Изображение на Право на парична компенсация за пътни разходи НЗОК АСП сн 2

Право на парична компенсация за пътни разходи

Нови правила за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) в сила от първи юли 2022 г. Когато ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо хората с увреждания имат право на парична компенсация за пътни разходи.

Едно уточнение, за което не всички хора знаят. Хората с увреждания не са само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК. Възрастните хора, дори никога ако не са постъпвали в болница, ако са трудно подвижни или лежащо болни например по смисъла на Закона за хората с увреждания(ЗХУ) също могат да са хора с увреждания. В тези случаи те също имат право на ПСПСМИ през здравната каса и право на парична компенсация описани по-долу.

Какво се промени? От Агенция за социално подпомагане дейността по безплатно предоставяне на ПСПСМИ се прехвърли в здравната каса НЗОК. Регистъра на лицензираните фирми(търговците предоставящи помощни средства и медицински изделия) от Агенция за хората с увреждания се прехвърли в Изпълнителна агенция за лекарствата. Всичко за промените и новите правила може да намерите на НЗОК Помощни средства получаване.

Хората с увреждания имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната съгласно Закона за хората с увреждания

Накратко. На хората с увреждания-възрастни хора и болни без Експертно решение ТЕЛК(НЕЛК), както и инвалиди с ТЕЛК могат да им бъдат платени разходите за пътни до друго населено място различно от настоящия адрес. Изменен и допълнен Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания публикуван в Държавен вестник брой № 50/01 07 2022 дава тази възможност. По-долу следват подробностите.

Парична компенсация за пътни разходи в страната

Малко хора знаят и малко от тях се възползват от тази възможност предоставена им от закона.

I. Основание за парична компенсация: Когато помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо.

II. Парична компенсация за билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз или пътнически влак, или с автобус.

III. Какво е необходимо:

 1. Документ от лицето, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с уреждания и сключило договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване, което изработва, предоставя или извършва ремонт на ПСПСМИ, доказващ явяване за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото ПСПСМИ от страна на човека с увреждане.
 2. В срок до един месец от получаването на ПСПСМИ човекът с увреждане да подаде в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес заявление – декларация, като приложи билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз или пътнически влак, или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт и Закона за автомобилните превози.
 3. IV. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в 10-дневен срок от подаването на заявлението- декларация издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на паричната компенсация.
 4. V. Паричната компенсация се изплаща от дирекция „Социално подпомагане“.

Важно! Парична компенсация получават и придружителите на децата до 18-годишна възраст, както и лицата, които ползват личен превоз. В размер на стойността на билет за пътуване във втора класа на бърз или пътнически влак или с автобус след представяне на документа.

Пълния текст публикуван в Държавен вестник брой № 50/01 07 2022. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 29 ЮНИ 2022 Г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г. с последно изменение публикувано на 1 юли 2022 г в Държавен вестник брой № 50. По-долу следва пълния текст с подробностите.

Изображение на Право на парична компенсация за пътни разходи НЗОК АСП

“ Член 71 се изменя така: „Чл. 71. (1) Хората с увреждания имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато индивидуално определените им с медицинския документ по чл. 73, ал. 1 от Закона за хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да бъдат предоставени, изработени или ремонтирани по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. (2) За изплащане на паричната компенсация по ал. 1 в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия човекът с увреждане подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес заявление – декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, и прилага следните документи:

 1. билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз или пътнически
  влак, или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт и
  Закона за автомобилните превози; 2. документ от лицето, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с уреждания и сключило договор по чл. 45, ал. 16 от Закона
  за здравното осигуряване, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, доказващ явяване за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие от страна на човека с увреждане. (3) Дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка по служебен път чрез НЗОК за предоставените помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на човека с увреждане, за което е подадено заявлението декларация, както и за наличие на сключен договор по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване с лицето, вписано в регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. (4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаването на заявлението декларация по ал. 2 издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на паричната компенсация. (5) Парична компенсация по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18-годишна възраст. (6) Лицата, които ползват личен превоз, получават парична компенсация по ал. 1 в размер на стойността на билет за пътуване във втора класа на бърз или пътнически влак или с автобус след представяне на документа по ал. 2, т. 2. (7) Паричната компенсация по ал. 1 се изплаща от дирекция „Социално подпомагане“ на правоимащите лица по касов път чрез лицензиран пощенски оператор или по безкасов път по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчици на платежни услуги, лицензирани от Българската народна банка, и клонове на доставчици на платежни услуги, съществяващи дейност на територията на страната, най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 4, в рамките на бюджетната година, с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.“

Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни

вижте и други възможности за правата си, за които може би не знаете. Права на инвалиди, възрастни хора, хора с увреждания, болни.

Как и какви помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ може да получите

Какви помощни средства и медицински изделия можете да получите безплатно от нас ако сте правоимащ, вижте на главната страница на сайта, както и на Помощни средства за възрастни и инвалиди.

Всичко което предлагаме безплатно през здравната каса НЗОК, както и много други помощни средства можете да закупите от нас на свободна продажба без да са необходими медицински документи.

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Воев-София ЕООД с договор със здравната каса НЗОК по предоставяне на ПСПСМИ помощни средства и медицински изделия

Магазин Воев в центъра на София между ПИРОГОВ и Руски паметник.

На ул.Шандор Петьофи № 1, от 2004 г до сега на един и същи адрес.

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, ул Шандор Петьофи № 1, Пирогов-Руски паметник