logo Voev osnovana 92

Нов ред НЗОК и АСП за предоставяне помощните средства

НОВ РЕД НЗОК И АСП ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Актуална официална информация от Националната здравноосигурителна каса в сила и през 2024 година.

От 1 юли 2022 г има нов ред по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения, медицински изделия (ПСПСМИ). Дейността от социалното подпомагане АСП за безплатни помощни средства ПСПСМИ за хора с увреждания, възрастни, болни се прехвърли в здравната каса НЗОК.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА  ПСПСМИ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА.  КАКВО НЕ Е РАЗРЕШЕНО

Важна информация от здравната каса НЗОК, юли 2023 г.

ЗДРАВНАТА КАСА  ВЪВЕЖДА САНКЦИИ ЗА ФИРМИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ ПСПСМИ. НЕ РАЗРЕШАВА:

  1. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица с увреждания срещу предварително заплащане, преди да има издадено одобрение от страна на управителя на НЗОК/директора РЗОК.
  2. Да се предоставят помощни средства ПСПСМИ на лица различни от лицата с или посочените в заявленията упълномощени лица, освен в случаите на приложено нотариалноп заверено изрично пълномощно.
  3. Да подготвят и съхраняват документи за явяване пред лекарски консултативни комисии (ЛКК), в това число и попълнени заявления за предоставяне на ПСПСМИ помощни средства на територията на търговския обект.
  4. Да бъдат пълномощник на лица с увреждания лично или чрез свои служители при подаване на заявление за получаване на ПСПСМИ.

Важно! Ако ви предлагат длъжностни лица в ЛКК, ТЕЛК комисии,  лицензирани фирми и други по „веригата“ това е признак че нещо не е наред и е свързано с корупционна схема.  Корупционната схема в този случай е свързана с вас и вашите пари предоставени за вас от държавата.

Забраните на НЗОК са вписани в Договорите на лицензираните фирми по предоставяне на ПСПСМИ в края на юли 2023 г. Това е в отговор на започнало досъдебно производство през април 2023 г  разследване на полицията завършило с ареста в края на август същата година на петима лекари. Новината бе отразена във всички национални телевизии, преса, медии, БНР на 30 и 31 август 2023 г. „Източване на НЗОК: Измамна схема с помощни средства за хора с увреждания“. Да си припомним  ставащо през миналите години. Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари  и лицензирани фирми при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от АСП и НЗОК. Какво да направите? Съвети. Корупция при помощ от АСП и НЗОК. 

Вижте още на НЗОК ЗАБРАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА. НЗОК Забрани и изисквания ПСПСМИ.

Не всички хора знаят че: По смисъла на закона ЗХУ Закон за хората с увреждания и правилника за прилагането му, хората с увреждания не са само инвалидите с Експертно решение ТЕЛК. Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни при определени условия също са хора с увреждания,  дори ако през живота си не са постъпвали никога в болница за лекуване. В това си качество имат право да получат безплатни помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ през здравната каса. Издавайки им здравни кодове от лицензирани фирми с договори към НЗОК безплатно получават това от което имат нужда. Специализирана страница за възрастни хора и близките им, които се грижат за тях.  Воев за възрастни хора, инвалиди, болни.

Какво трябва да направите

Ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ)?

Официална информация от НЗОК: НЗОК Помощни средства получаване.

  1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
  2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
  3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
  4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
  5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
  6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ.

Нормативна уредба.  Закон за хората с увреждания изм. и доп., ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г. и правилника за приложението му с промени в Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания ПП ЗХУ (преди това ППЗИХУ) изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2021 г., в сила от 6.04.2021 г.

Закон за хората с увреждания, ЗХУ Чл. 73. (Изм в сила от 1.01.2022 г.) (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса. (2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Основно за лимитите на помощните средства ПСПСМИ през здравна каса вижте Здравна каса помощни средства ПСПСМИ. Ще научите: Разликата между Антидекубитален дюшек(120лв) и Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери(220лв)? Какво и как трябва да бъде изписано в Медицинския протокол издаван от ЛКК, за да получите здравен код от НЗОК за инвалидна количка в лимита 350 лв, 486 лв или 800 лв. Лимити за други помощни средства ПСПСМИ  във връзка с промените от 1 юли 2018 г, валидни през 2023 и началото на 2024. Вижте също и Нов ред, лимити помощ НЗОК и АСП.

Публикация на „Воев-София“ ЕООД лицензирана за предоставяне на помощни средства. Регистър 099/2008 в  ИАЛ-Агенция за хората с увреждания и Договор със здравната каса НЗОК 22-8060/01.07.2022 г. 

РЕГИСТРАЦИЯ В СЗОК СОФИЯ ГРАД № 2200002/01 07 2022 НА ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА УЛ. ШАНДОР ПЕТЬОФИ 1.

.

РАБОТИМ СЪС ЗДРАВНАТА КАСА НЗОК  И ПРОДАВАМЕ НА СВОБОДНА ПРОДАЖБА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И  МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ.

Обслужваме всички населени места в страната.

Форма за поръчка

Може да поръчате, като попълните и изпратите формата за поръчка. Може да посетите магазина ни в центъра на София и да закупите продукта. Може да се обадите на обявените ни телефони. Обслужваме всички населени места в страната. Приемаме и поръчки от чужбина на хората живущи там и грижещи се за свои близки в България.

Всички изделия и помощни средства, санитарни материали, които предлагаме вижте сортирани и подредени в групи на Каталог-Групи.

 Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни със здравни кодове НЗОК и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

Обслужваме всички населени места с помощни средства и медицински изделия свободна продажба и безплатно получаване през здравната каса НЗОК.

 

Магазин Воев в центъра на София Руски паметник – Пирогов, ул Шандор Петьофи №1, 02/8519375, 02/8519962, 0888 893280

Важно. Не сме дрогерията!

 

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София