Правата на хора с увреждания, възрастните хора, инвалидите и болните

Хора с увреждания могат да бъдат, както инвалиди с експертно решение с група инвалидност ТЕЛК, така и възрастни или млади хора, които никога на са постъпвали в болница и нямат ТЕЛК.

Кога възрастни хора, хора с увреждания, болни хора и инвалиди имат право на помощи

 

Тази страница е Част II.  Актуализации и добавяния започващи от 1 юни 2018 и е  продължение на основната страница Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни хора 

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Публикации на Георги Воев, управител на лицензирана фирма „Воев-София“ ЕООД с регистрация в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания удостоверение № 099/2008г.

 

 

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите.

Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 

Във връзка с промените от 1 юли 2018 за целевата помощ от АСП Как са ощетени притежателите на Експертни решения ТЕЛК в които са вписани помощни средства инвалидна количка и/или антидекубитален дюшек на които имат право? С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално!

След като написах тази страница в началото на юли 2018г получих през септември 2018 писмо в електронната ми поща. Въпроса в писмото и моя отговор предполагам ще са интересни и от полза на хората с увреждания(инвалиди) с Експертно решение ТЕЛК или с Медицински протокол от ЛКК.

•23 08 2018 Й.Г.  Заповед от ДСП Връбница с целева помощ 350лв за Рингова инвалидна с  ТЕЛК за заболяване ДЦП. Обжалване или какво да се направи?

Здравейте, името ми е …, брат ми е с ДЦП, с пожизнено ТЕЛК решение. Имаме следния казус. Подадохме в Агенцията за социално подпомагане Връбница молба за целева помощ за нова количка, последната взехме преди 7 години, но се скапа вече. От там обаче ни отговориха, че изискват протокол от ЛКК, защото ТЕЛК решението било на 15 години, и вътре пишело че лицето има право на инвалидна количка, но това е много общо понятие и не могат да отпуснат помощ. Ние се задохме, пуснахме заявления за рингова инвалидна количка, и поискахме официален отказ. В крайна сметка, не посмяха да откажат, но ни издадоха заповвд за отпускане на рингова инвалидна количка на стойност 350 лв, при положение че преди 7 години издадоха заповед за 486. Не ме разбирайте погрешно, можем да доплатим разликата, но въпроса е принципен. Имаме ли основание да обжалваме за получаване на пълен размер помощ?

Отговор на Георги Воев

Съветвам Ви да направите следното:
1. Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
Ако не сте взели инвалидната количка със Заповедта за 350лв можете да подадете ново заявление с Медицински протокол на ЛКК.
Ако не сте изпуснали срока на обжалване(пише го в Заповедта!) уведомете писмено ДСП Връбница че ще представите Медицински протокол на ЛКК.
Ако сте изпуснали този срок Не вземайте инвалидна количка с тази заповед за 350лв.
2. Трябва да извадите Медицински протокол на ЛКК с текст “ Рингова инвалидна количка с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др „
С този протокол кандидатствайте в АСП за целева помощ486лв, а не с ТЕЛК.
 
Никакъв смисъл няма да обжалвате заповедта за 350лв и да искате от ДСП Връбница да Ви издаде нова заповед за 486лв.
АСП( ДСП Връбница) в случая са прави да Ви издадат такава заповед и няма да издадат нова заповед за 486лв, защото ще са в нарушение.
Излишно е да искате от ДСП Връбница да нарушат закона, инструкциите и наредбите.
 
Закона и инструкциите ги задължават при такъв текст „рингова инвалидна количка“ да издадат заповед с такава целева помощ(350лв)
В случая служителите в ДСП Връбница са опитали да Ви помогнат, като са Ви посъветвали да извадите медицински протокол на ЛКК.
 
Същото се отнася и до „Антидекубитален дюшек“ 120лв и “ Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери“помощ АСП 220лв!
Комбиниран стол 200лв.
А къде е помощта за тоалетен стол и стол за баня!!! Такава вече няма.
А тези три помощни средства: Комбиниран стол за тоалет и баня-Тоалетен стол и Стол за баня са съвсем различни по предназначение!

Реално това е „прецакването“ от страна на държавата на хората с увреждания(инвалидите с ТЕЛК) с промяната в сила от 1 юли 2018.

Това може да се дължи на некомпетентност, а може да се дължи и на целенасочено „хитруване“ на чиновниците подготвили и внесли промените от 01 юли 2018.
 

––

Важно за всички притежатели на ТЕЛК или на които им престои издаването на ТЕЛК. Важно и за възрастните и другите хора в категорията „Хора с увреждания“ на които им престои издаване на Медицински протокол от ЛКК за помощни средства.

 

В законите, правилниците и наредбите обикновените хора трудно биха се ориентирали без юридическа подготовка, а в държавните институции където би трябвало да получат необходимата информация и помощ служителите или са некомпетентни или не желаят да бъдат напълно в услуга на гражданите. На страниците в раздел Права и проблеми може да намерите преки връзки в сайта https://voevmedical.com/ към Въпроси и отговори • Да ограбиш инвалид БНТ, ТЕМА, Монитор • Корупция при помощ от АСП • Откази на АСП • Помощ за закупуване АСП • Помощни средства-информация обща • Помощни средства-Въпроси и отговори • Права и проблеми-общ поглед • Правата ни-какво не знаем? • Социална защита • Финансиране

По-долу на страницата има преки връзки към всичко свързано с Ежедневието на здрави и на болни хора, възрастни хора. Изделия за по-качествен живот, за самообслужване и обслужване от близките им: обувалка на чорапи, мокри кърпи, ръкавици, шапки за къпане и измиване без вода, повдигане след операция на става с надстройки за тоалетни чинии , за леглото на болния приспособления

По азбучен ред помощни средства,  медицински изделия и санитарни материали, за по-лесно и бързо намиране на изделията в уебсайта на Воев за  Бързо търсене в сайта

 

Друга специализирана страница в сайта Права и проблеми Права и проблеми

 

Заедно с правата „вървят“ и проблемите с тях, както и злоупотребата с тях от длъжностни лица в корупционни схеми. Как да се предпазите и как да получите това което ви се полага и имате право. В отделните раздели ще намерите подробна информация.

 

 

Възрастни хора, хора с увреждания, болни хора при определени условия без да са лежали в болница и без да имат ТЕЛК имат право на помощи

 

Закон за интеграция на хората с увреждания(ЗИХУ) и Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания(ППЗИХУ) това са закона и правилника, които уреждат правата и реда за това на което имат право хората с увреждания.

 

Кратка справка ЗИХУ и ППЗИХУ

  Увреждане е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
•  Човек с трайно увреждане е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

 

Хората с трайни увреждания имат право на целеви помощи

 

Изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия • Преустройство на жилище • Покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство • Внос на лично моторно превозно средство • Придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух. (Съгласно чл.44 ЗИХУ)

 

Изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

Хората с увреждания(съгл. чл.39 от ППЗИХУ) имат право на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1(ЗИХУ).

Всички трудно подвижни или лежащо болни възрастни хора дори и без да са боледували, болни хора, инвалиди при определени условия имат право на такава помощ за закупуване и на практика безплатно получаване за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Инвалидни колички рингови и акумулаторни(електрически), тоалетни столове и столове за баня, патерици, бастуни…

 

Преустройство на жилище

Имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв за преустройство на жилище(съгл. чл.50 от ППЗИХУ) хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по -нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход.

 

Покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв(съгл. чл.48 от ППЗИХУ), ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход. (2) Хората с трайни увреждания получават целевата помощ по ал. 1, ако отговарят и на следните допълнителни условия: 1. да имат определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; 2. да са работещи или учащи се; 3. да не са ползвали финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство.

 

Внос на лично моторно превозно средство

Хората с трайни увреждания имат право на финансови облекчения при внос на лично моторно превозно средство по ред, определен от Министерския съвет(съгл. чл.49 от ППЗИХУ).

 

Придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух

 

Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане(съгл. чл.51 от ППЗИХУ), имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции.
Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане(съгл. чл.52 от ППЗИХУ),  които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час.
Трудно подвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане(съгл. чл.53 от ППЗИХУ), които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час.
•  Чл 53а Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/види степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ,…Чл 53б, Лицата със сляпо глухота и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност…

 

За да получим това което ни се полага трябва да го поискаме по надлежния ред съгласно съответния закон и произтичащите от този закон наредби. За да поискаме трябва да знаем какви законни права имаме и начина по който да го получим. Трябва да знаем правата си, за да не позволим да бъде злоупотребено с тях за наша сметка или да ни бъдат отнети.

 

Информацията по-долу е предназначена за възрастните хора, болните хора и инвалидите, които по смисъла на закона са хора с увреждания и в тази връзка имат законни права от които могат да се възползват. Предназначена е също така за близките им в чужбина, които за кратко се връщат в България(обикновено в отпуск), за да помогнат с каквото могат на тези хора.

 

Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия

Помощ за закупуване

Част от информацията на страницата

За да се получи Медицински протокол  от Специализирана Лекарска консултативна комисия/ЛКК/, който да се приложи към молбата на АСП необходимо е нуждаещият се:

1.Да има уврежданията и заболяванията, за които се полага целевата помощ.

2.Медицинския протокол да бъде издаден от ЛКК, която е оторизирана да издава медицински протоколи за АСП.

3. Епикриза или Етапна епикриза.

Необходима , като основание за издаване на Медицински протокол от ЛКК.

Етапната епикриза се издава в някои от случаите. За кои случаи и от кого ще научите от нас според вашия конкретен случай.

Важно !!! 

До като болния все още не е изписан от болницата, желателно е да ни се обадите преди изписването. От нас ще получите ценни съвети за епикризата, която предстои да му се издаде, както и съвети за  Медицински протокол от ЛКК.

4. Направление № 3 за специалист от личния лекар по профила на заболяване. Необходимо е за издаване на Медицинския протокол от ЛКК без да се плаща такса.

И за него има особености според конкретния случай-заболяване, диагноза , необходима ЛКК. Тези направления са различни според диагнозите и необходимите ЛКК. Личните лекари по служебен път не разполагат с актуална информация за отпускане на целева помощ от Агенция  “Социалното подпомагане” и поради тази причина не винаги могат да ви кажат какво да направите за да получите Медицински протокол на ЛКК.

Не винаги може да се издаде от личния лекар Направление № 3. Обадете ни се и ние ще ви кажем, какво да направите при такъв случай.

Важно!!! Когато в ТЕЛК са изписани помощните средства, не се налага издаване на Медицински протокол.

В този случай е желателно да ни се обадите преди да подадете молбата в АСП. Има особености,

Например: Когато в ТЕЛК са изписани по отделно тоалетен стол и стол за баня, вие в молбата може да поискате комбиниран стол и т.н.

Медицински протокол на ЛКК е задължителен, когато в ТЕЛК не са указани помощните средства.

Съвет: За да си спестите време може да ни се обадите за повече подробности.

За всеки конкретен случай даваме конкретни указания. Има много подробности, които няма как да дадем като информация.

5. Лекарски консултативни комисии/ЛКК/. Областните регионални здравни инспекции издават заповед за ЛКК.

 

Според състоянието и диагнозата, в Медицинския протокол ЛКК може да предпише:

За лежащо болни

включително и възрастни хора залежали от старост продължително време
1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Антидекубитален дюшек
4. Антидекубитална възглавница
5. Масичка за инвалидна количка
*Лежащо болни са хората / включително  и възрастни хора залежали от старост/ с :
-тежки неврологични заболявания придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома
-терминално болни, -усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза.
Важно! Когато лежащо болния има възможност да бъде раздвижен и вдигнат на крака, ЛКК може да предпише допълнително -проходилка, 3 или 4 опорни бастуни -2 бр. , както за трудноподвижни и т.н.

Повече подробности има на страница “За лежащо болни. Помощни средства”

За трудно подвижни

1. Инвалидна количка
2. Комбиниран стол за тоалет и баня или поотделно тоалетен стол и стол за баня.
3. Проходилка
4. Три и четириопорни бастуни, патерици, канадки, бастуни и др.
5. Масичка за инвалидна количка

Повече подробности има на страница “За трудно подвижни хора. Помощни средства “

За онкоболни

медицинските изделия за лежащоболни или трудноподвижни
за оперираните на гърдата-гръдни протези/епитези/

За хора с увреден слух


1. Слухови апарати и батерии за тях

Уточнение! Инвалидната  количка-може да бъде:-рингова или електрическа/акумулаторна/, скутер
Когато болния не може да се обслужва и придвижва сам с рингова инвалидна количка и ако има увреждания не само на краката а и на ръцете , тогава той има право на акумулаторна количка. За да му се отпусне акумулаторна количка трябва да има също и удостоверение от психиатър че е в състояние да управлява такава.

 

Откази на АСП

Важни моменти от тази страница

• Злоупотреба с правата на хората от страна на служители от Териториалните дирекции за социално подпомагане -когато при подаване на документите за целева помощ, служител на АСП настоява и иска вие да зачертаете собствено ръчно във вашето заявление помощно средство изписано в медицинския протокол с обяснението че не ви се полага. Това не го правете! Зачертавайки помощното средство вие се отказвате доброволно от правото си! Съгласно цитираните по-горе ЗИХУ и ППЗИХУ  Агенция за социално подпомагане/АСП/ има право само на писмен отказ с мотиви за отказа връчен съгласно изискванията на закона. Само при писмен отказ от АСП с мотивите за отказа имате право да обжалвате и да си получите полагащото ви се право. 

• Съвет: При получен писмен отказ от АСП обжалвайте в указания срок. Устен отказ на служител в АСП няма никаква стойност ако вие сам не се откажете от правото си, като не го впишете или зачертаете в Заявлението до АСП. Когато вие направен писмен отказ от АСП това не винаги означава че нямате право.

 

Злоупотреба с правата на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

Журналистически разследвания

Да ограбиш инвалид, ТЕМА, Монитор, БНТ

 

Нова публикация по темата за хора с увреждания: Вестник Сега, брой 6193 (128) 04 Юни 2018

Лекарите нехаят, социалните работници не разбират, инвалидите страдат

 

Държавната субсидия за помощните средства вече няма да се дава на хората с увреждания, а на търговците, които често продават боклуци. Автор Искра Ценкова
Снимките от публикацията, пряката връзка и текста по-долу са с разрешение и предоставени от авторката Искра Ценкова
„След 1 юли 2018 г. държавната субсидия за медицински изделия и помощни средства ще промени посоката си. Парите няма да влизат в банковите сметки на хората с увреждания със закъснение, понякога фатално. Те пък, макар и болни и трудноподвижни, нечуващи и невиждащи, няма да обикалят търговците на дребно, за да купят нужните им помощни средства. След това да тръгват пак по мъките, за да се отчетат пред държавата. С промените в нормативната уредба целевата помощ ще отива към лицензираните търговци и производители на медицинските изделия, добавката за социална интеграция и целевата помощ за медицински изделия пък ще се отпускат по настоящ адрес, а медицинските изделия ще се изработват по мярката на конкретния пациент. Новите правила обаче ще променят и лимитите за част от изделията – държавата ще покрива по-малка част от цената, но това ще е за сметка на разширения списък. Дали промененият ред ще спре безогледното източване на милиони от държавата?
Да тръгнеш на море с току-що купена инвалидна количка и тя да те изостави, защото прогнилите железа, от които е сглобена у нас, се чупят като геврек малко след като за пръв път си седнал в нея…И да трябва личният ти асистент да те носи на гръб до таксито… Или пък да не можеш да се прибереш у дома, защото механизмите на количката са блокирали, тя не ще да се сгъне, за да влезе в автомобила, а ти си на другия край на България….
Ще сложи ли край на порочната схема новият механизъм? „Както в досегашния модел на финансиране, така и в този, който ще влезе в сила след 1 юли, фирмите пак ще играят с членовете на ЛКК, а медицинските специалисти отново ще насочват на четири очи хората към определен търговец“, смята Георги Воев, един от първите търговци у нас на пазара на помощни изделия. „

 

 

 

 

Снимки в-к Сега

 

Приложение:

Справка: Закон за интеграция на хората с увреждания(накратко ЗИХУ) и Правилник за приложението му(накратко ППЗИХУ

 Чл. 44. (ЗИХУ)
(1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.
(3) Размерът на целевите помощи по ал. 2 се определя по методика и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и управителят на Националната здравноосигурителна каса съвместно утвърждават координационен механизъм за взаимодействие при осъществяване на дейностите, свързани с целевите помощи по ал. 2.
(5) Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето и прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите помощи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

За всички изделия, които предлагаме може да видите страниците в главната страница на сайта https://voevmedical.com/  с преки връзки към тях.

 

Ежедневието на здрави и на болни хора, възрастни хора

 

Изделия за по-качествен живот, за самообслужване и обслужване от близките им: обувалка на чорапи, мокри кърпи, ръкавици, шапки за къпане и измиване без вода, повдигане след операция на става с надстройки за тоалетни чинии , за леглото на болния приспособления

 

В ежедневието помощни средства

 

Помощни средства в ежедневието

 

Dymacare® безводно къпане, измиване

 

Dymacare® шапки, ръкавици и мокри кърпи, продукти за безводно къпане и измиване

 

Лицензирана фирма за помощни средства: „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания

 

Магазин в София, Пирогов-Руски паметник за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали на ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

 

Магазин Воев, местоположение

 

Не сме дрогерията!

 

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

Всички продукти може да намерите на главната страница на сайта на Воев

 

https://voevmedical.com/