МТСП. Въпроси-отговори. Коментари

Въпроси зададени към социалното министерство и отговорите му. Разширен коментар на Воев. Зададени въпроси на Воев и отговорите им

МТСП лого 263х192

 

 

 

Министерство на труда и социалната политика – МТСП. Зададени въпроси от хора с увреждания или близките им отнасящи се до помощните средства.

Разширени коментари Георги Воев

 

 

Вашите права и какво може да направите

 

 

Заслужава си да прочетете въпросите, отговорите и коментарите

 

Въпросите и отговорите  са публикувани в  сайта  на

социалното министерство

Правописа не е редактиран.  Оставен е така както е публикуван

Публикувам отговорите с допълващи  разширени коментари на Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД, удостоверение за регистрация № 099/2008 г.  от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания.

 

 

Кратко указание

Ако спешно трябва да решавате проблеми и въпроси свързани с помощни средства и медицински изделия за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания

вижте информацията на страници:

Най-ниски цени на помощни средства

Социална програма на фирми „Воев“

Продажба с депозит

След като спешно решите възникнал проблем ще можете да отделите време, нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции, като използвате информацията по-долу на страницата.

Правата на хората, нарушението им от длъжностни лица. Какво не знаем за правата си и как да се защитим?

 

 

  Вашите въпроси зададени в електронната ни поща

Email:etvoev@abv.bg

   Въпроси и отговори  рубрика водена от  Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД, удостоверение за регистрация № 099/2008 г.  от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания.

Помощни средства, въпроси и отговори част II

Помощните средства във въпроси и отговори. Възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и правата им. Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети. Получаването, правото им на помощни средства и отпускане на помощ за закупуването им.

Права на възрастните хора, инвалидите и хората с увреждания. На какво имаме право.

Малко известно е сред обикновените хора че тези които по най-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) са хора с увреждания и се ползват със същите права за  получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП) за закупуване на помощни средства както инвалидите при това без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. В същото време тези с ТЕЛК и група инвалидност имат права за  получаване на помощ от АСП за закупуване и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност.

Откази на Агенция за социално подпомагане. Обжалване и последващо отпускане на помощ.

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ

Корупционни практики 

 Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от Агенция за социално подпомагане. Какво да направите? Съвети

150 MTSP

Министерство на труда и социалната политика – МТСП. Зададени въпроси от хора с увреждания или близките им отнасящи се до помощните средства.

Разширени коментари Георги Воев.

 

Често задаван въпрос и отговора на МТСП

  • Как и кога мога да получа целева помощ за закупуване на помощно средство?

Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта. Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта. Допълнителна информация, можете да получите в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

2018-03-29 14:43:00 – Веска Милина


Съпругът ми направи инсулт на 30.12.17г.Получи помощни средства срещу запис на заповед,а по-късно и разрешение за покупка чрез Дирекция соц. подпомагане.Почина на 22.2.18г.Мога ли да даря помощните средства на болницата, където го лекуваха 10месеца по схеми,а последните 55дни неотлъчно-така ще помогнем и на други,а и на болницата, където имат нужда

2018-04-02 09:31:46 – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“


Уважаема госпожо Милина, На основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения, получени по реда на правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок. При преустановяване ползването им се връщат в дирекция „Социално подпомагане“, отпуснала целевата помощ за тях. Върнатите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции. С оглед спазване на действащата нормативна уредба, следва да върнете наличните Ви медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения в дирекция „Социално подпомагане“, откъдето те се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции. (МБ)

 

2017-09-27 11:30:48 – Валентин Иванов


имам дете инвалид. Наскоро взехме инвалидна количка,но не можем да я сваляме по стълбите. Намерих устройство за качване и слизане правено от българска фирма,но сумата е 7400лв. Има ли начин да ми се помогне да го взема?

2017-10-10 14:18:50 – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“


Уважаеми господин Иванов, може да се обърнете към фонд „Социална закрила“ за получаване на финансова подкрепа. На официалната интернет страница на фонда може да намерите подробна информация относно начина и критериите за кандидатстване, както и контакти на служителите. ГМ

 

 

2017-07-17 14:46:01 – Мария Цонева Искам да попитам проблем ли е, че датата на фактурата за ортопедични обувки е преди датата в заповедта? Просто направихме обувките по-рано, че имахме нужда от тях. Благодаря!

Зададения въпрос и отговора на МТСП са публикувани на https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=FA2&fcat=31


Краткия отговор на Георги Воев

Проблем е че датата на фактурата за ортопедични обувки е преди датата в заповедта.

За всички помощни средства за които се отпуска целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуването им важи практичното правило: След датата на издаване на Заповедта за отпускане на целева помощ може да бъде издадена фактура с касов бон придружена с Приемо предавателен протокол за получено помощно средства и тези документи да бъдат признати от АСП. Докато чакате реалното получаване на парите от АСП може да закупите с ваши пари помощното средство и да го ползвате.

Тези документи се представят в Териториалната дирекция на социално подпомагане издали заповедта. Трябва да има предварителното разрешение (Заповед на АСП за отпускане на помощта), за да имате право да закупите с ваши средства помощното средство от което се нуждаете и след това да си получите отпуснатата ви целева помощ. Тази заповед се издава въз основа на ваше заявление до АСП придружено с медицински протокол на ЛКК или ТЕЛК. Заповедта на АСП ви дава правото да закупите помощното средство докато чакате реалното й получаване. Затова е важно да бъде издадена  Заповедта на АСП за отпускане на целева помощ и след това да купите помощното средство.

Имайте предвид че може да ви бъде отказано отпускане на целева помощ т.е. да получите Заповед от АСП с отказ за отпускане на целева помощ.

До като чакате помощта на АСП вижте за тази възможност Продажба с депозит

По-долу следва пълния текст на отговора на МТСП, в който отговор по същество се цитират чл.42 и 43 от ППЗИХУ без да се отговори на конкретно зададения въпрос.


2017-08-03 18:44:57 – Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“


Уважаема госпожо Цонева, Съгласно чл. 42. (1) целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния му адрес от: 1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице; 2. законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – за лицата под 18-годишна възраст; 3. директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на заявление-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1. Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. В случаите, когато помощта е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и екземпляр на приемо-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3. Заповедта за отказ за отпускане на помощта задължително се мотивира. Заповедта се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение. Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година, с изключение на целевата помощ за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година. Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 – 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичане на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях. Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане. Лицата с увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2. от ППХИХУ. Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2. Паричната компенсация се предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран превод на български език. Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение търговецът издава фактура съгласно Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност. Към фактурата на правоимащите лица се предоставя фискална касова бележка (при плащане в брой), гаранционна карта за медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14. В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка/платежен документ за справка и прилага копие от двата документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието. При закупуване или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по индивидуална поръчка, отчитането по реда на ал. 4 се извършва в срок 90 дни от получаване на целевата помощ. При закупуване или извършване на ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до отпуснатата целева помощ. Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта. (ГМ)

 

*Архив на зададени въпроси въпроси към МТСП до 17 юли 2017г , отговорите на министерството и коментарите на Георги Воев може да намерите на страница МТСП. Отговори

 

 

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
Санитарен магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания
в центъра на София
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1,
 
Не сме дрогерията на партера!!! Магазина до дрогерията сме!

 

 

 

 

Публикация на Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“:
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Права на хората с увреждания