Лимити прехвърлени от АСП в НЗОК за ПСПСМИ в сила през 2024

Лимити прехвърлени от АСП в НЗОК за помощните средства ПСПСМИ

Промени в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства НЗОК прехвърлени от АСП считано от 1 юли 2022 г  валидни и през 2024

Промените в Реда за отпускане на целевата помощ от АСП и НЗОК от 2022 г на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в здравната каса и лимитите на отпусканата целева помощ извършени през 2018 са  в сила през 2023 и началото на 2024 година.

Какво трябва да знаем за промените АСП-НЗОК извършени през 2018 и 2019 години в сила и през 2023 година и началото на 2024

Как да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

От 1 юли 2022 г се променя реда за предоставяне на помощните средства и медицински изделия

Накратко за промените влезли в сила от 1 юли 2022 г и ПСПСМИ за хората с увреждания чрез НЗОК

Прехвърли се дейността от АСП на НЗОК и от АХУ на ИАЛ

В ИАЛ Изпълнителна агенция по лекарствата от АХУ Агенция за хората с увреждания са прехвърлени регистъра на лицензираните търговци и контрола по извършване на дейността в обектите на търговците. В НЗОК е прехвърлено и променено заплащането на търговците извършващи дейността.

*АСП-Агенция за социално подпомагане. **ПСПСМИ-Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Важно! Лимитите на пределните цени за отпусканата целева помощ извършени през 2018 са в сила и през 2024 година без съществена промяна.

На страница НЗОК Помощни средства получаване може да намерите всички актуални промени във връзка с прехвърляне дейността от АСП на НЗОК. Също там ще намерите и промяната в нормативната уредба.  НЗОК Помощни средства получаване.

Основно за лимитите през здравна каса на страницата на НЗОК Помощни средства получаване. Вижте Здравна каса помощни средства ПСПСМИЩе научите: Разликата между Антидекубитален дюшек(120лв) и Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв)? Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите здравен код от НЗОК за инвалидна количка в лимита 350 лв, 486 лв или 800 лв. Лимити за други помощни средства ПСПСМИ  във връзка с промените от 1 юли 2018 г, валидни през 2023 и началото на 2024 г.

Лицензирана фирма за помощни средства 
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г в ИАЛ -Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса за предоставяне на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ, Воев-София ЕООД.

Публикация на Воев с актуална информация  Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

 

Обслужваме цялата страна. София 1606 ул Шандор Петьофи № 1,  02/851 9962, 02/8519375 и 0888 893280. Магазин „Воев“в центъра на София, Пирогов-Руски паметник.

Сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни ПСПСМИ през здравна каса и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

Санитарен магазин „Воев“ в центъра на София ул.Шандор Петьофи № 1, Руски паметник-Пирогов

Важно! Не сме дрогерията

Животът може да бъде по-лесен Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

Животът може да бъде по-лесен Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник

 

АРХИВ

Важно уточнение. Добавени актуализации 22.12.2023. Където пише АСП е прехвърлено, като дейност в НЗОК. Лимитите на това което плаща здравната каса за помощните средства ПСПСМИ, са запазени като стойности през 2023 г и в началото на 2024 г.

Архив до 1 юли 2022 г. Актуален с информация за основните положения отнасящи се до хората с увреждания без особена промяна и след 1 юли 2022.

Основните промени може да видите в Правилник за приложение на Закон за  хората с увреждания ППЗХУ  

Важни особености и какво трябва да знаят правоимащите хора с увреждания, възрастните и болни хора, техните близки, приятели, познати

Съгласно Закон за  хората с увреждания: Хора с увреждания“ са лица с физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот. Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

или другояче казано хора с увреждания са не само инвалидите с ТЕЛК, такива могат да бъдат също така възрастни и болни хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога да не са постъпвали в болница. 

Внимание! Важно за размера на целевата помощ, която ще бъде отпусната е какви думи и термини са използвани в Медицинския протокол на ЛКК, Експертното решение ТЕЛК и Заповедта за отпуснатата целева помощ. Какво ще поискате, какво ще ви бъде изписано и на какво имате право много зависи от вас ако предварително сте се информирали.

Проблеми които могат да възникнат за ваша сметка, да не получите това от което имате нужда и  това на което имате право, да бъдете разкарвани между институциите социално подпомагане(АСП) и лекарски консултативни комисии(ЛКК).

За вашите права, правата на възрастните хора, болните хора, хората с увреждания и инвалидите вижте информацията на страница

Кога възрастни хора, хора с увреждания, болни хора и инвалиди имат право на помощи и безплатно получаване на помощни средства

    Важно при издаване на Медицинския протокол на ЛКК за помощни средства и медицински изделия

Разликата между Антидекубитален дюшек(120лв) и Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв)? Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите целева помощ от АСП за инвалидна количка, антидекубитален дюшек, комбиниран стол във връзка с промените от 1 юли 2018г и валидни през 2022.

Въз основа на Чл. 68. Правилник за прилагане Закон за хората с увреждания. Приложение № 2. Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия за които хората с увреждания ползват целева помощ.  Отпуска се целевата помощ от АСП и НЗОК и документите с които се кандидатства за помощ трябва да отговарят на тези текстове.

  1. Когато Медицинския протокол е издаден от ЛКК, която не отговаря на Приложение №2 от ППЗХУ  ще получите писмен отказ от АСП или НЗОК  за отпускане на целева помощ.

Пример I: За да получите целева помощ за ортопедични обувки, изработени по поръчка трябва:

I. 1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК. II. 2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

  1. Когато в Медицинския протокол издаден от ЛКК не е изписан точно текста от Приложение №2 от ППЗХУ за съответното помощно средство при подаване на документите в АСП за отпускане на целева помощ те няма да бъдат приети и вие ще бъдете изпратени обратно в ЛКК за да си ги приведете в ред.
  2. Не е достатъчно да бъде изписано само в графа Заключение в медицинския протокол на ЛКК че се нуждаете например от ортопедични обувки. Трябва във графа Водеща диагноза и придружаващи заболявания да има съответния текст от Приложение №2 от ППЗХУ. 

Пример I: За да получите целева помощ за ортопедични обувки, изработени по поръчка трябва:

В графата Водеща диагноза и придружаващи заболявания в Медицинския протокол да има текст от Приложение №2 от ППЗХУ:

Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и
плантографии. Диабетици на инсулиново лечение и диабетици на перорално лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.

Важно! Диабетици на инсулиново лечение – това е задължително условие!

В АСП след като представите Медицинския протокол от ЛКК, служителите в АСП могат да изпишат в Заповедта за отпускане на целевата помощ само това което е изписано в протокола.

Пример:

  1. Лежащо болен Медицински условия за отпускане: При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни.

Ако в Медицинския протокол е изписан Антидекубитален дюшек, ще бъде отпусната целева помощ от 120лв. Обаче ако Вие се нуждаете от Антидекубитален дюшек, за да не получите рани от залежаване трябва да бъде изписан в Медицинския протокол Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери и тогава ще бъде отпусната целева помощ от 220лв.

За сравнение: Преди 1 юли 2018г бе достатъчно да бъде изписан Антидекубитален дюшек. Помощта от АСП бе 372лв. След 1 юли 2018г се прави разлика дали е изписан Антидекубитален дюшек(120лв) или Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв). По подобен начин са и инвалидните колички.

За отпусканата помощ от 200лв за комбиниран стол за тоалет и баня

Не са предвидени помощи за тоалетен стол(200лв) и стол за баня(126лв) каквито имаше преди промяната от 1 юли 2018. Помощта е само за комбиниран стол(200лв)

За отпусканата помощ за акумулаторна инвалидна количка

Само за внос от Европейски съюз страни 3019лв

Осведомете се и се образовайте самостоятелно. Едва ли социалните работници и лекарите в ЛКК ще си направят труда да ви информират за всички особености. Обадете ни се и ние безплатно ще ви консултираме. Най-добрия вариант за вас ще бъде да посетите магазина ни в центъра на София. Ако предварително ни се обадите по обявените телефони, ще ви кажем какви документи да носите с вас. Внимавайте да не злоупотребят за ваша сметка. Вижте информацията на страница Корупция при помощ от АСП

Корупция при помощ от АСП

Част от промените в лимитите за целевата помощ от Агенция за социално подпомагане към МТСП

I. Инвалидни колички

Важно! При изписване в Медицинския протокол на ЛКК или в Експертното решение ТЕЛК, както и в Заповедта на Социално подпомагане, за да се възползвате от съответната помощ от 350лв, 486лв или 800лв трябва точно да е изписано:

Рингови инвалидни колички (помощ за закупуване 350лв).

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. (помощ за закупуване 486лв).

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка (помощ за закупуване 800лв).

*Пример. При изписана Рингова инвалидна количка(350лв), а не например Рингова инвалидна количка с чужда помощ(486лв) вие можете да избирате само от инвалидните колички които са с цена 350лв в противен случай ако изберете количка от 486лв трябва със свои средства да доплатите разликата.

Значението на термините използвани за инвалидните колички в Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 . Обясненията на значение на термините по-долу са на инж.Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД удостоверение 099/2008 на МТСП-АХУ

Рингови инвалидни колички

Ринговите инвалидни колички са предназначени за хора, които са здрави в ръцете и могат самостоятелно да се придвижват с помощта на ринговете монтирани на задните колела на количката. За тези хора държавата отпуска помощ от 350лв.

•Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.

•Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка За тези хора държавата отпуска помощ от 800лв.

Детска инвалидна количка  (Не е задължително да има рингове! Например за ДЦП и т.н)

Детска рингова инвалидна количка ( Задължително е да има рингове!)

•Акумулаторни колички помощ АСП 3019лв

Важно! От какви инвалидни колички, като конструкции ще правите своя избор зависи какво Ви е изписано в Медицинския протокол на ЛКК или ТЕЛК и каква целева помощ е написана в Заповедта за отпускане от АСП.

Как са ощетени притежателите на Експертни решения ТЕЛК в които са вписани помощни средства инвалидна количка и/или антидекубитален дюшек на които имат право?
Прочетете страницата в сайта ми  С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!  С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално от 1 юли 2018!

За проблемите с изписаните в ТЕЛК помощни средства преди 1 юли 2018 и Как да получите с помощ 350лв от АСП безплатно рингова инвалидна количка с чужда помощ, за която се изисква 486лв помощ без да доплащате разликата?   вижте подробности на страница Инвалидна количка 350лв в лимита АСП.  Получавате безплатно повече от помощта без да се налага доплащане.

Преки връзки към:

Рингови инвалидни колички    В лимита АСП 350лв

Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др.    В лимита АСП 486лв

Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка       В лимита АСП 800лв

II. Комбиниран стол за тоалет и баня помощ АСП 200лв

Пряка връзка към комбинираните столове за тоалет и баня в лимита на АСП(200) лв комбиниран стол за тоалет и баня

III. Антидекубитален дюшек

Антидекубитален дюшек  помощ АСП 120лв

Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ АСП 220лв

Значение на термините и думите използвани за Антидекубитални дюшеци в Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 .

Пример: При изписан Антидекубитален дюшек(120лв), а не например Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери (220лв) вие можете да избирате и да получите  само антидекубитален дюшек, който е с цена 120лв. В този случай ако изберете Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ трябва със свои средства да доплатите разликата до 220лв.

Помощ АСП(120лв и 220лв)

IV. Антидекубитална възглавница помощ АСП 43лв

V. Гръдна епитеза помощ АСП 144лв

Архив: Запитване в електронната ми поща.

•19 04 2019  Н.Н Мой близък днес е изписан от болницата, след прекаран тежък инсулт. Докторите казват, че декубитален дюшек и количка   може да получи, след като излезе телк решение, и ако е социално слаб. Телк решение ще излезе евентуално след 3м. В социалното, ни отговориха, че трябва да бъде описано в епикризата какви са нуждите на болния. От тяхна старана няма проблем,  но в епикризата не е написано.
Моля, за съвет, какво бихме могли да направим, в това положение
.

Отговора може да намерите на страница След прекаран тежък инсулт и изписан от болницата близък човек  Инсулт, дюшек, стол, инвалидна количка

•23 08 2018 Й.Г.  Заповед от ДСП Връбница с целева помощ 350лв за Рингова инвалидна с  ТЕЛК за заболяване ДЦП. Обжалване или какво да се направи?

Здравейте, името ми е …, брат ми е с ДЦП, с пожизнено ТЕЛК решение. Имаме следния казус. Подадохме в Агенцията за социално подпомагане Връбница молба за целева помощ за нова количка, последната взехме преди 7 години, но се скапа вече. От там обаче ни отговориха, че изискват протокол от ЛКК, защото ТЕЛК решението било на 15 години, и вътре пишело че лицето има право на инвалидна количка, но това е много общо понятие и не могат да отпуснат помощ. Ние се задохме, пуснахме заявления за рингова инвалидна количка, и поискахме официален отказ. В крайна сметка, не посмяха да откажат, но ни издадоха заповвд за отпускане на рингова инвалидна количка на стойност 350 лв, при положение че преди 7 години издадоха заповед за 486. Не ме разбирайте погрешно, можем да доплатим разликата, но въпроса е принципен. Имаме ли основание да обжалваме за получаване на пълен размер помощ?

Отговор на Георги Воев

Съветвам Ви да направите следното:
1. Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
Ако не сте взели инвалидната количка със Заповедта за 350лв можете да подадете ново заявление с Медицински протокол на ЛКК.
Ако не сте изпуснали срока на обжалване(пише го в Заповедта!) уведомете писмено ДСП Връбница че ще представите Медицински протокол на ЛКК.
Ако сте изпуснали този срок Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
2. Трябва да извадите Медицински протокол на ЛКК с текст “ Рингова инвалидна количка с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др „
С този протокол кандидатствайте в АСП за целева помощ486лв, а не с ТЕЛК.
 
Никакъв смисъл няма да обжалвате заповедта за 350лв и да искате от ДСП Връбница да Ви издаде нова заповед за 486лв.
АСП( ДСП Връбница) в случая са прави да Ви издадат такава заповед и няма да издадат нова заповед за 486лв, защото ще са в нарушение.
Излишно е да искате от ДСП Връбница да нарушат закона, инструкциите и наредбите.
 
Закона и инструкциите ги задължават при такъв текст „рингова инвалидна количка“ да издадат заповед с такава целева помощ(350лв)
В случая служителите в ДСП Връбница са опитали да Ви помогнат, като са Ви посъветвали да извадите медицински протокол на ЛКК.
 
Същото се отнася и до „Антидекубитален дюшек“ 120лв и “ Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери“помощ АСП 220лв!
Комбиниран стол 200лв.
А къде е помощта за тоалетен стол и стол за баня!!! Такава вече няма.
А тези три помощни средства: Комбиниран стол за тоалет и баня-Тоалетен стол и Стол за баня са съвсем различни по предназначение!

Реално това е „прецакването“ от страна на държавата на хората с увреждания(инвалидите с ТЕЛК) с промяната в сила от 1 юли 2018.

Това може да се дължи на некомпетентност, а може да се дължи и на целенасочено „хитруване“ на чиновниците подготвили и внесли промените от 01 юли 2018.
 

Помощ за закупуване

Отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия

Специализирана страница Помощ за закупуване,   част от публикацията:

„…Поместената тук информация има общ характер. По-добре е преди да отидете до личния лекар, ЛКК комисии или съответната териториална Дирекция”Социално подпомагане” да ни се обадите по телефона или да посетите офиса ни за изясняване на конкретния случай. Желателно е да носите копие на епикризи, Експертно решение или други медицински документи, ако имате такива от които да я видна диагнозата. Така ще загубите по-малко време и ще знаете какво да направите.

За да се получи целева помощ от АСП за закупуване на помощни средства и медицински изделия е необходимо нуждаещият се: 

1. Да има трайни увреждания и заболявания, за които се полага целевата помощ.

2. Да представи Медицински протокол от ЛКК или ТЕЛК, в който да бъдат указани помощните средства и медицински изделия.

3. Да подаде заявление/молба/ до Териториалната дирекция социално подпомагане”/ДСП/  придружено от  Медицински протокол на ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ или ТЕЛК.

В десетдневен срок от представяне в ДСП на заявление-декларация,  придружено с всички необходими документи, Директора на съответната дирекция писмено се произнася дали отпуска или отказва целевата помощ.

4. Да му бъде издадена Заповед на ДСП за отпускане на целевата помощ.

От 1 юли 2018г. текста в син цвят по-долу отпадна

5. Да бъде извършен превод на парите от ДСП

Парите за покупка на помощните средства се превеждат по сметка или се изплащат с пощенски запис в края на месеца, следващ издаването на заповедта.

Важно !!! При превод на парите с пощенски запис има особеност. Може да пропуснете получаването на парите и след това да чакате отново. Обадете ни се за да ви информираме за тази особеност. От 1 юли 2018г. този текст отпадна.

6. С получената Заповед от АСП да получи от лицензирани фирми помощните средства и медицински изделия

7. С издадените: фактура с касов бон и приемо-предавателен протокол  да се отчете в съответното ДСП. От 1 юли 2018г. този текст се промени: С издадения приемо-предавателен протокол от лицензираната фирма да се отчете в съответното ДСП.

 

В тази връзка всяко помощно средство може да се закупи предварително , като се плати лимитната му   цена /целевата помощ/ . След като се издаде заповедта сумата се възстановява.

Край на архива.