Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните

Хора с увреждания могат да бъдат, както инвалиди с експертно решение с група инвалидност ТЕЛК, така и възрастни или млади хора, които никога на са постъпвали в болница и нямат ТЕЛК.

Кога възрастни хора, хора с увреждания, болни хора и инвалиди имат право на помощи или безплатни помощни средства ПСПСМИ

През годините по тази тема се направиха много промени. 

През 2022 г дейността по предоставяне на целева помощ за закупуване и получаване на безплатни помощни средства за хора с увреждания се прехвърли от АСП в Национална здравноосигурителна  каса или накратко НЗОК. 

Безплатно получаване на помощни средства ПСПСМИ и свободна продажба

Вижте специализираната ни страница Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Кога възрастни хора, хора с увреждания, болни хора и инвалиди имат право на безплатни помощни средства ПСПСМИ през здравната каса. Какъв е реда и какво трябва да се направи от правоимащите или от техните близки.

Права и привилегии на хора с ТЕЛК инвалидност

Права и привилегии за хора с ТЕЛК инвалидност.

Официална информация от здравна каса НЗОК, АСП, АХУ и МТСП.

В актуализираната ни страница  Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни ще намерите информация за промените с всички изменения актуални в момента. Тук отразяваме всяка промяна своевременно. Това е най-четената ни публикация и се следи с голям интерес от хората.

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

“ Воев“ Санитарен медицински магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания в центъра на София между Пирогов и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

 02/851 9962,02/851 9375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Важно. Не сме дрогерията!

Изображение на Информация за Воев За нас

Воев-София ЕООД с регистрация ИАЛ-Агенция за хората с увреждания 099/2008. Договор със здравната каса за предоставяне безплатно на помощни средства ПСПСМИ.

АРХИВ с информация до 1 юли 2022 г

 Този архив може да се ползва с информацията, която е била публикувана през годините. 

Голяма част от информацията в този архив е актуална и през 2024 г след като дейността от АСП в НЗОК е прехвърлена през 2022 г. 

Във връзка с промените от 1юли 2018 и от 1 април 2019г:

Нов ред 2019 АСП. През 2019 година са в сила Промени в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ от 1 април 2019 приет с ПМС № 65, обн, ДВ, бр.27 от 2.04.2019 и Промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. 

• От 1 април 2019г в сила промяна на Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ.Част от промяната е чл.68 и Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ. За информация: До 1 април 2019 Приложение № 7. След 1 април 2019 Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 

• Нов ред, лимити помощ АСП от 2018 в сила и през 2019 година 

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

В актуализираната страница  Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни ще намерите информация за промените

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

На страницата ще намерите: Целева помощ за безплатно получаване на помощни средства • Целева помощ за  преустройство на жилището за ползващите инвалидна количка за придвижване чл.75(ЗИХУ) • Промяна на реда през 2019 година за предоставяне на целева помощ от Агенция за социално подпомагане •  Въпроси и отговори от електронната ми поща. 

Финансиране през 2019г от Агенция за хората с увреждания-безвъзмездни субсидии по проекти. Не са кредити

02.07.2019 Обява Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.  

Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 05.08.2019година

28.06.2019 Обява Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 –  осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;   Компонент 2 –  приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; Компонент  3 –  за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;  Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 200 лв. на лице с трайно увреждане  на ден.

               Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  13.08.2019 г.

28.06.2019 Обява Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

            Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 23.07.2019 г.

 

Ще намерите също така: Как да закупите свободна продажба или срещу депозит помощни средства или как да ги получите безплатно с издадена Заповед за отпусната целева помощ от АСП. Докато кандидатствате за помощ от АСП как да получите веднага необходимите Ви помощни средства?

 

Публикация на Георги Воев, управител на лицензирана фирма „Воев-София“ ЕООД с регистрация в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания удостоверение № 099/2008г.

 

================================================================

 

Архив

Във връзка с промените от 1 юли 2018 за целевата помощ от АСП Как са ощетени притежателите на Експертни решения ТЕЛК в които са вписани помощни средства инвалидна количка и/или антидекубитален дюшек на които имат право? С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално!

След като написах тази страница в началото на юли 2018г получих през септември 2018 писмо в електронната ми поща. Въпроса в писмото и моя отговор предполагам ще са интересни и от полза на хората с увреждания(инвалиди) с Експертно решение ТЕЛК или с Медицински протокол от ЛКК.

•23 08 2018 Й.Г.  Заповед от ДСП Връбница с целева помощ 350лв за Рингова инвалидна с  ТЕЛК за заболяване ДЦП. Обжалване или какво да се направи?

Здравейте, името ми е …, брат ми е с ДЦП, с пожизнено ТЕЛК решение. Имаме следния казус. Подадохме в Агенцията за социално подпомагане Връбница молба за целева помощ за нова количка, последната взехме преди 7 години, но се скапа вече. От там обаче ни отговориха, че изискват протокол от ЛКК, защото ТЕЛК решението било на 15 години, и вътре пишело че лицето има право на инвалидна количка, но това е много общо понятие и не могат да отпуснат помощ. Ние се задохме, пуснахме заявления за рингова инвалидна количка, и поискахме официален отказ. В крайна сметка, не посмяха да откажат, но ни издадоха заповвд за отпускане на рингова инвалидна количка на стойност 350 лв, при положение че преди 7 години издадоха заповед за 486. Не ме разбирайте погрешно, можем да доплатим разликата, но въпроса е принципен. Имаме ли основание да обжалваме за получаване на пълен размер помощ?

Отговор на Георги Воев

Съветвам Ви да направите следното:
1. Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
Ако не сте взели инвалидната количка със Заповедта за 350лв можете да подадете ново заявление с Медицински протокол на ЛКК.
Ако не сте изпуснали срока на обжалване(пише го в Заповедта!) уведомете писмено ДСП Връбница че ще представите Медицински протокол на ЛКК.
Ако сте изпуснали този срок Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
2. Трябва да извадите Медицински протокол на ЛКК с текст “ Рингова инвалидна количка с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др „
С този протокол кандидатствайте в АСП за целева помощ486лв, а не с ТЕЛК.
 
Никакъв смисъл няма да обжалвате заповедта за 350лв и да искате от ДСП Връбница да Ви издаде нова заповед за 486лв.
АСП( ДСП Връбница) в случая са прави да Ви издадат такава заповед и няма да издадат нова заповед за 486лв, защото ще са в нарушение.
Излишно е да искате от ДСП Връбница да нарушат закона, инструкциите и наредбите.
 
Закона и инструкциите ги задължават при такъв текст „рингова инвалидна количка“ да издадат заповед с такава целева помощ(350лв)
В случая служителите в ДСП Връбница са опитали да Ви помогнат, като са Ви посъветвали да извадите медицински протокол на ЛКК.
 
Същото се отнася и до „Антидекубитален дюшек“ 120лв и “ Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери“помощ АСП 220лв!
Комбиниран стол 200лв.
А къде е помощта за тоалетен стол и стол за баня!!! Такава вече няма.
А тези три помощни средства: Комбиниран стол за тоалет и баня-Тоалетен стол и Стол за баня са съвсем различни по предназначение!

Реално това е „прецакването“ от страна на държавата на хората с увреждания(инвалидите с ТЕЛК) с промяната в сила от 1 юли 2018.

Това може да се дължи на некомпетентност, а може да се дължи и на целенасочено „хитруване“ на чиновниците подготвили и внесли промените от 01 юли 2018.
 

––

Важно за всички притежатели на ТЕЛК или на които им престои издаването на ТЕЛК. Важно и за възрастните и другите хора в категорията „Хора с увреждания“ на които им престои издаване на Медицински протокол от ЛКК за помощни средства.

В законите, правилниците и наредбите обикновените хора трудно биха се ориентирали без юридическа подготовка, а в държавните институции където би трябвало да получат необходимата информация и помощ служителите или са некомпетентни или не желаят да бъдат напълно в услуга на гражданите. На страниците в раздел Права и проблеми може да намерите преки връзки в сайта https://voevmedical.com/ към Въпроси и отговори • Да ограбиш инвалид БНТ, ТЕМА, Монитор • Корупция при помощ от АСП • Откази на АСП • Помощ за закупуване АСП • Помощни средства-информация обща • Помощни средства-Въпроси и отговори • Права и проблеми-общ поглед • Правата ни-какво не знаем? • Социална защита • Финансиране

По-долу на страницата има преки връзки към всичко свързано с Ежедневието на здрави и на болни хора, възрастни хора. Изделия за по-качествен живот, за самообслужване и обслужване от близките им: обувалка на чорапи, мокри кърпи, ръкавици, шапки за къпане и измиване без вода, повдигане след операция на става с надстройки за тоалетни чинии , за леглото на болния приспособления

По азбучен ред помощни средства,  медицински изделия и санитарни материали, за по-лесно и бързо намиране на изделията в уебсайта на Воев за  Бързо търсене в сайта

Друга специализирана страница в сайта Права и проблеми Права и проблеми

Заедно с правата „вървят“ и проблемите с тях, както и злоупотребата с тях от длъжностни лица в корупционни схеми. Как да се предпазите и как да получите това което ви се полага и имате право. В отделните раздели ще намерите подробна информация.

Възрастни хора, хора с увреждания, болни хора при определени условия без да са лежали в болница и без да имат ТЕЛК имат право на помощи

Закон за интеграция на хората с увреждания(ЗИХУ) и Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания(ППЗИХУ) това са закона и правилника, които уреждат правата и реда за това на което имат право хората с увреждания.

Кратка справка ЗИХУ и ППЗИХУ

  Увреждане е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
•  Човек с трайно увреждане е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
 

Хората с трайни увреждания имат право на целеви помощи

 

Изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия • Преустройство на жилище • Покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство • Внос на лично моторно превозно средство • Придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух. (Съгласно чл.44 ЗИХУ)

Изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

Хората с увреждания(съгл. чл.39 от ППЗИХУ) имат право на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1(ЗИХУ).

Всички трудно подвижни или лежащо болни възрастни хора дори и без да са боледували, болни хора, инвалиди при определени условия имат право на такава помощ за закупуване и на практика безплатно получаване за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Инвалидни колички рингови и акумулаторни(електрически), тоалетни столове и столове за баня, патерици, бастуни…

Преустройство на жилище

Имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв за преустройство на жилище(съгл. чл.50 от ППЗИХУ) хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по -нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

Покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв(съгл. чл.48 от ППЗИХУ), ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход. (2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия: 1. да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; 2. да са работещи или учащи се; 3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

Внос на лично моторно превозно средство

Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет(съгл. чл.49 от ППЗИХУ).

Придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух

Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане(съгл. чл.51 от ППЗИХУ), имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции.
Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане(съгл. чл.52 от ППЗИХУ),  които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час.
Трудно подвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане(съгл. чл.53 от ППЗИХУ), които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час.
•  Чл 53а Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/види степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ,…Чл 53б, Лицата със сляпо глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност…
 
 

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси на Агенция за хората с увреждания

Важно! Конкурсите за представяне на проекти са със срокове. Архив на всички обяви за субсидии с изтекли срокове може да намерите по-долу на страницата. Архива може да ви ориентира какво да очаквате през следващата година, за да се подготвите за кандидатстване когато се публикува обявата.

V.  Субсидия за започване на собствен бизнес или разширяване на съществуващ бизне

Отнася се за хората с трайни увреждания с над 50 на сто трайно намалена работоспособност с ТЕЛК

Финансиране на проекти. Субсидия до 20 000лв. за финансиране на проекти. По-долу на страницата има подробности и указания със съвети как да спечелите проектите. Не са кредити!

VI. Субсидия за фирми наели на работа хора с увреждания

Зададен въпрос в електронната ми поща etvoev@abv.bg  Помощни средства, въпроси и отговори

11.06.2017 Л. К  Финансиране на фирма на инвалид 54%

Имам 54% инвалидност с право на работа и съм собственик на ЕООД. Бих желала да кандидатствам по програмата за 2018 г., по програмата на АХУ за финансиране на фирми за козметично и фризьорски оборудване и за целта желая да си подготвя проект, какво ще ме посъветвате? Искам да си разширя дейността и обновя салончето си с цел по-добра печалба и нови клиенти.

Финансиране на проекти. Субсидия до 20 000лв. за финансиране на проекти

Ежегодни проекти на Агенция за хората с увреждания(АХУ) със срокове за кандидатстване

Обикновено през февруари се публикуват обявленията на Агенция за хората с увреждания(АХУ) и срока за кандидатстване е около месец. Понякога има и второ обявление март-април но не всяка година.

При утвърден проект и изпълнен договор субсидията е безвъзмездна и не е кредит.

Важно! За да успеете и проекта ви да бъде приет от АХУ:

Подготовка. Преди да кандидатствате. Тези проекти се обявяват и финансират вече няколко години. Ако можете използвайте времето преди обявлението, за да подготвите успеха на идеята си.

1. Прочетете внимателно обявлението. Трябва да се спази срока за кандидатстване.

2. Трябва да подготвите проекта си съобразен с изискванията на Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/. В тази методика подробно са указани изискванията. Всяко неспазване на тези изисквания ви дисквалифицира и труда ви отива напразно.

3. Не всяка ваша идея за проекта представлява интерес за АХУ, агенцията която финансира проектите. Тези проекти имат определени цели за постигане, които не зависят от вашите желания, но ако вие се съобразите с тях вероятността ви за успех се увеличава. Кои са тези цели: а/ Дългосрочност на проекта, целогодишна заетост. б/ Трябва да представлява интерес за АХУ за финансиране на проекта. в/ Спазвайки методиката, проекта ви отговаря на целите на АХУ за финансиране на такъв проект.

Какво ви препоръчвам?

Ако вече имате идеята за вашия проект, поискайте консултация от АХУ.

Като хора с увреждания/ТЕЛК над 50%-едно от изискванията!/ вие сте в правото си да поискате консултация от АХУ. Искането на консултация става с предварително уговаряне на среща със служителите на АХУ, например по телефона. Важно! Ако успеете да си уговорите среща/зависи как ще е поискате!/, на тази среща трябва да отидете добре подготвени относно вашата идея за проекта, както и много добре трябва да сте изучили методиката, изискванията и самото обявление.

Какво трябва да имате предвид?

Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта.

а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта.

б. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата.

в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата.

Не зависимо какво аз съм написал до тук и какви съвети съм ви дал при тази консултация имате възможност да получите собствена информация от АХУ.

Как да се държите на срещата в АХУ ако успеете да я уговорите?

Според мен приемете че никой не ви е длъжен. Имате права,но за да се възползвате от тези права направете всичко което зависи от вас и не разчитайте на никого че ще ви свърши вашата работа. Ако се намери човек който да ви помогне приемете го като бонус и допълнителна възможност за успех.

* За тази информация аз представлявам себе си и управляваната от мен фирма. Тази информация не е обвързана със становището на държавни институции.

Архив

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева Актуална обява със срок до 26 април 2018. Субсидията  – 20 000 лева. Не е кредит!

20.03.2018 Обява 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.    Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  – 20 000 лева.  Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 26.04.2018 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 26.04.2018 г.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Финансиране

Финансиране

Там публикувам обявленията за субсидията. Обикновено до средата на февруари излиза обявлението. Предполагам че до няколко дни ще излезе обявлението след което имате срок от един месец за подготовка и кандидатстване. Условията са едни и същи през годините. Докато чакате излизането на обявата, на горните страници може да се запознаете с обявата за миналата 2017г.

Субсидии безвъзмездни, участие с проекти без кредити! Обявени конкурси през 2017 на Агенция за хората с увреждания

Важно! Конкурсите за представяне на проекти са със срокове.

I. Актуално съобщение със срок до 23 февруари 2017

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 23.02.2017 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 23.02.2017 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73. Публикувано на 20.01.2017

II. Актуално съобщение със срок до 6 март 2017

Конкурс за финансиране на проекти на тема:“Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:“Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;

Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 06.03.2017 г.  Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 06.03.2017 г.

Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ –  ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 06.03.2017 г.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73. Публикувано на 20.01.2017

III. Актуално съобщение със срок до 20 февруари 2017

Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание  чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва: по компонент 1 – до 16 000 лв, по компонент 2 – до 15000 лв, по компонент 3 – до 4 000 лв, по компонент 4 – до 15 000 лв.

Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2017 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 20.02.2017 г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73 Публикувано на 17.01.2017

** Публикуваните обяви по-долу са с изтекли срокове. Тези обяви всяка година се публикуват и се финансират от Агенция за хората с увреждания. За всички които имат намерение да кандидатстват тези обяви и коментара им към тях имат смисъл за предварителна подготовка. При обявяването им срока за кандидатстване е един месец и това време не е достатъчно за подготовка ако кандидатстващият не се е запознал предварително с методиката и условията на които трябва да отговаря. Всички актуални обяви аз ги публикувам на време най-горе на тази страница

==============================

2016г. Безвъзмездна субсидия до 20 000лв. Не е кредит!

Обявен конкурс

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Актуално до 07.03 2016!  Публикувано на 26 01 2016

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.                         Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2016 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2016 г.

Агенция за хората с увреждания/АХУ/,  http://ahu.mlsp.government.bg/home. Публикация 26 01 2016

На 27 01 2016 от същата агенция/АХУ/ има обявен конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

 * Субсидия до 20 000лв. за 2015г

06 07 2015 Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страница: http://ahu.mlsp.government.bg/

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител .

Напомняме на всички кандидати, че при финансиране на одобрените проекти, отпуснатите средства представляват минимална държавна помощ по силата на Регламент (ЕС) № 1407/2013, в сила от  01.01.2014г.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 17.08.2015 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 17.08.2015 г .

Телефони за справка: , 832 90 73

================

* Срока за кандидатстване по първото финансиране на проекти за 2015г. изтече на 04 март 2015. Може да има второ финансиране за 2015г, за което своевременно ще публикувам информация

По-долу е съобщението, което публикувах в началото на февруари 2015 за първото финансиране. Всички които се интересуват от ежегодната субсидия могат да се ориентират по това съобщение за предварителна подготовка за кандидатстване.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 04.03.2015 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от17,30 часа на 04.03.2015 г. 29.04.2014 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ИНФОРМИРА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ДО КРАЯ НА 2014 Г. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ.1 ОТ  ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ППЗИХУ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8, Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗИХУ/

Първо за годината финансиране.   31.01.2014   О Б Я В А Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 28.02.2014 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 28.02.2014 г.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

 Съвети от Воев във връзка с особеностите на проектите на АХУ, кандидатстването и сроковете

1. Прочетете внимателно Условията и Методиката за кандидатстване. Сроковете.

2. Насрочете си среща в АХУ и поискайте консултация.Важно!!! Подгответе се добре за тази среща, като се запознаете подробно с обявата, условията и методиката за да има смисъл от нея. За срещата трябва да имате Вашата идея за проекта.

Още съвети-вижте по-долу на тази страница. 03.02.2014 О Б Я В А

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 10.03.2014 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 10.03.2014 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

По-долу на страницата има още информация по темата за субсидията отпусната през 2013г. По-подобен начин стоят нещата и през 2014г.

Инвалиди с Експертно решение, ТЕЛК. Възможност за субсидия до 20 000 лв

съгласно чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.8, т. 4 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ -Приложение 1, могат да кандидатстват в Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за разкриване на самостоятелен бизнес. При одобрен проект  получават субсидия.Могат да бъдат наети от работодатели на основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/

За 2013г. до края на август бяха обявени две финансирания по проектите.

Методика и формуляр за кандидатстване на  страница „Проекти и програми“

Накратко 1. Единият проект е за хора с увреждания, инвалидизирани с ТЕЛК, които желаят да започнат собствен бизнес. Финансирането е до 20 000 лв. 2. Другият проект е за работодатели, които ще открият работно място за човек с увреждане, инвалидизиран с ТЕЛК, регистриран в Бюро по труда.

Практични съвети от Воев за хората, които ще кандидатстват по проектите:

-следете в сайта на АХУ за обявяване финансиране по проектите

-още сега, предварително се запознайте с методиката, изискванията и условията за кандидатстване. Четете внимателно.

-щом се обяви финансиране, насрочете си среща в АХУ за консултации, откъдето може да получите ценни съвети/ако желаят да ви ги дадат/

-важни условия за успех са:

– спазване стриктно на всички изисквания по методиката

– темата на проекта трябва да е актуална и значима за АХУ.

– преди кандидатстване задължително насрочване консултация в АХУ.

– работното място да е трайно/не сезонно/

– предвиденото оборудване в проекта трябва да е свързано с работното място и методиката.

-Използвайте времето преди обявяване на финансиране на проектите да се запознаете с методиката, където са описани изискванията. Когато се обяви финансирането започва да тече срок, времето през който ви трябва за подготовка на документите.

Извадка от методиката-кои и за какво могат да кандидатстват  по проекта за самостоятелен бизнес? :

Физическо лице с ТЕЛК с 50 или над 50% намалена трудоспособност.

Увреждането на лицето не трябва да противоречи на предмета и същността на проекта т.е. увреждането да позволява изпълнението на проекта.

а. Ако лицето няма регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект откривайки фирма за самостоятелен бизнес и това е част от проекта.

б. Ако лицето има регистрирана фирма-ЕТ или ЕООД, но фирмата е не  работеща/замразена дейност/, може да кандидатства с  проект за възстановяване дейността на фирмата.

в. Ако лицето има регистрирана работеща фирма-ЕТ или ЕООД, може да кандидатства с проект за разширяване дейността на фирмата.

Право на целева помощ за преустройство на жилището

Кой има право на помощ за преустройство на жилището е точно описано в Чл. 50. на Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/, а той гласи:

(1) (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

Ако отговаряте на тези условия може да кандидатствате за отпускане на целева помощ. В същия Чл. 50. в алинеи от 2-7 е указано какво точно да направите.

За да получим това което ни се полага трябва да го поискаме по надлежния ред съгласно съответния закон и произтичащите от този закон наредби. За да поискаме трябва да знаем какви законни права имаме и начина по който да го получим. Трябва да знаем правата си, за да не позволим да бъде злоупотребено с тях за наша сметка или да ни бъдат отнети.

Информацията по-долу е предназначена за възрастните хора, болните хора и инвалидите, които по смисъла на закона са хора с увреждания и в тази връзка имат законни права от които могат да се възползват. Предназначена е също така за близките им в чужбина, които за кратко се връщат в България(обикновено в отпуск), за да помогнат с каквото могат на тези хора.

Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия

Помощ за закупуване

Част от информацията на страницата

За да се получи Медицински протокол  от Специализирана Лекарска консултативна комисия/ЛКК/, който да се приложи към молбата на АСП необходимо е нуждаещият се:

1.Да има уврежданията и заболяванията, за които се полага целевата помощ.

2.Медицинския протокол да бъде издаден от ЛКК, която е оторизирана да издава медицински протоколи за АСП.

3. Епикриза или Етапна епикриза.

Необходима , като основание за издаване на Медицински протокол от ЛКК.

Етапната епикриза се издава в някои от случаите. За кои случаи и от кого ще научите от нас според вашия конкретен случай.

Важно !!! 

До като болния все още не е изписан от болницата, желателно е да ни се обадите преди изписването. От нас ще получите ценни съвети за епикризата, която предстои да му се издаде, както и съвети за  Медицински протокол от ЛКК.

4. Направление № 3 за специалист от личния лекар по профила на заболяване. Необходимо е за издаване на Медицинския протокол от ЛКК без да се плаща такса.

И за него има особености според конкретния случай-заболяване, диагноза , необходима ЛКК. Тези направления са различни според диагнозите и необходимите ЛКК. Личните лекари по служебен път не разполагат с актуална информация за отпускане на целева помощ от Агенция  “Социалното подпомагане” и поради тази причина не винаги могат да ви кажат какво да направите за да получите Медицински протокол на ЛКК.

Не винаги може да се издаде от личния лекар Направление № 3. Обадете ни се и ние ще ви кажем, какво да направите при такъв случай.

Важно!!! Когато в ТЕЛК са изписани помощните средства, не се налага издаване на Медицински протокол.

В този случай е желателно да ни се обадите преди да подадете молбата в АСП. Има особености,

Например: Когато в ТЕЛК са изписани по отделно тоалетен стол и стол за баня, вие в молбата може да поискате комбиниран стол и т.н.

Медицински протокол на ЛКК е задължителен, когато в ТЕЛК не са указани помощните средства.

Съвет: За да си спестите време може да ни се обадите за повече подробности.

За всеки конкретен случай даваме конкретни указания. Има много подробности, които няма как да дадем като информация.

5. Лекарски консултативни комисии/ЛКК/. Областните регионални здравни инспекции издават заповед за ЛКК.

Според състоянието и диагнозата, в Медицинския протокол ЛКК може да предпише:

За лежащо болни

включително и възрастни хора залежали от старост продължително време
1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Антидекубитален дюшек
4. Антидекубитална възглавница
5. Масичка за инвалидна количка
*Лежащо болни са хората / включително  и възрастни хора залежали от старост/ с :
-тежки неврологични заболявания придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома
-терминално болни, -усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза.
Важно! Когато лежащо болния има възможност да бъде раздвижен и вдигнат на крака, ЛКК може да предпише допълнително -проходилка, 3 или 4 опорни бастуни -2 бр. , както за трудноподвижни и т.н.

Повече подробности има на страница “За лежащо болни. Помощни средства”

За трудно подвижни

1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Проходилка
4. Три и четириопорни бастуни, патерици, канадки, бастуни и др.
5. Масичка за инвалидна количка

Повече подробности има на страница “За трудно подвижни хора. Помощни средства “

За онкоболни

медицинските изделия за лежащоболни или трудноподвижни
за оперираните на гърдата-гръдни протези/епитези/

За хора с увреден слух


1. Слухови апарати и батерии за тях

Уточнение! Инвалидната  количка-може да бъде:-рингова или електрическа/акумулаторна/, скутер
Когато болния не може да се обслужва и придвижва сам с рингова инвалидна количка и ако има увреждания не само на краката а и на ръцете , тогава той има право на акумулаторна количка. За да му се отпусне акумулаторна количка трябва да има също и удостоверение от психиатър че е в състояние да управлява такава.

Откази на АСП

Важни моменти от тази страница

• Злоупотреба с правата на хората от страна на служители от Териториалните дирекции за социално подпомагане -когато при подаване на документите за целева помощ, служител на АСП настоява и иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ  Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само при писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право. 

• Съвет: При получен писмен отказ от АСП обжалвайте в указания срок. Устен отказ на служител в АСП няма никаква стойност ако вие сам не се откажете от правото си, като не го впишете или зачертаете в Заявлението до АСП. Когато вие направен писмен отказ от АСП това не винаги означава че нямате право.

Отказ АСП Митко Асенов

За всички които са получили писмен отказ от Териториална дирекция социално подпомагане и са се отчаяли, публикувам тази снимка на Митко Асенов от гр. Кула преборил се с чиновниците от държавни институции първоначално отказали му и в крайна сметка получил полагащата му се целева помощ за закупуване на акумулаторна количка и закупил на практика безплатно акумулаторна количка тип „скутер“

Документи, ред за обжалване, хронология по случая на Митко Асенов. Първоначално получен писмен отказ от АСП за целева помощ, обжалване и последващо получаване на полагащата се помощ. Случая на Митко Асенов с подробности и за  други случаи вижте на страница    Откази на Социално подпомагане. Обжалвания

Злоупотреба с правата на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Много важен момент за злоупотреба с правата на хората от страна на служители от Териториалните дирекции за социално подпомагане – когато при подаване на документите за целева помощ, служител на АСП иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ  Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само такъв писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право. 

Журналистически разследвания

Лекари в далавера с инвалидни колички. ЕКИП НА „МОНИТОР“ – неделя, 22-01-2017 – 17:59  Лекари в далавера с инвалидни колички

„…Лекари от комисиите са в схема с търговците на инвалидни колички, слухови апарати и перуки, потвърдиха пред вестника и управители на фирми за медицински изделия. „Въпреки че е забранено на комисиите да се занимават с търговски въпроси, това не се спазва. Те са свързани с фирми за медицински изделия, към които насочват хората“, обясни порочната практика Георги Воев, управител на фирма за медицински изделия…“

Да ограбиш инвалид, ТЕМА, Монитор, БНТ

Нова публикация по темата за хора с увреждания: Вестник Сега, брой 6193 (128) 04 Юни 2018

Лекарите нехаят, социалните работници не разбират, инвалидите страдат

Държавната субсидия за помощните средства вече няма да се дава на хората с увреждания, а на търговците, които често продават боклуци. Автор Искра Ценкова
Снимките от публикацията, пряката връзка и текста по-долу са с разрешение и предоставени от авторката Искра Ценкова
 
„След 1 юли 2018 г. държавната субсидия за медицински изделия и помощни средства ще промени посоката си. Парите няма да влизат в банковите сметки на хората с увреждания със закъснение, понякога фатално. Те пък, макар и болни и трудноподвижни, нечуващи и невиждащи, няма да обикалят търговците на дребно, за да купят нужните им помощни средства. След това да тръгват пак по мъките, за да се отчетат пред държавата. С промените в нормативната уредба целевата помощ ще отива към лицензираните търговци и производители на медицинските изделия, добавката за социална интеграция и целевата помощ за медицински изделия пък ще се отпускат по настоящ адрес, а медицинските изделия ще се изработват по мярката на конкретния пациент. Новите правила обаче ще променят и лимитите за част от изделията – държавата ще покрива по-малка част от цената, но това ще е за сметка на разширения списък. Дали промененият ред ще спре безогледното източване на милиони от държавата?
Да тръгнеш на море с току-що купена инвалидна количка и тя да те изостави, защото прогнилите железа, от които е сглобена у нас, се чупят като геврек малко след като за пръв път си седнал в нея…И да трябва личният ти асистент да те носи на гръб до таксито… Или пък да не можеш да се прибереш у дома, защото механизмите на количката са блокирали, тя не ще да се сгъне, за да влезе в автомобила, а ти си на другия край на България….
Ще сложи ли край на порочната схема новият механизъм? „Както в досегашния модел на финансиране, така и в този, който ще влезе в сила след 1 юли, фирмите пак ще играят с членовете на ЛКК, а медицинските специалисти отново ще насочват на четири очи хората към определен търговец“, смята Георги Воев, един от първите търговци у нас на пазара на помощни изделия. „

Снимки в-к Сега

 
Допълнение към темата „Да ограбиш инвалид“
Публикация на Blitz/06 август 2015г./
* Публикацията е изпратена от Радослав Панайотов на Георги Воев. Публикувам връзката към нея.
 
„…отчаяно писмо от Радослав Панайотов, инвалид първа група с придружител, който с право е възмутен от поредната административна измишльотина на социалното министерство и Столична община, касаеща издаването на карта за градския транспорт, на която хората с увреждания имат право“
 
Приложение:

Справка: Закон за интеграция на хората с увреждания(накратко ЗИХУ) и Правилник за приложението му(накратко ППЗИХУ

 Чл. 44. (ЗИХУ)
(1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
(3) Размерът на целевите помощи по ал. 2 се определя по методика и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и управителят на Националната здравноосигурителна каса съвместно утвърждават координационен механизъм за взаимодействие при осъществяване на дейностите, свързани с целевите помощи по ал. 2.
(5) Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето и прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите помощи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

За всички изделия, които предлагаме може да видите страниците в главната страница на сайта https://voevmedical.com/  с преки връзки към тях.

Ежедневието на здрави и на болни хора, възрастни хора

Изделия за по-качествен живот, за самообслужване и обслужване от близките им: обувалка на чорапи, мокри кърпи, ръкавици, шапки за къпане и измиване без вода, повдигане след операция на става с надстройки за тоалетни чинии , за леглото на болния приспособления

В ежедневието помощни средства

Помощни средства в ежедневието

Dymacare® безводно къпане, измиване

Dymacare® шапки, ръкавици и мокри кърпи, продукти за безводно къпане и измиване

 

Всички продукти може да намерите на главната страница на сайта на Воев

https://voevmedical.com/