Лимити за помощ НЗОК и АСП в сила през 2022

Промени в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от АСП и НЗОК валидни през 2022

Промените в Реда за отпускане на целевата помощ от АСП и НЗОК от 2022 г на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в здравната каса и лимитите на отпусканата целева помощ извършени през 2018 и в сила и през 2022 година.

От 1 юли 2022 г се променя реда за предоставяне на помощните средства и медицински изделия

Накратко за промените влезли в сила от 1 юли 2022 г и ПСПСМИ за хората с увреждания чрез НЗОК

Прехвърля се дейността от АСП на НЗОК и от АХУ на ИАЛ

В ИАЛ Изпълнителна агенция по лекарствата от АХУ Агенция за хората с увреждания са прехвърлени регистъра на лицензираните търговци и контрола по извършване на дейността в обектите на търговците. В НЗОК е прехвърлено и променено заплащането на търговците извършващи дейността.

*АСП-Агенция за социално подпомагане. **ПСПСМИ-Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Важно! Лимитите на пределните цени за отпусканата целева помощ извършени през 2018 са в сила и през 2022 година без съществена промяна.

На страница НЗОК Помощни средства получаване може да намерите всички актуални промени във връзка с прехвърляне дейността от АСП на НЗОК. Също там ще намерите и промяната в нормативната уредба.  НЗОК Помощни средства получаване.

Архив. До 1 юли 2022 г.. Актуален с информация за основните положения отнасящи се до хората с увреждания без особена промяна и след 1 юли 2022.

Основните промени може да видите в Правилник за приложение на Закон за  хората с увреждания ППЗХУ  и Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019г за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. Друг важен документ е Заповед № РД 01 – 365 от 22.05.2019 г. Максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания на МТСП

 Текста на нормативните документи  може да намерите в сайта на АХУ, Агенция за хората с уреждания или в МТСП, Министерство на труда и социалната политика.

На страницата НЗОК Помощни средства получаване може да намерите актуална информация за всички промени в нормативната уредба във връзка с прехвърляне дейността от АСП на НЗОК от 01 юли 2022 г. Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Какво трябва да знаем за промените извършени през 2018 и 2019 години в сила и през 2022 година, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Важно уточнение! През 2022г дейността по предоставяне на целева помощ за закупуване и получаване на безплатни помощни средства за хора с увреждания се прехвърли от АСП в Национална здравноосигурителна  каса или накратко НЗОК. Навсякъде където в сайта на Воев е изписано Агенция за социално подпомагане или накратко АСП по отношение на помощните средства и медицински изделия да се има предвид горното уточнение. В преходния период 2022г на прехвърляне от АСП на НЗОК реда не се променя и известно време АСП продължава да обслужва хората с увреждания относно помощните средства и медицински изделия.

Важни особености и какво трябва да знаят правоимащите хора с увреждания, възрастните и болни хора, техните близки, приятели, познати

Съгласно Закон за  хората с увреждания: Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

или другояче казано хора с увреждания са не само инвалидите с ТЕЛК, такива могат да бъдат също така възрастни и болни хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога да не са постъпвали в болница. 

Внимание! Важно за размера на целевата помощ, която ще бъде отпусната е какви думи и термини са използвани в Медицинския протокол на ЛКК, Експертното решение ТЕЛК и Заповедта за отпуснатата целева помощ. Какво ще поискате, какво ще ви бъде изписано и на какво имате право много зависи от вас ако предварително сте се информирали.

Проблеми които могат да възникнат за ваша сметка, да не получите това от което имате нужда и  това на което имате право, да бъдете разкарвани между институциите социално подпомагане(АСП) и лекарски консултативни комисии(ЛКК).

За вашите права, правата на възрастните хора, болните хора, хората с увреждания и инвалидите вижте информацията на страница

Кога възрастни хора, хора с увреждания, болни хора и инвалиди имат право на помощи

 

Правата на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни хора 

Част II. Актуализация и допълнение с промените от 1 юли  2018г, продължение на темата от част I

Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните

*В част I(архив) също има полезна информация с актуализация до май 2018г.  Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни хора. Какво не знаем за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните. На какво имат право и как да се предпазим от злоупотреби и корупция? 

   Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Публикации на Георги Воев, управител на лицензирана фирма „Воев-София“ ЕООД с регистрация в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания удостоверение № 099/2008г.

Важно при издаване на Медицинския протокол на ЛКК за помощни средства и медицински изделия

Разликата между Антидекубитален дюшек(120лв) и Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв)? Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите целева помощ от АСП за инвалидна количка, антидекубитален дюшек, комбиниран стол във връзка с промените от 1 юли 2018г и валидни през 2022.

Въз основа на Чл. 68. Правилник за прилагане Закон за хората с увреждания. Приложение № 2. Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия за които хората с увреждания ползват целева помощ.  Отпуска се целевата помощ от АСП и НЗОК и документите с които се кандидатства за помощ трябва да отговарят на тези текстове.

  1. Когато Медицинския протокол е издаден от ЛКК, която не отговаря на Приложение №2 от ППЗХУ  ще получите писмен отказ от АСП или НЗОК  за отпускане на целева помощ.

Пример I: За да получите целева помощ за ортопедични обувки, изработени по поръчка трябва:

I. 1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК. II. 2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

  1. Когато в Медицинския протокол издаден от ЛКК не е изписан точно текста от Приложение №2 от ППЗХУ за съответното помощно средство при подаване на документите в АСП за отпускане на целева помощ те няма да бъдат приети и вие ще бъдете изпратени обратно в ЛКК за да си ги приведете в ред.
  2. Не е достатъчно да бъде изписано само в графа Заключение в медицинския протокол на ЛКК че се нуждаете например от ортопедични обувки. Трябва във графа Водеща диагноза и придружаващи заболявания да има съответния текст от Приложение №2 от ППЗХУ. 

Пример I: За да получите целева помощ за ортопедични обувки, изработени по поръчка трябва:

В графата Водеща диагноза и придружаващи заболявания в Медицинския протокол да има текст от Приложение №2 от ППЗХУ:

Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и
плантографии. Диабетици на инсулиново лечение и диабетици на перорално лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.

Важно! Диабетици на инсулиново лечение – това е задължително условие!

В АСП след като представите Медицинския протокол от ЛКК, служителите в АСП могат да изпишат в Заповедта за отпускане на целевата помощ само това което е изписано в протокола.

Пример:

  1. Лежащо болен Медицински условия за отпускане: При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни.

Ако в Медицинския протокол е изписан Антидекубитален дюшек, ще бъде отпусната целева помощ от 120лв. Обаче ако Вие се нуждаете от Антидекубитален дюшек, за да не получите рани от залежаване трябва да бъде изписан в Медицинския протокол Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери и тогава ще бъде отпусната целева помощ от 220лв.

За сравнение: Преди 1 юли 2018г бе достатъчно да бъде изписан Антидекубитален дюшек. Помощта от АСП бе 372лв. След 1 юли 2018г се прави разлика дали е изписан Антидекубитален дюшек(120лв) или Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв). По подобен начин са и инвалидните колички.

За отпусканата помощ от 200лв за комбиниран стол за тоалет и баня

Не са предвидени помощи за тоалетен стол(200лв) и стол за баня(126лв) каквито имаше преди промяната от 1 юли 2018. Помощта е само за комбиниран стол(200лв)

За отпусканата помощ за акумулаторна инвалидна количка

Само за внос от Европейски съюз страни 3019лв

Осведомете се и се образовайте самостоятелно. Едва ли социалните работници и лекарите в ЛКК ще си направят труда да ви информират за всички особености. Обадете ни се и ние безплатно ще ви консултираме. Най-добрия вариант за вас ще бъде да посетите магазина ни в центъра на София. Ако предварително ни се обадите по обявените телефони, ще ви кажем какви документи да носите с вас. Внимавайте да не злоупотребят за ваша сметка. Вижте информацията на страница Корупция при помощ от АСП

Корупция при помощ от АСП

Част от промените в лимитите за целевата помощ от Агенция за социално подпомагане към МТСП

I. Инвалидни колички

Важно! При изписване в Медицинския протокол на ЛКК или в Експертното решение ТЕЛК, както и в Заповедта на Социално подпомагане, за да се възползвате от съответната помощ от 350лв, 486лв или 800лв трябва точно да е изписано:

Рингови инвалидни колички (помощ за закупуване 350лв).

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. (помощ за закупуване 486лв).

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка (помощ за закупуване 800лв).

*Пример. При изписана Рингова инвалидна количка(350лв), а не например Рингова инвалидна количка с чужда помощ(486лв) вие можете да избирате само от инвалидните колички които са с цена 350лв в противен случай ако изберете количка от 486лв трябва със свои средства да доплатите разликата.

Значението на термините използвани за инвалидните колички в Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 . Обясненията на значение на термините по-долу са на инж.Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД удостоверение 099/2008 на МТСП-АХУ

Рингови инвалидни колички

Ринговите инвалидни колички са предназначени за хора, които са здрави в ръцете и могат самостоятелно да се придвижват с помощта на ринговете монтирани на задните колела на количката. За тези хора държавата отпуска помощ от 350лв.

•Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.

•Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка За тези хора държавата отпуска помощ от 800лв.

Детска инвалидна количка  (Не е задължително да има рингове! Например за ДЦП и т.н)

Детска рингова инвалидна количка ( Задължително е да има рингове!)

•Акумулаторни колички помощ АСП 3019лв

Важно! От какви инвалидни колички, като конструкции ще правите своя избор зависи какво Ви е изписано в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК и каква целева помощ е написана в Заповедта за отпускане от АСП.

Как са ощетени притежателите на Експертни решения ТЕЛК в които са вписани помощни средства инвалидна количка и/или антидекубитален дюшек на които имат право?
Прочетете страницата в сайта ми  С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!  С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!

За проблемите с изписаните в ТЕЛК помощни средства преди 1 юли 2018 и Как да получите с помощ 350лв от АСП безплатно рингова инвалидна количка с чужда помощ, за която се изисква 486лв помощ без да доплащате разликата?   вижте подробности на страница Инвалидна количка 350лв в лимита АСП.  Получавате безплатно повече от помощта без да се налага доплащане.

Преки връзки към:

Рингови инвалидни колички    В лимита АСП 350лв

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.    В лимита АСП 486лв

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка       В лимита АСП 800лв

II. Комбиниран стол за тоалет и баня помощ АСП 200лв

Пряка връзка към комбинираните столове за тоалет и баня в лимита на АСП(200) лв комбиниран стол за тоалет и баня

III. Антидекубитален дюшек

Антидекубитален дюшек  помощ АСП 120лв

Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ АСП 220лв

Значение на термините и думите използвани за Антидекубитални дюшеци в Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 .

Пример: При изписан Антидекубитален дюшек(120лв), а не например Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери (220лв) вие можете да избирате и да получите  само антидекубитален дюшек, който е с цена 120лв. В този случай ако изберете Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ трябва със свои средства да доплатите разликата до 220лв.

Помощ АСП(120лв и 220лв)

IV. Антидекубитална възглавница помощ АСП 43лв

V. Гръдна епитеза помощ АСП 144лв

Архив: Запитване в електронната ми поща.

•19 04 2019  Н.Н Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна старана няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.

Отговора може да намерите на страница След прекаран тежък инсулт и изписан от болницата близък човек  Инсулт, дюшек, стол, инвалидна количка

•23 08 2018 Й.Г.  Заповед от ДСП Връбница с целева помощ 350лв за Рингова инвалидна с  ТЕЛК за заболяване ДЦП. Обжалване или какво да се направи?

Здравейте, името ми е …, брат ми е с ДЦП, с пожизнено ТЕЛК решение. Имаме следния казус. Подадохме в Агенцията за социално подпомагане Връбница молба за целева помощ за нова количка, последната взехме преди 7 години, но се скапа вече. От там обаче ни отговориха, че изискват протокол от ЛКК, защото ТЕЛК решението било на 15 години, и вътре пишело че лицето има право на инвалидна количка, но това е много общо понятие и не могат да отпуснат помощ. Ние се задохме, пуснахме заявления за рингова инвалидна количка, и поискахме официален отказ. В крайна сметка, не посмяха да откажат, но ни издадоха заповвд за отпускане на рингова инвалидна количка на стойност 350 лв, при положение че преди 7 години издадоха заповед за 486. Не ме разбирайте погрешно, можем да доплатим разликата, но въпроса е принципен. Имаме ли основание да обжалваме за получаване на пълен размер помощ?

Отговор на Георги Воев

Съветвам Ви да направите следното:
1. Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
Ако не сте взели инвалидната количка със Заповедта за 350лв можете да подадете ново заявление с Медицински протокол на ЛКК.
Ако не сте изпуснали срока на обжалване(пише го в Заповедта!) уведомете писмено ДСП Връбница че ще представите Медицински протокол на ЛКК.
Ако сте изпуснали този срок Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
2. Трябва да извадите Медицински протокол на ЛКК с текст “ Рингова инвалидна количка с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др „
С този протокол кандидатствайте в АСП за целева помощ486лв, а не с ТЕЛК.
 
Никакъв смисъл няма да обжалвате заповедта за 350лв и да искате от ДСП Връбница да Ви издаде нова заповед за 486лв.
АСП( ДСП Връбница) в случая са прави да Ви издадат такава заповед и няма да издадат нова заповед за 486лв, защото ще са в нарушение.
Излишно е да искате от ДСП Връбница да нарушат закона, инструкциите и наредбите.
 
Закона и инструкциите ги задължават при такъв текст „рингова инвалидна количка“ да издадат заповед с такава целева помощ(350лв)
В случая служителите в ДСП Връбница са опитали да Ви помогнат, като са Ви посъветвали да извадите медицински протокол на ЛКК.
 
Същото се отнася и до „Антидекубитален дюшек“ 120лв и “ Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери“помощ АСП 220лв!
Комбиниран стол 200лв.
А къде е помощта за тоалетен стол и стол за баня!!! Такава вече няма.
А тези три помощни средства: Комбиниран стол за тоалет и баня-Тоалетен стол и Стол за баня са съвсем различни по предназначение!

Реално това е „прецакването“ от страна на държавата на хората с увреждания(инвалидите с ТЕЛК) с промяната в сила от 1 юли 2018.

Това може да се дължи на некомпетентност, а може да се дължи и на целенасочено „хитруване“ на чиновниците подготвили и внесли промените от 01 юли 2018.
 

Помощ за закупуване

Отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия

Специализирана страница Помощ за закупуване,   част от публикацията:

„…Поместената тук информация има общ характер. По-добре е преди да отидете до личния лекар, ЛКК комисии или съответната териториална Дирекция”Социално подпомагане” да ни се обадите по телефона или да посетите офиса ни за изясняване на конкретния случай. Желателно е да носите копие на епикризи, Експертно решение или други медицински документи, ако имате такива от които да я видна диагнозата. Така ще загубите по-малко време и ще знаете какво да направите.

За да се получи целева помощ от АСП за закупуване на помощни средства и медицински изделия е необходимо нуждаещият се: 

1. Да има трайни увреждания и заболявания, за които се полага целевата помощ.

2. Да представи Медицински протокол от ЛКК или ТЕЛК, в който да бъдат указани помощните средства и медицински изделия.

3. Да подаде заявление/молба/ до Териториалната дирекция социално подпомагане”/ДСП/  придружено от  Медицински протокол на ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ или ТЕЛК.

В десетдневен срок от представяне в ДСП на заявление-декларация,  придружено с всички необходими документи, Директора на съответната дирекция писмено се произнася дали отпуска или отказва целевата помощ.

4. Да му бъде издадена Заповед на ДСП за отпускане на целевата помощ.

От 1 юли 2018г. текста в син цвят по-долу отпадна

5. Да бъде извършен превод на парите от ДСП

Парите за покупка на помощните средства се превеждат по сметка или се изплащат с пощенски запис в края на месеца, следващ издаването на заповедта.

Важно !!! При превод на парите с пощенски запис има особеност. Може да пропуснете получаването на парите и след това да чакате отново. Обадете ни се за да ви информираме за тази особеност. От 1 юли 2018г. този текст отпадна.

6. С получената Заповед от АСП да получи от лицензирани фирми помощните средства и медицински изделия

7. С издадените: фактура с касов бон и приемо-предавателен протокол  да се отчете в съответното ДСП. От 1 юли 2018г. този текст се промени: С издадения приемо-предавателен протокол от лицензираната фирма да се отчете в съответното ДСП.

 

В тази връзка всяко помощно средство може да се закупи предварително , като се плати лимитната му   цена /целевата помощ/ . След като се издаде заповедта сумата се възстановява.

За информация как веднага да получите помощни средства при спешни случаи, разгледайте страницата ни   Спешно получаване срещу депозит. Също така може да посетите  офиса ни или се свържете с нас на посочените телефони…“

Обслужваме всички населени места с помощни средства и медицински изделия свободна продажба и безплатно получаване с отпусната помощ от АСП

Всичко което предлагаме вижте на главната страница на сайта на Воев  Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София