Социална защита

 

 Социална защита, права, облекчения

 

 Права на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания  

В помощ на хората с увреждания

 

Информацията в сайта не е изчерпателна, но в нея е събран целия наш дългогодишен опит в сферата на обслужване на хората с увреждания.

Мисия

Стремим се  да информираме хората с увреждания и техните близки за възможностите да бъде облекчено тяхното ежедневие използвайки помощни средства. За кои помощни средства  може да получите Целева помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ и какви документи трябва да се подготвят в тази връзка. Как да получите помощните средства на които имате право и от които се нуждаете без това да бъде за ваша сметка т.е да ги получите безплатно.

Обадете се по телефона или ни посетете офис магазина ни за конкретни указания. Така няма да загубите излишно време.

Може да закупите всяко едно помощно средство предлагано от нас без да вадите каквито и да е документи. Необходимо е да се заплати стойността му.

Информация има на страница Продажби и наем в частта Продажба с депозит
Продажба с депозит

Спешно се получава помощното средство и след това се комплектоват необходимите документи за възстановяване на сумата. Има възможност и за получаване на помощното средство срещу депозит на по-ниска цена или да се наеме. Обадете ни се за да разберете за тази възможност.

Ако вече имате отпусната целева помощ

Заповядайте в офис  магазина ни.

Изборът при нас от помощни средства е много-голям. Заедно с вас ще изберем онова помощно средство, което най-добре отговаря на начина ви на живот и на уврежданията които имате. Когато вие нямате възможност, това може да го направи ваш близък. Ако сте от населено място извън София няма проблем да ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство.

Преди да предприемете каквото и да е информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства.

Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка. Вие сте тези, които ги упълномощавате за това.

 

По темата

Целева помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ за закупуване на помощни средства от възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания

 Помощ за закупуване

За да не бъде злоупотребено с вас и вашите права

Корупционни практики

 

Права на възрастните, инвалидите и хората с увреждания 

Права на инвалидите с ТЕЛК, на хората с увреждания без ТЕЛК, на възрастните хора

 

 

В помощ на хората с увреждания.

 

Информация от официалния сайт на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика

* Пряката връзка не е активна към 26 10 2017

Съдържание:

/след съдържанието вижте текста на някои приложения публикуван най-долу в раздела/

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРИ

1. Кои лица имат статут на инвалиди?

2. Как се установява инвалидността?

3.  Каква е процедурата за явяване пред ТЕЛК?

4.  Може ли да се обжалва решението на ТЕЛК?

5.  Как се определя датата на инвалидизиране?

6.  Как се определя срокът на инвалидността и какво следва от него?

7.  Къде се издава медицинско свидетелство за управление на МПС на инвалиди?

  • Деца с увреждания

8.   Как се определя инвалидността при деца до 16-годишна възраст?

9.   Къде се извършва експертизата на деца до 16 г. с трайни увреждания?

10. Какви документи са необходими, за да се освидетелства детето?

11. Каква информация съдържат експертните решения?

12. Може ли да се обжалва решението на РЕЛКК?

 

II. ТРУДОВИ ПРАВА НА ИНВАЛИДИТЕ / СТИМУЛИ ЗА НАЕМАНЕТО НА ИНВАЛИДИ НА РАБОТА

 

1.Какъв стимул имат работодателите да наемат инвалиди на работа?

2.Каква закрила имат инвалидите при уволнение от  работа по трудов договор?

3. Инвалидите имат ли право на по-голям годишен платен отпуск?

4.Какви са противопоказаните условия на труд за освидетелстваните лица?

5. Може ли инвалид да получава обезщетение за безработица от бюрото по труда?

6. Могат ли инвалидите едновременно да получават пенсия  и да работят и как се осигуряват?

7. Лицата с намалена работоспособност могат ли да кандидатстват за отпускане на микрокредити и ползват ли някакви облекчения?

 

III. ПЕНСИОНИРАНЕ

 

1.Какви видове пенсии има?

2. Какви видове инвалидни пенсии има?

3.Кои лица имат право на пенсии за инвалидност?

4. Какви документи са необходими за отпускане на пенсия за инвалидност?

5. В какъв срок след подаване на документите се отпуска инвалидната пенсия?

6.От коя дата се отпуска пенсията за инвалидност?

7.Как се преценява каква инвалидна пенсия да бъде отпусната?

8.Може ли да се получава повече от една пенсия?

9.Ако едно лице отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но в същото време е инвалид, каква пенсия ще му бъде отпусната и ще получава ли полагащите му се добавки?

10.Какво се разбира под “осигурителен стаж” при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване?

11.Признава ли се времето на получаване на инвалидна пенсия за стаж при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст?

12.Признава ли се за стаж гледането на инвалид – член на семейството?

13. Какво означава понятието “признат стаж” при пенсиите за инвалидност по общо заболяване?

14. При пенсиониране по инвалидност поради общо заболяване, приравняват ли се  I и II категория към трета?

15. Може ли да се преизчислява пенсията за инвалидност въз основа на придобит стаж след пенсионирането?

16.Може ли да посочи друг период, върху който се изчислява инвалидната пенсия?

 

IV. ПРИДОБИВКИ ЗА ИНВАЛИДИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ДРУГИ СТРУКТУРИ

 

  1. Какви са условията за достъп на инвалиди до социално подпомагане?
  2. Как се определят диференцираният минимален доход и размерът на социалната помощ?

3.От кого зависи отпускането на социална помощ?

4. Какви надбавки получават родителите на деца с трайни увреждания?

5. На какви социални помощи и облекчения имат право инвалидите и какво е необходимо, за да ги получат ?

6. Лицата с намалена работоспособност ползват ли облекчения за прием във висши учебни заведения?

7. Задължени ли са придружителите на лица с намалена работоспособност да изпълняват войнските си задължения?

V. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

1.  Има ли данъчни облекчения за инвалидите по данък общ доход и какви са те?

2. Какво трябва да знаят инвалидите, ползващи данъчни облекчения за доходи от трудово правоотношение ?

3. Какви облекчения за предвидени в Закона за местните данъци и такси по отношение на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за лица с намалена работоспособност над 71 на сто?

4.  Какви облекчения ползват инвалидите при заплащане данъка върху превозните средства?

5.  Какви са облекченията при внос на автомобили от инвалиди ?

VI.  ПРИЛОЖЕНИЕ

  1. Минималните размери на пенсиите и добавките към тях от 1.7.2002 (таблица)
  2. Социални помощи и облекчения, предоставяни на лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто (таблица)
  3. Списък на заболяванията и уврежданията, при които се допуска безмитен внос на автомобили за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност или възможност за социална адаптация до 90 на сто включително

Извадки:

П Р И Л О Ж Е Н И Е     2

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА

ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50 И НАД 50 НА СТО

 

Вид на социалните помощи и облекчения Процент на намалена работоспособност
от 50 до 70,99 % от 71 до 90 % над 90 % над 90 % счужда помощ
Карта за градски транспорт*(само за инвалидите в София) Да Да Да

Да

(може да я ползва и придружител)

6 лв. месечнапомощ за транспортно обслужване(чл. 21 ПП на ЗСП)при доходи до 3 ГМД на член от семейството за последните 12 месеца Да, ако са със заболяванияна долните крайници, + задеца от 7 до 16 г. с трайни увреждания Да, + задеца от 7 до 16 г. с трайни увреждания Да,+ задеца от 7 до 16 г. с трайни увреждания Да+ задеца от 7 до 16 г. с трайни увреждания
2 безплатни пътувания в странатас БДЖ и автобус (чл. 19 ПП на ЗСП) Не, освенВоенноинвалидии деца до 16 г.с трайни увреждания Да, + заВоенноинвалидии деца до 16 г.с трайни увреждания Да, + завоенноинвалиди и деца до 16 г.с трайни увреждания Да, + заВоенноинвалидии деца до 16 г.с трайни увреждания
8 лв. месечнапомощ за жичен телефонен пост (чл. 24 ПП на ЗСП)

Не

Не

Не

Да, +  за деца до 16 г.с придружител
До 120 лв. забалнеолечение и храна(чл. 22 ПП на ЗСП) Не, освенВоенноинвалидии деца до 16 г.с трайни увреждания Не, освенВоенноинвалидии деца до 16 г.с трайни увреждания Да, + завоенноинвалиди и деца до 16 г.с трайни увреждания Да, + (вкл. и придружител)+ за деца до 16 г. страйни уврежданияи военноинвалиди
До 600 лв. запреустройство на жилище (чл. 53 ПП на ЗЗРСИИ)** Да, ако са синвалидна количка Да, ако са синвалидна количка
Еднократна помощ за инцидентно възникналижизненоважни потребности(чл. 16 ПП на ЗСП) По общия ред По общия ред По общия ред По общия ред

Лечение в чужбина

(чл. 17 ПП на ЗСП)

По общия ред По общия ред По общия ред По общия ред
Месечна помощ заотопление(чл. 15 ПП на ЗСП) По общия ред По общия ред По общия ред По общия ред
Наем на общински жилища– при доход до 60 лв. за предходния месец(чл. 14 ПП на ЗСП) По общия ред По общия ред или ако са самотниинвалиди По общия ред или ако са самотниинвалиди По общия ред или ако са самотниинвалиди
До 1200 лв. за покупка и приспособяване на лично МПС – при доходи до 80 лв. на член от семейството през последните 12 м. (Чл. 51 ПП на ЗЗРСИИ)

Не

Не

Да, ако са със затруднено придвижване,учащи се или работещи (от 7 до 65 г.), ине са ползвали облекчения за внос на МПС Да, ако са със затруднено придвижване,учащи се или работещи (от 7 до 65 г.), ине са ползвали облекчения за внос на МПС
Целева помощ за покупка на лични технически помощни средства Да,по предписание Да,по предписание Да,по предписание Да,по предписание
Целева помощ за жестомимичен превод Да,ако са с увреден слух Да,ако са с увреден слух Да,ако са с увреден слух Да,ако са с увреден слух
Целева помощ за придружител

Не

Не

Не

Да, ако са с увредено зрение

 

* пенсионерите-инвалиди в София ползват по избор правото на карта за

градски транспорт или помощта за транспортно обслужване

 

“                 Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 
Магазина до дрогерията !!!Не сме магазина до дрогерията!

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.

Специализиран сайт за: Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания. https://www.voevmedical.com/