницата има още информация по темата за субсидията отпусната през 2013г. По-подобен начин стоят нещата и през 2014г.

 

 

 Инвалиди с Експертно решение, ТЕЛК. Възможност за субсидия до 20 000 лв

съгласно чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.8, т. 4 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ -Приложение 1, могат да кандидатстват в Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за разкриване на самостоятелен бизнес. При одобрен проект  получават субсидия.Могат да бъдат наети от работодатели на основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/

За 2013г. до края на август бяха обявени две финансирания по проектите.

Методика и формуляр за кандидатстване на  страница „Проекти и програми“ на http://ahu.mlsp.government.bg/

Накратко
1. Единият проект е за хора с увреждания, инвалидизирани с ТЕЛК, които желаят да започнат собствен бизнес.
Финансирането е до 20 000 лв.
2. Другият проект е за работодатели, които ще открият работно място за човек с увреждане, инвалидизиран с ТЕЛК, регистриран в Бюро по труда.

Практични съвети от Воев за хората, които ще кандидатстват по проектите:

-следете в сайта на АХУ за обявяване финансиране по проектите

-още сега, предварително се запознайте с методиката, изискванията и условията за кандидатстване. Четете внимателно.

-щом се обяви финансиране, насрочете си среща в АХУ за консултации, откъдето може да получите ценни съвети/ако желаят да ви ги дадат/

-важни условия за успех са:

– спазване стриктно на всички изисквания по методиката

– темата на проекта трябва да е актуална и значима за АХУ.

– преди кандидатстване задължително насрочване консултация в АХУ.

– работното място да е трайно/не сезонно/

– предвиденото оборудване в проекта трябва да е свързано с работното място и методиката.

-Използвайте времето преди обявяване на финансиране на проектите да се запознаете с методиката, където са описани изискванията. Когато се обяви финансирането започва да тече срок, времето през който ви трябва за подготовка на документите.

Извадка от методиката-кои и за какво могат да кандидатстват  по проекта за самостоятелен бизнес? :

Физическо лице с ТЕЛК с 50 или над 50% намалена трудоспособност.

Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта.

а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта.

б. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата.

в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата.

 

 

 Право на целева помощ за преустройство на жилището

Кой има право на помощ за преустройство на жилището е точно описано в Чл. 50. на Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/, а той гласи:

(1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

Ако отговаряте на тези условия може да кандидатствате за отпускане на целева помощ. В същия Чл. 50. в алинеи от 2-7 е указано какво точно да направите.

 

Полезни връзки към страници от сайта на Воев свързани с преустройство на жилището, банята, тоалетната…

Идеи преустройство без ремонт тоалетна, баня

Как да преустроим без ремонт съществуваща баня и тоалетна? Ако живеем заедно с възрастен човек, оперирали са ни ставата и се възстановяваме в къщи, трудно подвижни или  болни на легло сме ние или наш близък, хора с увреждания или инвалиди как без ремонт да приспособим банята и тоалетната която имаме? Конструктивни решения приложими за здрави и за болни хора, за възрастни хора и не до там възрастни, приспособления и изделия в банята и тоалетната за ползване от цялото семейство живеещо в един дом.

Идеи преустройство без ремонт тоалетна, баня

 

 

 

Олекотена рампа 77-210см модел 8161

 

Портативна рампа телескопична за инвалидни колички и скутери 77-210см

 

 

 

Покупка или приспособяване на лично моторно превозно средство

ППЗИХУ Чл. 48. (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв., ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход.
(2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия:
1.  да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
2. да са работещи или учащи се;
3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

 

 

Общински транспортен превоз на трудно подвижни хора София, Пловдив, Бургас…официална информация

1. София. Ползване на общинско такси на цена 1 лев в една посока от инвалиди регистрирани в Столична голяма община/СГО/

Информация 10.05.2014 предоставена от Катя Найденова-диспечер/изпълняваща поръчките/ на Георги Воев

 Всички регистрирани включително и временно регистрираните в населените места на Столична голяма община могат да се възползват от услугите на:

„Звено за специализиран транспорт на трудно подвижни хора“ към Столична общинска дирекция „Транспорт“.

Кои могат да се възползват от услугата:

Придвижване, транспорт на цената на 1 лев на територията на Столична голяма община

Всички инвалиди с ТЕЛК I/първа/ група с чужда помощ регистрирани постоянно или временно в населените места на Столична голяма община.

Какво трябва да се направи за да се регистрирате и да можете да ползвате тази услуга?

1. Да подадете молба в Столична дирекция „Социални дейности“/ако досега не сте подавали такава молба/

2. Да бъдете включени в Списък на Столична дирекция „Социални дейности“ предоставен на „Звено за специализиран транспорт на трудно подвижни хора“ към Столична общинска дирекция „Транспорт“. 

По този списък се предоставя транспортната услуга за 1 лев в едната посока.

Заявка за  транспорт?

В работни дни от 9.00 до 17.30ч.

Предварителна заявка на телефони: 080020720/безплатен/ и 02/9041351

2. Бургас. Служба “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица”. Обособено звено в състава на общинска фирма “Бургасбус” ЕООД.

страница http://burgasbus.info/burgasbus/?page_id=79 от фициален сайт http://burgasbus.info/burgasbus/?cat=1

* Информация в интернет 11.05.2014

 

3. Пловдив. транспортно обслужване на трудно подвижни лица. Община Пловдив.

страница: http://old.plovdiv.bg/?lang_id=1&prm=guide&g_id=8 Общински справочник Пловдив

официален сайт http://www.plovdiv.bg/

* Информация в интернет 11.05.2014

 

 

 

Как живеят децата с увреждания

Излъчено от „Нова телевизия“ на 20.09.2013г. в „Здравей България’

http://play.novatv.bg/play/324044

*след времето и кратък репортаж за хотел

 

 Инвалиди. Социална защита. Права . Облекчения

Министерство на труда и социалната политика. Брошура „Социална защита. Права . Облекчения. В помощ на хората с увреждания.“

Извадка 02.02.2013 г. от официална брошура на министерството

публикувана на : http://www.mlsp.government.bg/bg/public/disable_brochure.htm

Съдържание:

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРИ

1. Кои лица имат статут на инвалиди?

2. Как се установява инвалидността?

3.  Каква е процедурата за явяване пред ТЕЛК?

4.  Може ли да се обжалва решението на ТЕЛК?

5.  Как се определя датата на инвалидизиране?

6.  Как се определя срокът на инвалидността и какво следва от него?

7.  Къде се издава медицинско свидетелство за управление на МПС на инвалиди?

 • Деца с увреждания

8.   Как се определя инвалидността при деца до 16-годишна възраст?

9.   Къде се извършва експертизата на деца до 16 г. с трайни увреждания?

10. Какви документи са необходими, за да се освидетелства детето?

11. Каква информация съдържат експертните решения?

12. Може ли да се обжалва решението на РЕЛКК?

II. ТРУДОВИ ПРАВА НА ИНВАЛИДИТЕ / СТИМУЛИ ЗА НАЕМАНЕТО НА ИНВАЛИДИ НА РАБОТА

1.Какъв стимул имат работодателите да наемат инвалиди на работа?

2.Каква закрила имат инвалидите при уволнение от  работа по трудов договор?

3. Инвалидите имат ли право на по-голям годишен платен отпуск?

4.Какви са противопоказаните условия на труд за освидетелстваните лица?

5. Може ли инвалид да получава обезщетение за безработица от бюрото по труда?

6. Могат ли инвалидите едновременно да получават пенсия  и да работят и как се осигуряват?

 7. Лицата с намалена работоспособност могат ли да кандидатстват за отпускане на микрокредити и ползват ли някакви облекчения?

III.  ПЕНСИОНИРАНЕ

1.Какви видове пенсии има?

2. Какви видове инвалидни пенсии има?

3.Кои лица имат право на пенсии за инвалидност?

4. Какви документи са необходими за отпускане на пенсия за инвалидност?

5. В какъв срок след подаване на документите се отпуска инвалидната пенсия?

6.От коя дата се отпуска пенсията за инвалидност?

7.Как се преценява каква инвалидна пенсия да бъде отпусната?

8.Може ли да се получава повече от една пенсия?

9.Ако едно лице отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но в същото време е инвалид, каква пенсия ще му бъде отпусната и ще получава ли полагащите му се добавки?

10.Какво се разбира под “осигурителен стаж” при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване?

11.Признава ли се времето на получаване на инвалидна пенсия за стаж при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст?

12.Признава ли се за стаж гледането на инвалид – член на семейството?

13. Какво означава понятието “признат стаж” при пенсиите за инвалидност по общо заболяване?

14. При пенсиониране по инвалидност поради общо заболяване, приравняват ли се  I и II категория към трета?

15. Може ли да се преизчислява пенсията за инвалидност въз основа на придобит стаж след пенсионирането?

16.Може ли да посочи друг период, върху който се изчислява инвалидната пенсия?

IV. ПРИДОБИВКИ ЗА ИНВАЛИДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ДРУГИ СТРУКТУРИ

1.     Какви са условията за достъп на инвалиди до социално подпомагане?

2.           Как се определят диференцираният минимален доход и размерът на социалната помощ?

3.От кого зависи отпускането на социална помощ?

4. Какви надбавки получават родителите на деца с трайни увреждания?

5. На какви социални помощи и облекчения имат право инвалидите и какво е необходимо, за да ги получат ?

6. Лицата с намалена работоспособност ползват ли облекчения за прием във висши учебни заведения?

7. Задължени ли са придружителите на лица с намалена работоспособност да изпълняват войнските си задължения?

V. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

1.  Има ли данъчни облекчения за инвалидите по данък общ доход и какви са те?

2. Какво трябва да знаят инвалидите, ползващи данъчни облекчения за доходи от трудово правоотношение ?

3. Какви облекчения за предвидени в Закона за местните данъци и такси по отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за лица с намалена работоспособност над 71 на сто?

4.  Какви облекчения ползват инвалидите при заплащане данъка върху превозните средства?

5.  Какви са облекченията при внос на автомобили от инвалиди ?

VI.  ПРИЛОЖЕНИЕ

1.     Минималните размери на пенсиите и добавките към тях от 1.7.2002 (таблица)

2.     Социални помощи и облекчения, предоставяни на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто (таблица)

3.     Списък на заболяванията и уврежданията, при които се допуска безмитен внос на автомобили за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност или възможност за социална адаптация до 90 на сто включително

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРИ

1. Кои лица имат статут на инвалиди?

„Инвалид” е всяко лице, независимо от възрастта му, с физическо, сетивно или умствено увреждане, което затруднява социалното му интегриране и участие в обществения живот, възможностите му за общуване и обучение или трудовата му реализация (Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите – ЗЗРСИИ).

„Инвалид с трайно увреждане“ е лице с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 %*.

Намалена работоспособност между 50 и 70,99 % съответства на III група по отменения Закон за пенсиите, от 71 до 90 % – на II група, а над 90 % – наI.

(* Процентът на намалената работоспособност се съобразява със степента на установения дефицит -Наредба за експертиза на работоспособността, ДВ. Бр. 61/ 2000 г.)

 

VII. Целева помощ за придружител или за ползване на жестомимични услуги (26.02.2016 Съобщение на Агенция за хората с увреждания)

Съгласно чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл.53а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания право на целева помощ имат лицата, както следва:

Чл. 51. Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции. Целевата помощ се изплаща чрез бюрата за жестомимичен превод към Съюза на глухите в България.

Чл. 52. Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България.

Чл. 53. Трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и чрез териториалните структури на Центъра за психологически изследвания.

Чл. 53а. Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща от чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.

            Получаването на целевите помощи не е обвързано с членуването или не в изброените национално представени неправителствени организации.

 

Контрасти  инвалидите по света и България

 

                                    

„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280 SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин за възрастни хора, инвалиди, хора с увреждания

центъра на София,  ПИРОГОВ – Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!!  Магазина до дрогерията сме.
Обслужваме всички населени места в България и чужбина

 

 

 

Специализирани страници

Приспособления в ежедневието. Ръкавици за безводно къпане и измиване на тяло, глава и коса

Помощни средства и медицински изделия

 

Магазин Воев за помощни средства, София, Пирогов-Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Посетете магазина ни „Воев“ в центъра на София, обадете се на обявените ни телефони или попълнете по-долу за избраното от вас в сайта ни 

Форма за поръчка

Поръчай сега

Форма за поръчка "Воев-София" ЕООД, автоматично изпращане в help_voev@abv.bg. Ако нямате възможност да посетите магазина ни може да поръчате попълвайки формата по-долу(не е електронна търговия).
Преди да попълните формата, моля прочетете текста по-долу:
Електронната ви поща и телефон за обратна връзка са много важни за доставката!
Ако не можете да се справите с попълване и изпращане на заявката, поръчайте на нашите телефони 02/8519962, 02/851 9375, 0888 893280. Поръчките се обработват в работното време на магазина и се изпращат по ЕКОНТ за Ваша сметка. До офис на ЕКОНТ е по-евтино отколкото доставка на посочен от Вас адрес.
• При поръчки в големи количества(на едро) пишете ни на etvoev@abv.bg

Име и фамилия(задължително).

Вашият телефон (задължително).

Вашият Email (задължително)

Допълнителни указания

[ Задължително! :
Наименование, код(ако има) и модел на изделието, телефон, пълен и точен адрес за доставка(До поискване-адреса офиса на ЕКОНТ),срок на доставка обикновена или бърза. Ако имате въпроси или запитване, запишете ги също тук.]
Важно. Наложен платеж! Ако желаете да получите фактура трябва да обявите задължително в поръчката. Ако не сте обявили предварително издаване на фактура не можете да получите от ЕКОНТ документ за плащане "пощенски паричен превод" задължителна част от фактурата.

Важно! Подадени поръчки до 15.00часа се изпращат по куриер същият ден.

Tук напишете Вашето съобщение.
Важно! Без оставен телефон и адрес не можем да изпълним поръчката Ви