Откази на Социално подпомагане. Обжалване

Откази за отпускане на целева помощ. Обжалване. Отпускане на помощта.

Получили сте отказ за отпускане на  помощ от Социално подпомагане ?

Не знаете какво да направите. Имате намерение да кандидатствате в Агенция за социално подпомагане за получаване на целева помощ за закупуване на помощно средство. Искате да получите  безплатни помощни средства с помощ за закупуване.

Вижте и другите специализирани страници  Откази на Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ. Обжалвания. Права  Откази на АСП   

Важна промяна от 01 юли 2022 г.

От 01 юли 2022 г дейността по предоставяне безплатно на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ бе прехвърлено от Агенция за социално подпомагане АСП към здравната каса НЗОК. Независимо от това информацията по-долу има своята актуалност. Архива по-долу може да Ви ориентира при възникнал проблем какви права и какви възможности имате.

Актуална информация относно помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ след 1 юли 2022 г може да намерите на страницата ни  НЗОК Помощни средства получаване.

Едно от правата което остана към Социално подпомагане свързано с помощните средства ПСПСМИ и е актуално след 1 юли 2022 г е: Парична компенсация за пътни разходи. Малко хора знаят че имат това право, когато на хората с увреждания ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. Заплаща се стойността на билета за автобус или влак от населеното място, където живеете до населеното място на лицензираната фирма. Специализирана публикация  Право на парична компенсация за пътни разходи.

Архив преди 1 юли 2022 г

Отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Безплатно получаване от възрастни или болни хора на технически помощни средства. Свободна продажба без медицински документи на медицински изделия и помощни средства. Помощ за закупуване

 

 

Следват действителни случаи.

Първи случай-в развитие

На 02.10.2012 г. с вх.№ Р-1746 е подадена молба в Дирекция „Социално подпомагане“ Русе за отпускане на целева помощ за закупуване на ларингофон. Представени са всички документи включително и медицински протокол на ЛКК издаден от УМБАЛ-Плевен.  Отказана е целева помощ за закупуване с мотив, че операцията не е извършена в УМБАЛ, както е и по закон (Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания)

Към 25.10.2012 г. случаят е на етап подготовка на документите за обжалване пред Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“.

На 26.10.2012 г. е подадена жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“гр. Русе

С решение № 28/16.11.2012 г. Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“гр. Русе отхвърля жалбата.

По- долу публикуваме всички документи по случая.

Втори случай

Първоначално има отказ на Дирекция“Социално подпомагане“ град Кула за отпускане целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Обжалване и развитие на случая.  Документи и факти.

Към 19.09.2012 г. има положителен резултат за човека с увреждания-Митко Хилков Асенов.

Със Заповед № 79/19.09.2012 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Кула му е отпусната целева помощ в размер на 3019 лв. за закупуване не акумулаторна количка.

Ноември 2012 г. Митко Асенов с първоначално получен отказ и след обжалване закупеният с целева помощ скутер/акумулаторна количка със специален волан-кормило/

По- долу публикуваме всички документи по случая.

Трети случай

Три колесен велосипед, триколка за хора с увреждания. За сега неуспешен опит за включване в наредбата за отпускане от Агенция“Социално подпомагане“ на целева помощ за закупуването му от хора с увреждания.

По- долу публикуваме всички документи по случая.

Най-долу може да направите коментари по темите.

Други случаи на откази

за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства вижте на https://voevmedical.com/?page_id=2052

Подробности

 

I.  Отказ на Дирекция“Социално подпомагане“ град Русе за отпускане целева помощ за закупуване на говорен апарат/ларингофон/. Обжалване и развитие на случая.  Документи и факти.

През 2011 болният е опериран в болница Токуда-София заради тумор в ларингса. Премахнат му е целият ларингс, което води до загуба на говор и му е издадена епикриза с диагноза Карцинома ларингс. През 06.2012 е освидетелстван от  ТЕЛК с 100 % степен на увреждане без чужда помощ със издадено Експертно решение със същата диагноза.

На 02.10.2012 г. с вх.№ Р-1746 е подадена молба в Дирекция „Социално подпомагане“ Русе за отпускане на целева помощ за закупуване на ларингофон. Представени са всички документи включително и медицински протокол№ 1293/29.08.2012 г. на ЛКК издаден от Университетска многопрофилна болница / УМБАЛ/ „д-р Г.Странски“-Плевен.  Със Заповед № Р-1746/11.10.2012 г. на ДСП Русе е отказана целева помощ за закупуване с мотив, че операцията не е извършена в УМБАЛ, както е и по закон (Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания)

На 26.10.2012 г. е подадена жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“гр. Русе

вх.№ СУ-94ИИ-11/26.10.2012

Кратък коментар по съдържанието на жалбата:
Жалбата е подадена в законния срок за обжалване до по-горната инстанция-в случая до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Русе
Описан е накратко случая, като се приложени копия на всички документи свързани със случая.
Искането в жалбата е да се отпусне целева помощ за закупуване на говорен апарат. Основанието за това искане е че самото увреждане изисква такъв апарат, за да може човека с увреждане да води пълноценен живот и да може да общува с близки и приятели. Другия важен момент е че говорният апарат се полага на такива хора с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания/ЗИХУ/ и Правилника за приложението му/ППЗИХУ/.

С решение № 28/16.11.2012 г. Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“гр. Русе отхвърля жалбата. Потвърждава решението за отказ на Териториалната  Дирекция „Социално подпомагане“гр. Русе на основание Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/, приложение № 7 .

Текста от приложение № 7 гласи“ Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ, издаден от клиника по УНГБ при УМБАЛ, където е извършена съответната медицинска интервенция.

 

Към 27.11.2012 г. възможности за действие след отхвърляне на жалбата от Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Русе
1. Обжалване пред Административен съд-съгласно указанията на „Социално подпомагане“ описани в отказа. Меко казано „неприемливо“ Кой здраво мислещ човек с увреждания би тръгнал да се занимава със съдилища за такова нещо.
2. Анекс/добавка/ към ТЕЛК -а. Говорния апарат/ларингофон/ да се впише в анекса.
3. Писмо-жалба до министъра на Министерство на труда и социалната политика с описан случая и приложени копия на документите.

Аз бих препоръчал Анекс/добавка/ към ТЕЛК -а или като втора възможност Писмо-жалба до министъра на Министерство на труда и социалната политика

Ще проследим решението на човека с увреждане. Ще ви информирам дали се е отказал от по-нататъшни действия или е избрал някой от вариантите.

 

 

 


II.  Отказ на Дирекция“Социално подпомагане“ град Кула за отпускане целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Обжалване и развитие на случая.  Документи и факти.

Начало на проследяване на случая 01.08.2012 г.

Към 01.08.2012 г. случая е стигнал в развитието си до подготовка на жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин

На 02.08.2012 г. е подадена жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин

На 03.08.2012 г.имаме съгласието на лицето за прилагане в сайта на копията на  оригиналните документи по случая. Лицето разкрива личните си данни и документите по случая в желанието си да бъде полезен на хора изпаднали в подобни ситуации като него.

На 06.08.2012г. в сайта публикувани оригиналните документи, като илюстрация на случая.

Към 19.09.2012 г. има положителен резултат за човека с увреждания-Митко Хилков Асенов.

Със Заповед № 79/19.09.2012 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Кула му е отпусната целева помощ в размер на 3019 лв. за закупуване не акумулаторна количка.

Ноември 2012 г. Снимка на Митко Асенов със закупеният с целева помощ скутер.

 

 

А. Факти

1. Мъж 37 годишен със състояние и диагноза:

„Д.С-ние след травма на гръбначен мозък на ниво шия С6-С7. Остатъчна горна парапареза. Тежка спастична долна параплегия. Увредено общо състояние.Липсващи коленни и Ахилови р-си.Нарушена сложна сетивности вибрационен усет. Намален мускулентонус в долните крайници. Не контролира тазовите р-ри.“ – съгласно Медицински протокол № 108 от 23.03.2012 г. на  неврологичната ЛКК

и

100% нетрудоспособност, нуждаещ се от чужда помощ – съгласно Експертно решение № 0529/042-01.03.2012

2. Удостоверение от психиатър № 34/12 че лицето е годно да управлява акумулаторна инвалидна количка

3. Експертно решение № 0529/042-01.03.2012 издадено от МБАЛ“Света Петка“ АД гр. Видин със заключение че лицето се нуждае от инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня.

4. Медицински протокол № 108 от 23.03.2012 г. на  неврологичната ЛКК със становище за отпускане на акумулаторна инвалидна количка.

5. Отказ на ДСП /Дирекция „Социално подпомагане“/гр.Кула изх. № 94 ММ-11/05.04.2012 с което отказват целева помощ за закупуване на акум. количка на основание че медицински протокол на ЛКК № 108/23.03.2012 противоречи на ЕР на  ТЕЛК 0529-042/01.03.2012, като уведомяват лицето че обжалват този Медицинския протокол на ЛКК.

6. Писмо с изх. № 10/18.04.2012 на Председателя на ТЕЛК гр. Видин д-р Раденовски и вх. № 92-11/21.04.2012 г. на ДСП Кула с което информира и потвърждава пред ДСП гр.Кула че лицето се нуждае от инвалидна количка и комбиниран стол за тоалет и баня/не се уточнява каква инвалидна количка-рингова или акумулаторна !!!/

7. Писмо с изх. № 24/06.07.2012 на  д-р Раденовски Председател на ТЕЛК гр. Видин  до лицето  с което го информира следното: „Като невролог и председател на Обща ТЕЛК гр. Видин приемам целесъобразността на молбата Ви, но съгласувайте искането си за акумулаторна инвалидна количка и по законосъобразен път подайте документите си за нейното получаване-както и където трябва.“

8. Подготовка на жалба до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин

9. Подадена жалба вх.№94 ММ-18/02.082012 г.до Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин

10. Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин с писмо изх. №94-ММ-63/28.08.2012 уведомява Митко Хилков Асенов, че е изискала писмено от д-р Раденовски Председател на ТЕЛК гр. Видин да уточни вида на инвалидната количка. Комисия от същата Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ посещава Асенов за проверка на случая на място.

11. Регионалната Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Видин с писмо изх. №94-1414/18.09.2012 уведомява Митко Хилков Асенов за отговора на д-р Раденовски Председател на ТЕЛК гр. Видин, като му го препраща. Отговора гласи, че  д-р Раденовски като  Председател на ТЕЛК гр. Видин приема становището на неврологичната ЛКК със становище за отпускане на акумулаторна инвалидна количка/виж по горе т.4/.

12. Митко Хилков Асенов подава молба с вх.№ 47/18.09.2012 г.  до Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кула за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

13. Към 19.09.2012 г. има положителен резултат за човека с увреждания-Митко Хилков Асенов.

Със Заповед № 79/19.09.2012 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Кула на Митко Хилков Асенов е отпусната целева помощ в размер на 3019 лв. за закупуване не акумулаторна количка.

Съгласно закона сумата от 3019 лв. ще бъде получена от него в края на октомври 2012 г.

Следва съдържанието на жалбата. Публикувам го, тъй-като може да бъде от полза на хора с подобни проблеми.  В самата жалба са описани перипетиите на които е подложено лицето. Ако трябва да се опише случая накратко се получава следното:

Заедно с типовата молба до ДСП гр. Кула лицето прилага Медицински протокол № 108 от 23.03.2012 г. на  неврологичната ЛКК със становище за отпускане на акумулаторна инвалидна количка. Този Медицински протокол е издаден съгласно изискванията на ППЗИХУ от Неврологична ЛКК към МБАЛ“Света Петка“ АД гр. Видин. В същата тази болница се намира ТЕЛК комисията, която е издала преди това Експертно решение и същата тази ТЕЛК комисия е насочила лицето към неврологичната ЛКК, като специализирана по случая. ДСП гр. Кула обжалва решението на неврологичната ЛКК пред същата ТЕЛК, която е изпратила лицето на неврологичната ЛКК. Напълно абсурден случай.

В експертното решение на ТЕЛК 0529-042/01.03.2012 пише, че лицето се нуждае от инвалидна количка и комбиниран стол. Това на което се позовава ДСП гр.Кула за повторен отказ  е становището на ТЕЛК с изх.№ 10 от 18.04.2012 г в което писмо ТЕЛК – Видин отново потвърждават че лицето се нуждае от чужда помощ и от помощни средства- инвалидна количка и комбиниран стол за баня и тоалетна и потвърждават ЕР № 0529 от 01.03.2012 г. на обща ТЕЛК – Видин. В това писмо ТЕЛК – Видин не конкретизират т.12 от ППЗИХУ-акумулаторна или рингова инвалидна количка. И двете колички са инвалидни съгласно тази точка 12 и вече в т12.“а“ и т,12″б“ са конкретизирани рингова или акумулаторна инвалидна количка.Именно това конкретизиране го е направила неврологичната ЛКК към която ТЕЛК са насочили лицето.
……..
След това писмо на ДСП гр.Кула с изх. № 94 ММ-11/05.04.2012, председателя на ТЕЛК гр. Видин-д-р Раденовски, който ТЕЛК е издал Експертното решение,с писмо до лицето с изх. № 24/06.07.2012 го информира следното: „Като невролог и председател на Обща ТЕЛК гр. Видин приемам целесъобразността на молбата Ви, но съгласувайте искането си за акумулаторна инвалидна количка и по законосъобразен път подайте документите си за нейното получаване-както и където трябва.“

В крайна сметка лицето ще си получи акумулаторната количка.

Следващата инстанция е Министерство на труда и социалната политика, но ако Регионалната ДСП гр. Видин  прояви разум и най-вече компетентност няма да разтакават човека повече.

Б. Оригинални документи

 

Във форум на сайта на национална мрежа на хората с увреждания е качен за коментар  „Нов случай на отказ от „Социално подпомагане“

III. Три колесен велосипед, триколка за хора с увреждания. За сега неуспешен опит за включване в наредбата за отпускане от Агенция“Социално подпомагане“ на целева помощ за закупуването му от хора с увреждания.

Начало на проследяване на случая 17.08.2012 г.

Към 17.08.2012 г. случая е стигнал в развитието си до „прехвърляне“ на писма между Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ и Министерство на здравеопазването/МЗ/. За сведение Изпълнителна агенция по лекарствата/ИАЛ/ е  агенция към МЗ.

Кратко встъпление

Три колесните велосипеди/триколки/ не са включени в НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Загл. изм. – ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.)
Поради тази причина не може да се получи целева помощ за закупуването им чрез Агенция“Социално подпомагане“ и не могат да се предоставят с последващо възстановяване на сумата от агенцията.
Могат да се закупуват на общо основание със собствени средства на хората с увреждания.
В същото време три колесния велосипед модел К16 на фирма „ЕКОТРАЙК–БГ“,който е с ръчно задвижване е подходящ за хора с увреждания на долните крайници вследствие мускулна дистрофия, детска церебрална парализа и други заболявания на възрастни и деца при които има възможност за задвижване с ръце т.е не са засегнати горните крайници и имат силата за задвижване на триколката т.е за всички ония хора с увреждания за които обикновената рингова инвалидна количка няма приложение.

А. Факти

Българска фирма „Екотрайк-БГ“ ЕООД производител на три колесен велосипед подходящ за хора с увреждания е регистрирала в ИАЛ продукта, като медицинско изделие. Фирмата е получила  от ИАЛ Разрешение за продажба, като медицинско изделие под № R4512/02.06.2011 г. , така както е по закон.   С писмо вх.№26-00-1131/03.07.2012 г. „Екотрайк-БГ“ ЕООД иска от МЗ да издаде експертно решение за ползата на три колесните велосипеди върху здравето на хората с увреждания. Експертното  решение от министерството трябва на фирмата, за да предложи пред другото министерство-МТСП да бъде включено за предлагане в социалните служби. Министерство на здравеопазването изпраща до Агенция за хората с увреждания/АХУ/, която е към МТСП,  писмо с изх. № 0-26-00-1131/17.07.2012 г. с копие до фирма   „Екотрайк-БГ“ ЕООД.  АХУ с писмо изх. № 0023-3072/25.07.2012 г. връща отговор на МЗ с копие до „Екотрайк-БГ“ ЕООД , че не е компетентна да даде становище и че становище може да даде Изпълнителната агенция по лекарствата.

Един омагьосан кръг, който с кратък телефонен разговор между институциите може да бъде разкъсан, без да си пишат излишни писма помежду си.

Б. Документи. Официална кореспонденция.

Редакционен коментар:
За да се отпусне целева помощ за закупуване на помощно средство чрез Агенция“социално подпомагане“ и на практика да се получи безплатно без да плаща човека с увреждания, трябва да са изпълнени няколко условия:

1. Трябва да фигурира помощното средство в Приложение № 7 на ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
По сега действащия правилник се отпуска целева помощ за инвалидни колички по т.12 буква „а “ рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други
За следните увреждания:Частична (пълна)парализа на долни крайници или други увреждания,при които самостоятелното придвижване е невъзможно
2. Помощното средство трябва да фигурира в З А П О В Е Д № РД 01/36 от 10.01.2008 г. Пределни размери /лимити/ на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания
3. Да бъде по НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Загл. изм. – ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.).
4. За да може да се предлага чрез Агенция“Социално подпомагане“от лицензираните търговци на дребно, трябва помощното средство да бъде регистрирано в ИАЛ/Изпълнителна агенция по лекарствата/ от търговец на едро и да бъде в лиценза на търговеца на дребно.

В момента три колесния велосипед е регистриран в ИАЛ и до тук е спряла процедурата за сега.

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280,  SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Магазин в центъра на София

между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Лицензирана фирма за помощни средства  „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

 

 

Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания  https://www.voevmedical.com/