Помощ за закупуване на ПСПСМИ

ПСПСМИ краткото обозначение на НЗОК за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Отпускане на целева помощ за предоставяне безплатно на помощни средства и медицински изделия

Целева помощ отпускана за предоставяне на помощни средства и медицински изделия. Безплатно получаване от възрастни или болни хора на технически помощни средства. Свободна продажба без медицински документи на медицински изделия и помощни средства.

Ред и условия за получаване на помощни средства и медицински изделия от възрастни или болни хора, инвалиди и хора с увреждания

Важно! На 1 юли 2022 г дейността по предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания от Агенция за социално подпомагане АСП се прехвърли в здравната каса НЗОК. За хората с увреждания, възрастни или стари хора, инвалиди, болни помощта която предоставяше АСП за безплатно получаване на помощните средства сега те могат да се получат през здравната каса от нас.

Лицензирана фирма за предоставяне на помощни средства и медицински изделия „Воев-София“ ЕООД, Регистър в ИАЛ №099/2008 г и Договор със здравната каса НЗОК. 

Какво трябва да направите.

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
  3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ..

Цялата официална информация от НЗОК вижте на  НЗОК Помощни средства получаване.

Кратко указание

Ако спешно трябва да решавате проблеми и въпроси свързани с помощни средства и медицински изделия необходими на възрастни или болни хора, инвалиди и хора с увреждания

Може спешно да закупите това от което имате най-голяма нужда. Ако не искате да се занимавате с документи и институции, няма проблем всяко едно помощно средство да закупите в брой. Тогава не са необходими медицински документи, а е необходимо да се заплати стойността му. При спешни случаи всяко помощно средство може да се получи предварително, като се закупи и след това се комплектоват необходимите документи за възстановяване на сумата. Има възможност помощното средство да се наеме. Обадете ни се по телефона или посетете магазина ни за конкретни указания. Така няма да загубите излишно време.

Ако вече имате отпусната целева помощ, заповядайте в магазина  ни в центъра на София. Изборът при нас от помощни средства е много-голям. Заедно с вас ще изберем онова помощно средство, което най-добре отговаря на начина ви на живот и на уврежданията които имате. 

Ако сте от населено място извън София няма проблем да ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство.

АРХИВ

Архив от преди 1 юли 2022 г.

Преди да предприемете каквото и да е информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Вижте информацията за  Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП..  Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка.

Най-малко време ще загубите ако ни се обадите на обявените ни телефони или посетите магазина ни в центъра на София.

Безплатно ще Ви консултираме за това в което сме компетентни а именно за помощни средства и медицински изделия ! Има много подробности за различните случаи, които няма как да се обяснят в сайта.

Важна промяна от 2022г. От АСП прехвърляне дейността в НЗОК.

Закон за хората с увреждания, ЗХУ Чл. 73. (Изм в сила от 1.01.2022 г.) (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса. (2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Нов ред и нови лимити на помощта от АСП от 1 юли 2018г за помощни средства. Особености

ще намерите подробности на страница Нов ред, лимити помощ НЗОК и АСП

Част от информацията на страницата

„…От 1 юли 2018г влизат в сила промените в ППЗИХУ и в тази връзка издадената от МТСП :

Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 на Министерство на труда и социалната политика във връзка(МТСП) с чл.44, ал3 на Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и чл.40, ал2 на Правилник за приложение му (ППЗИХУ) за пределните размери(лимити) за помощта за закупуване на помощни средства. 

Изменен е и реда за отпускане на помощта за закупуване на помощни средства. Вече не се превеждат пари на правоимащите хора с увреждания, а се превеждат на лицензираните фирма откъдето се получават помощните средства въз основа на издадена Заповед от териториалната дирекция социално подпомагане.

Ако не ви се чете цялата информация по-долу вижте информацията на страница Безплатно получаване на помощни средства  където ще намерите подробности за Най-изгодни за закупуване и получаване с депозит помощни средства

Антидекубитален дюшек  0223005 на MobiakCare за хора до 120кг

Цена 220лв при плащане в брой.  Депозит 220лв за получаване предварително и веднага преди кандидатстване или преди получаване на помощта от АСП. При получаване на помощта се възстановява цена равна на помощта от АСП.

Инвалидна количка рингова 0808483 и 0808383

Цена 360лв при плащане в брой. Депозит 350лв за получаване предварително и веднага преди кандидатстване или преди получаване на помощта от АСП. При получаване на помощта се възстановява цена равна на помощта от АСП.

Комбиниран стол за тоалет и баня

Цена 200лв при плащане в брой. Депозит 200лв за получаване предварително и веднага преди кандидатстване или преди получаване на помощта от АСП. При получаване на помощта се възстановява цена равна на помощта от АСП.

специализирана страница в сайта Инвалидна количка от социалните

за това как да получим безплатно инвалидна количка от Социално подпомагане? Малко известен факт – не само инвалидите могат да получат безплатна инвалидна количка ако се възползваме от правата си. Кои имат право на това и какво трябва да направим.

 Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога да не са лекувани в болнични заведения имат право при определени условия да получат целева помощ от Социално подпомагане по местоживеене в личната карта и да получат безплатна инвалидна количка и други помощни средства  Инвалидна количка от социалните       

Важно! 

Нов ред 2019 АСП. През 2019 година са в сила Промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. 

• От 1 април 2019г в сила промяна на Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ.Част от промяната е чл.68 и Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ. За информация: До 1 април 2019 Приложение № 7. След 1 април 2019 Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 

• Нов ред, лимити помощ АСП от 2018 в сила и през 2019 година 

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Подробности може да намерите на страница  Нов ред НЗОК и АСП   Актуализирана страница за правата на хората с увреждания във връзка с промените от 2019 и от 2018г

Обслужваме цялата страна от магазина ни на улица Шандор Петьофи № 1, ПИРОГОВ-Руски паметник в центъра на София

“      Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf

Публикуваната информация по-долу е важна за вас, за да се ориентирате как да решите проблема си, като знаете за правата си и се предпазите от въвличането в корупционни практики, които в крайна сметка ще са за ваша сметка. 

Възможности за бързо получаване на технически помощни средства

Наемане на помощни средства: инвалидна количка за 5лв/ден,  антидекубитален дюшек за болни на легло за 3лв/ден, проходилка за 2лв/ден, патерица или канадка за 1лв/ден, закупуване на антидекубитален дюшек за 220лв предпазващ лежащо болни от получаването на рани от залежаване, инвалидна количка нова за 360лв, комбиниран стол за тоалет и баня за 200лв… Получаване веднага.

Наем на помощни средства

 
Продажба с депозит


 
Най-ниски цени на помощни средства

Социална програма на фирми „Воев“

Свободна продажба

Архив(преди 1 юли 2018г.)

Въведение в темата

Нашата мисия е да информираме възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и техните близки за правата им за безплатно получаване на помощни средства, за възможностите да бъде облекчено тяхното ежедневие.

Общо заблуждение е че хора с увреждания са само инвалидите т.е. тези които имат издаден ТЕЛК/Експертно решение/. Не всички знаят че възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни също са хора с увреждания. Дори и да не са постъпвали в болница никога през живота си, ако имат уврежданията предвидени в Приложение № 7 на  Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ за помощни средства те имат същите права както инвалидите с ТЕЛК. Поради незнание на това, възрастни хора които се нуждаят от помощни средства не се възползват от правата си. Те и близките им не знаят че могат  да получат пари  от Агенция за социално подпомагане/АСП/ и на практика да получат безплатно необходимите им за бита тоалетни столове, столове за баня, инвалидни колички за придвижване, патерици бастуни, канадки или антидекубитални дюшеци за лежащо болни, слухови апарати и батерии за тях.

Прикованите на легло възрастни хора трудно могат да бъдат обслужвани без помощни средства и рискуват да получат рани от залежаването ако навреме не се постави под тях антидекубитален дюшек. Основанието за отпускане на целева помощ и издаване на заповед от дирекциите към “Социално подпомагане” по местоживеене са състоянието и уврежданията описани в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. Те се удостоверява с Медицински протокол от ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ или  с ТЕЛК ако имат такъв. В Медицинския протокол от ЛКК или в ТЕЛК трябва да са вписани помощните средства и медицински изделия от които се нуждаят възрастните хора, инвалидите или хората с увреждания.

С парите от от целевата помощ от АСП,  могат да се получат помощните средства от фирми  лицензирани и получили разрешение от Агенцията за хора с увреждания.

Лицензираните фирми издават касов бон, фактура и приемопредавателен протокол. Всеки получил целева помощ има право да избере и закупи от която желае лицензирана фирма без значение в кое населено място живее.

Има много подробности, които няма как да се отразят, тъй-като всеки случай изисква конкретни действия. Преди да предприемете каквито и да са действия, по-добре е да получите предварителна информация от нас като ни се обадите по телефона или посетите офиса ни.

На практика времето от подаване на молбата в АСП до получаване на парите по целевата помощ може да бъде от два месеца или повече. При определени условия помощните средства могат да се получат предварително преди получаването на парите по целевата помощ.

Ако не ви се чете цялата информация публикувана по-долу, запознайте се със следния кратък текст:

При спешни случаи всяко помощно средство може да се получи предварително , като се закупи и след това се комплектоват необходимите документи за възстановяване на сумата. Има възможност и за получаване на помощното средство срещу депозит на по-ниска цена или да се наеме. Обадете ни се за да разберете за тази възможност.

Ако вече имате отпусната целева помощ , заповядайте в офиса ни. Изборът при нас от помощни средства е много-голям. Заедно с вас ще изберем онова помощно средство, което най-добре отговаря на начина ви на живот и на уврежданията които имате. Когато вие нямате възможност, това може да го направи ваш близък. Ако сте от населено място извън София няма проблем да ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство. Ще направим още нещо: Ще ви консултираме на какви още помощни средства имате право.

Преди да предприемете каквото и да е информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка. Вие сте тези, които ги упълномощавате за това. Още по темата по-долу в раздел III. Злоупотреба от служебни и други лица.

Информация за корупционните схеми, какво трябва да знаете за да не злоупотребят с правата ви и как да получите помощни средства.  Специализирана информация за възрастни и болни хора, инвалиди и хора с увреждания.   Съвети към възрастните хора как да получат помощни средства.

Обадете се по телефона или ни посетете в офиса за конкретни указания. Така няма да загубите излишно време.

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
ул.Шандор Петьофи № 1, офис-магазин в центъра на София, между ПИРОГОВ и Руски паметник

Подробна информация

Помощните средства инвалидни колички акумулаторни и рингови, антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки, канадки и други средства необходими на хората с увреждания за обслужването им в бита могат да се получат под наем веднага, срещу депозит веднага, с помощ от АСП най-рано след два месеца, свободна продажба веднага

1. Под наем, подходящ вариант когато им трябват за кратко: инвалидна количка за 5 лв/ден, канадка за 1 лв/ден, антидекубитален дюшек за 3лв/ден и т.н. Получават се веднага.


 
Какви помощни средства можем да наемем?

Условия за наемане на помощни средства

2. Срещу депозит   подходящ вариант за получаване на необходимото помощно средство веднага и след това изчакване получаването на помощ от АСП за закупуване.

Продажба срещу депозит 

3. С целева помощ от Агенция за социално подпомагане.   На практика БЕЗПЛАТНО. Чака се за помощта около 2 месеца.

Може комбинация на получаване: първоначално получаване на помощното средство веднага срещу депозит и последващо възстановяване на сумата дадена за депозита с получаване на помощ от АСП.

4.Свободна продажба. Не са необходими документи доказващи заболяване и увреждане. 
Атрактивни цени

Свободна продажба

I. Помощни средства и медицински изделия. Условия за получаване на целева помощ от Агенция  за социално подпомагане/АСП/

Условия за получаване на целева помощ от АСП

Водещо условие за получаване на целева помощ за закупуването на помощни средства е  трайното увреждане (заболяване) на лицето.

Наличието на ТЕЛК  или НЕЛК /Експертно решение/ не е задължително условие.  Не е задължително лицето с увреждане да има такова решение. От значение са увреждането и заболяването, удостоверени с необходимите документи. В тази връзка трудно подвижни или залежали се поради възрастта си хора, без конкретни заболявания и без да са лежали в болници, имат право на целева помощ за закупуване на медицински изделия.

В повечето случаи личните лекари не са информирани относно реда и начина на получаване на помощни средства и не разполагат с актуална информация, свързана с отпускането на целева помощ от Агенция  “Социалното подпомагане”. Подробно сме разгледали въпроса в раздел III. по-долу.

Нашият съвет: Преди да предприемете каквото и да е, обадете се на телефони 02/851 9962, 851 9375 или посетете офиса ни където ще  получите  съвети, какво да направите  съобразно вашият конкретен случай. Така ще загубите най-малко време.

Подготовката на  необходимите документи за представяне в АСП има много особености, които вероятно не са ви известни. Личните лекари не разполагат със служебна информация по тези въпроси, а в Агенция “Социално подпомагане” има смисъл да отивате с вече готовите документи. Агенция “Социално подпомагане” спазва стриктно изискванията на закона и наредбите. При писмен отказ за получаване на средства от тяхна страна, поради Ваш пропуск  в окомплектоването на документите  възстановяването на правата Ви  ще отнеме много време и нерви. Подробности  на страница :

Откази на Социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Обжалвания. Права

 

Поместената тук информация има общ характер. По-добре е преди да отидете до личния лекар, ЛКК комисии или съответната териториална Дирекция”Социално подпомагане” да ни се обадите по телефона или да посетите офиса ни за изясняване на конкретния случай. Желателно е да носите копие на епикризи, Експертно решение или други медицински документи, ако имате такива от които да я видна диагнозата. Така ще загубите по-малко време и ще знаете какво да направите.

За да се получи целева помощ от АСП за закупуване на помощни средства и медицински изделия е необходимо нуждаещият се:

 

1. Да има трайни увреждания и заболявания, за които се полага целевата помощ.

2. Да представи Медицински протокол от ЛКК или ТЕЛК, в който да бъдат указани помощните средства и медицински изделия.

3. Да подаде заявление/молба/ до Териториалната дирекция социално подпомагане”/ДСП/  придружено от  Медицински протокол на ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ или ТЕЛК.

В десетдневен срок от представяне в ДСП на заявление-декларация,  придружено с всички необходими документи, Директора на съответната дирекция писмено се произнася дали отпуска или отказва целевата помощ.

4. Да му бъде издадена Заповед на ДСП за отпускане на целевата помощ.

5. Да бъде извършен превод на парите от ДСП

Парите за покупка на помощните средства се превеждат по сметка или се изплащат с пощенски запис в края на месеца, следващ издаването на заповедта.

Важно !!! При превод на парите с пощенски запис има особеност. Може да пропуснете получаването на парите и след това да чакате отново. Обадете ни се за да ви информираме за тази особеност.

6. С получената целева помощ да закупи от лицензирани фирми помощните средства и медицински изделия

7. С издадените: фактура с касов бон и приемо-предавателен протокол  да се отчете в съответното ДСП.

На практика времето от подаване на заявлението до получаване на парите е около  два месеца или повече.

В тази връзка всяко помощно средство може да се закупи предварително , като се плати лимитната му   цена /целевата помощ/ . След като се издаде заповедта и се преведат парите, сумата се възстановява.

За информация как веднага да получите помощни средства при спешни случаи, разгледайте страницата ни   “Спешно получаване срещу депозит”. Също така може да посетите  офиса ни или се свържете с нас на посочените телефони.

II. Вашите права за получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане

В моята електронна поща etvoev@abv.bg имам много запитвания на кого се полага целева помощ от АСП и какво се полага. По-долу на тази страница има пряка връзка към всички зададени въпроси и отговорите ми. Помощни средства, въпроси и отговори

 

Един от типичните въпроси:

23.01.2017 М.С. от София Покупка с помощ от АСП. Помощни средства при наличие на ТЕЛК

През декември 2016 бях преосвидетелствана от ТЕЛК (100% т.н.р. с чужда помощ).  В приложение Ви изпращам решението на ТЕЛК-…
Необходимо ми е да закупя от Вашия магазин с помощ от АСП  (решение по заявление-декларация СОЦО/Д-С-КС/1897/09.12.2016г.) следните продукти:
1бр Сгъваем тоалетен стол LK8005W на колела (Цена 205 лв. Помощ АСП 205 лв.)
2бр. Канадки с фиксирана гривна черна (Цена 19 лв. Помощ АСП 14 лв.+ 5 лв. доплащане).
Във връзка с това имам следните въпроси:
1. Как се организира плащането в този случай, при който АСП покрива разходите?
2. Възможна ли е доставка в дома и в какви срокове?
Предварително Ви благодаря за помощта!

Отговор на Георги Воев

В ТЕЛК-а Ви пише:… „Походка – силно затруднена с помощта на две патерици“… 

Също така в ТЕЛК-а не пише от какви помощни средства се нуждаете, например патерици, тоалетен стол и т.н.

Съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждане (ППЗИХУ) Приложение № 7, трудно подвижните хора( „Походка – силно затруднена с помощта на две патерици“)имат право на целева помощ от Агенция за социално подпомагане(АСП) за закупуване на : тоалетен стол+ стол за баня или комбинирания вариант, патерици(или 4 опорни бастуни или проходилка) и

ако не могат да се придвижват самостоятелно рингова инвалидна количка.

За да се получи помощта от АСП, тъй-като в ТЕЛК-а не са изписани помощните средства към Заявлението което ще представите в АСП трябва да се приложи Медицински протокол на Лекарска консултативна комисия ЛКК с изписани помощните средства. В 10 дневен срок от подаване на Заявлението в АСП ще получите Заповед за отпускане на помощта или Заповед за отказване на помощта с мотиви за отказ. При издадена Заповед за отпускане на помощта в края на другия месец получавате парите и с тези пари купувате помощните средства.

Тъй-като сте от София най-добре е с всички епикризи и ТЕЛК-а да посетите нашия магазин-офис в центъра на София. Ще Ви окажем безплатно съдействие, Имайте предвид че поради не комплектност на необходимите документи или не легитимност на Медицинския протокол на ЛКК може да получите писмен отказ. Тогава процедурата на обжалване е много сложна.

Препоръчвам Ви да се запознаете с информацията на страниците от моя сайт:

Помощ за закупуване

Отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия

Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Безплатно получаване от възрастни или болни хора на технически помощни средства. Свободна продажба без медицински документи на медицински изделия и помощни средства.

Ред и условия за получаване на помощни средства от възрастни или болни хора, инвалиди и хора с увреждания

Корупция при помощ от АСП

Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от Агенция за социално подпомагане. Какво да направите? Съвети

С какво могат да злоупотребят служителите на Териториалните дирекции социално подпомагане ощетявайки нашите права при получаване на целева помощ?

Кога служителите на на Териториалните дирекции социално подпомагане имат право законно да откажат целева помощ за закупуване на помощно средство при напълно изрядни документи Заявление и Медицински протокол от ЛКК?

Откази на АСП

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ

Въпроси и отговори

Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети

Получаването, правото им на помощни средства и отпускане на помощ за закупуването им.

Помощните средства във въпроси и отговори. Възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и правата им

Обслужваме всички населени места в страната

Доставки

Доставки в София и страната на помощни средства за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания. За София доставките са безплатни. Помощните средства и всички изделия, които са обемисти и не могат да се носят в ръка: Инвалидни колички- рингови- акумулаторни , комбинирани столове, скутери и т.н. ги доставяме в София безплатно. За подробности може да се свържете с нас на обявените телефони.

Съгласно закона и нормативната уредба:

На  Лекарските консултативни комисии издаващи Медицински протоколи за помощни средства е забранено да се занимават с дейности, които нямат нищо общо с преките им задължения.

А. Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения подписано от министъра на здравеопазването на 07.02.2011, публикувано в сайта на Министерство на здравеопазването:

т.13  “При извършване на дейността си по чл.24, ал1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ, членовете на ЛКК и свързаните с тях лица не могат да упражняват дейности, свързани с продажба, разпространение и снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения.”

Б. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. Чл. 43 а. (1) Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Всяка лицензирана фирма работи сама за себе си и предлагат различни конструкции помощни средства. В териториалната дирекция “Социално подпомагане”/ДСП/ има пълен списък на лицензираните фирми. Проверете поне в няколко фирми преди да изберете и платите помощните средства с парите отпуснати от държавата. Те са вашите пари.

Помощните средства се дават с определен експлоатационен срок. Например: инвалидните колички за срок от 6 години и докато изтече този срок не можете да получите нови ако сте направили грешния избор. Също така трябва да е осигурен гаранционния ремонт.

Съвет : Избягвайте да получавате в къщи доставки, които предварително не сте  изпробвали, не са съобразени с начина Ви на живот и физически данни и не са  избрани  лично от Вас в обявените офиси на лицензираните фирми

Начините за злоупотреба с вашите права са най-различни и злоупотребяващите са много изобретателни.

III.  Злоупотреби от служебни лица. Съвети

1. Издаването на проформа фактури от фирми, лични лекари или членове на ЛКК не е задължително условие за получаване на помощни средства.

-Ако не сте я поискали вие, това е сигурен признак че ви вкарват в корупционна схема или злоупотреба за ваша сметка.

Нашият съвет: Можете да подпишете и вземете проформа-фактурата, ако нямате друг избор.

-Тя не ви обвързва и не ви задължава с нищо.  Самото издаване без да сте я поискали, е сигурен признак че не са почтени с вас, тези които я издават. Дали ще се доверите по-нататък на такива хора и дали ще закупите от тях помощното средство е Ваше право на избор.

2. Натиск да подпишете договор за доставка или някакъв договор, че ще вземете помощните средства от съответната фирма, след като си получите парите от АСП или  когато Ви предлагат безплатно да Ви оформят документите за представяне в  АСП, ако вземете помощните средства от тях.

Всичко това има за цел да ограничат Вашия избор и са за Ваша сметка. Не бива да забравяте че помощните средства се дават за дълъг период от време и ако сте ги избрали неудачно, нищо не може да направите докато не изтече експлоатационния им срок. Не е без значение, дали фирмата от която ще получите помощните средства има постоянен офис и от колко време функционира той –  т.е. когато Ви потрябват да можете да ги намерите и да Ви решат възникнал проблем с помощните средства.

Важно !!! В никакъв случай не упълномощавайте и  не подписвайте пълномощно да ви представляват пред АСП и да получат парите вместо вас.

Съвет :Когато вече сте получили Заповед за отпускане на целева помощ при закупуване на помощното средство:

!!! Прочетете текста преди да се подпишете за получател и декларатор в приемо-предавателния протокол.

Съвет : Когато правите своя избор на фирма от която да получите помощните средства имайте предвид гаранционното и извън гаранционно обслужване.

При възникнал проблем ще може ли да намерите офиса на фирмата ако е под наем и фирмата често си сменя офисите? Бъдете внимателни , когато Ви поставят задължителни условия и Ви ограничават правото на избор, за да ви свършат работа.

3. Бъдете внимателни, когато:

– Пред входа на Териториалната дирекция “Социално подпомагане” ви чака човек представящ се от лицензирана фирма.

Може би тази фирма не разчита на своя авторитет придобит с професионална работа и доволни клиенти,които са я препоръчали на свои близки и познати.

-В Лекарската комисия/ЛКК/, когато трябва да получите Медицинския протокол ви очаква представител на лицензирана фирма.

Това е явен сигнал за вас, че представителя на ЛКК и лицензираната фирма ще злоупотребят за ваша сметка.

– Когато от ЛКК ви изпращат в лицензирана фирма

да си оставите документите и оттам да си получите Медицински протокол.

-В ЛКК или в лицензирана фирма ви поднасят да подпишете договор за доставка или искат да подпишете пълномощно да ви представляват.

-За рисковете във връзка с пълномощното може да ни се обадите за повече подробности.

Договора за доставка преди да сте получили целева помощ и преди да сте платили няма правна стойност. Ако можете не го подписвайте.

-Личния лекар, в ЛКК или в Териториалната дирекция “Социално подпомагане” без да ги питате “услужливо” ви предлагат фирма от която да получите помощните средства без да Ви дава информация за други такива.

-Когато ви се обадят по телефона от ЛКК че ви е готов Медицинския протокол и ви кажат да отидете да си го вземете от фирма.

В този случай незаконно са ви предоставени личните данни, заболявания и Медицинския протокол и тези които ви се обаждат не са  ЛКК. От ЛКК се обаждат когато си взимате протокола от там, а не ви карат да ходите от друго място да го вземате.

Във всички тези случаи целта е да не получите информация за други фирми. Отнемат ви правото на избор.

Всяко нещо, което ви се стори необичайно, трябва да ви даде сигнал да бъдете по внимателни и да не се предоверявате излишно.

Общ съвет:

Когато ви „притискат“ в ЛКК при получаване на медицинския протокол, предварително да заплатите на лицензираната фирма помощните средства или да отидете с  представителя на фирмата в офиса му и там да платите и получите медицинския протокол и помощните средства, направете следното:

1. Категорично откажете да получите медицинския протокол от друг освен от ЛКК.

2. Категорично откажете да плащате предварително с ваши средства помощните средства преди да ви бъде изплатена помощта от Агенция „За социално подпомагане“.

Вашия мотив за отказ е че лицето за което е предназначен медицинския протокол може да почине преди да получите помощта. Това е вярно-вие няма как да си възстановите сумата дадена за предварителното получаване на помощните средства. Това за някои хора може да прозвучи стряскащо, но е една възможност да откажете да бъдете въвлечени в корупционна схема, в която никой не мисли за вас и за вашия близък.

Не забравяйте че по точка 1 и точка 2 действията на ЛКК и на лицензираната фирма са в грубо нарушение на закона и тези действия целят да злоупотребят за ваша сметка по най-безкрупулен начин.

IV. Медицински протокол на ЛКК. ТЕЛК. Лекарски консултативни комисии /ЛКК/.

Нашият съвет:

Преди да предприемете каквото и да е, обадете се на нашите телефони 02/851 9962, 02/851 9375 или посетете офиса ни. Така ще си спестите време и ще сте информирани конкретно какво да направите.

За да се получи Медицински протокол  от Специализирана Лекарска консултативна комисия/ЛКК/, който да се приложи към молбата на АСП необходимо е нуждаещият се:

 

1.Да има уврежданията и заболяванията, за които се полага целевата помощ.

2.Медицинския протокол да бъде издаден от ЛКК, която е оторизирана да издава медицински протоколи за АСП.

3. Епикриза или Етапна епикриза.

Необходима , като основание за издаване на Медицински протокол от ЛКК.

Етапната епикриза се издава в някои от случаите. За кои случаи и от кого ще научите от нас според вашия конкретен случай.

Важно !!! 

До като болния все още не е изписан от болницата, желателно е да ни се обадите преди изписването. От нас ще получите ценни съвети за епикризата, която предстои да му се издаде, както и съвети за  Медицински протокол от ЛКК.

4. Направление № 3 за специалист от личния лекар по профила на заболяване. Необходимо е за издаване на Медицинския протокол от ЛКК без да се плаща такса.

И за него има особености според конкретния случай-заболяване, диагноза , необходима ЛКК. Тези направления са различни според диагнозите и необходимите ЛКК. Личните лекари по служебен път не разполагат с актуална информация за отпускане на целева помощ от Агенция  “Социалното подпомагане” и поради тази причина не винаги могат да ви кажат какво да направите за да получите Медицински протокол на ЛКК.

Не винаги може да се издаде от личния лекар Направление № 3. Обадете ни се и ние ще ви кажем, какво да направите при такъв случай.

Важно!!! Когато в ТЕЛК са изписани помощните средства, не се налага издаване на Медицински протокол.

В този случай е желателно да ни се обадите преди да подадете молбата в АСП. Има особености,

Например: Когато в ТЕЛК са изписани по отделно тоалетен стол и стол за баня, вие в молбата може да поискате комбиниран стол и т.н.

Медицински протокол на ЛКК е задължителен, когато в ТЕЛК не са указани помощните средства.

Съвет: За да си спестите време може да ни се обадите за повече подробности.

За всеки конкретен случай даваме конкретни указания. Има много подробности, които няма как да дадем като информация.

5. Лекарски консултативни комисии/ЛКК/. Областните регионални здравни инспекции издават заповед за ЛКК.

За София и областта Столична регионална здравна инспекция публикува списък.

1. Списък на ЛКК за 2013 г. на ЛЗ за извън болнична помощ в гр.София, определени със заповед на директора на СРЗИ.

2. Списък на ЛКК за 2013 г. на ЛЗ за болнична помощ в гр.София, определени със заповед на директора на СРЗИ.

* От моята дълго годишна практика зная че реално действащите ЛКК, които издават Медицински протоколи за помощни средства  се разминават с ЛКК в обявени в списъците.

В тази връзка всеки който установи такова не съответствие може да ми пише в електронната поща: etvoev@abv.bg  и аз ще публикувам актуалната информация.

Може да ни се обадите на обявените в сайта стационарни телефони или посетите офиса ни за да получите актуална информация за действащите ЛКК.

Общ съвет: Информация за действащите ЛКК може да получите от нас разглеждайки конкретния случай. Направили сме служебни запитвания до съответните болнични заведения и сме получили конкретни отговори.

Има голяма динамика през годината в реално действащите комисии ЛКК издаващи Медицински протокол, който да важи за АСП. Не само това. Трябва да се познава с подробности закона и наредбите, за да не се получи така че да бъде издаден медицински протокол от ЛКК и да не бъде признат от АСП за целева помощ.

Част от отказите на Агенция „Социално подпомагане“ за отпускане на целева помощ са въз основа на медицински протоколи на ЛКК, за които не може да се отпусне помощта.

В тази връзка всеки конкретен случай го разглеждаме и даваме съответните съвети какво да предприемете.

Столична регионална здравна инспекция /СЗРИ/. Списъците на ЛКК

 

V. Заболявания. Помощни средства

Според състоянието и диагнозата, в Медицинския протокол ЛКК може да предпише:

За лежащо болни

включително и възрастни хора залежали от старост продължително време
1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Антидекубитален дюшек
4. Антидекубитална възглавница
5. Масичка за инвалидна количка
*Лежащо болни са хората / включително  и възрастни хора залежали от старост/ с :
-тежки неврологични заболявания придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома
-терминално болни, -усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза.
Важно! Когато лежащо болния има възможност да бъде раздвижен и вдигнат на крака, ЛКК може да предпише допълнително -проходилка, 3 или 4 опорни бастуни -2 бр. , както за трудноподвижни и т.н.

Повече подробности има на страница “За лежащо болни. Помощни средства”

За трудно подвижни

1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Проходилка
4. Три и четириопорни бастуни, патерици, канадки, бастуни и др.
5. Масичка за инвалидна количка

Повече подробности има на страница “За трудно подвижни хора. Помощни средства “

За онкоболни

медицинските изделия за лежащоболни или трудноподвижни
за оперираните на гърдата-гръдни протези/епитези/

За хора с увреден слух


1. Слухови апарати и батерии за тях

Уточнение! Инвалидната  количка-може да бъде:-рингова или електрическа/акумулаторна/, скутер
Когато болния не може да се обслужва и придвижва сам с рингова инвалидна количка и ако има увреждания не само на краката а и на ръцете , тогава той има право на акумулаторна количка. За да му се отпусне акумулаторна количка трябва да има също и удостоверение от психиатър че е в състояние да управлява такава.

Повече и конкретна информация можете да получите в офисите ни.

 

VI. Нормативни документи за помощните средства.

1. НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания   в сила от 12.07.2011 г.

2. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/    в сила от 1.06.2011 г.

Пълния текст може да намерите в Нормативни актове

МТСП  http://www.mlsp.government.bg/bg/law/

Агенция за хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg/

В Приложение № 7, към чл. 40, ал.1 от ППЗИХУ са указани: Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ.

За справка!  От 01 юни 2011г  е променен реда за оформяне на документите за отпускане на целева помощ от Агенция”Социално подпомагане” за БЕЗПЛАТНО  получаване на медицински изделия и помощни средства.

VII. Зададени въпроси и отговори към Министерство на труда и социалната политика/МТСП/. Въпроси и отговори зададени в моята поща etvoev@abv.bg.

Към МТСП. Въпроси и отговори, коментар и съвети от Георги Воев

Помощни средства, въпроси и отговори

VIII. Видео репортаж за помощните средства

Видео репортаж на ББТ на тема: Безплатни помощни средства. Информацията в репортажа е актуална и 2016г.


Натиснете тук:  Безплатни помощни средства

Правата на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания

Права на хората с увреждания


Лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран уебсайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания. Главна страница на сайта на Воев. Местоположение на магазина на Воев в центъра на София, работно време. Всички помощни средства.

„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

Страница от сайта на Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания. 

*ПСПСМИ Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия