Отказ АСП за АК

300 socialno podpomagane bild 1

Отказ на социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна количка

 

Нашият съвет

Ако имате намерение да кандидатствате в Агенция за социално подпомагане за получаване на целева помощ за закупуване на помощно средство. Ако искате да получите  безплатни помощни средства с помощ за закупуване.

Преди да предприемете каквото и да е обадете се на обявените телефони 02/851 9962, 02/851 9375 и 0888 893280 за безплатна консултация.

Запознайте се преди това с информацията на специализираните страници

Права на инвалиди, възрастни хора и хора с увреждания

 

Ако спешно ви трябват помощни средства и медицински изделия за възрастни хора, инвалиди и хора с  увреждания вижте информацията на страниците от сайта

Най-ниски цени на помощни средства

Социална програма на фирми „Воев“

Продажба с депозит

Веднага може да получите помощни средства.

След това може да отделите време, нерви и търпение да търсите правата си от държавните институции.

 

Получен отказ от Агенция за социално подпомагане за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка. След серия обжалвания получаване на помощта.

Действителен случай на отказ на помощ с факти и документи

 Класически случай на писмен отказ на социална помощ от Агенция за социално подпомагане АСП за отпускане на помощ на правоимащ.

 

Отпускане от Агенция за социално подпомагане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Действителен случай с хронология и документи. Процедура на обжалвания.

 

На човек с увреждания отговарящ на всички изисквания на  Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ и Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания ППЗИХУ е отказана от Агенция за социално подпомагане АСП помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Подбор на документите, обжалвания и коментар

Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД

Удостоверение № 099/2008 на Министерство на труда и социалната политика МТСП, Агенция за хората с увреждания АХУ

 

В помощ на всички получили писмен отказ от Агенция за социално подпомагане.  В помощ на всички на които им предстои  кандидатстване за отпускане на помощ от Агенция за социално подпомагане

Какво трябва да направим и с какво да се съобразим, за да не получим отказ на социална помощ

 

Накратко случая

Възрастен 80 годишен мъж с инсулт кандидатства за социална помощ пред Агенция за социално подпомагане за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна инвалидна количка. Не му признават медицинският документ-Експертно решение, ТЕЛК. Не му признават и следващите медицински документи които представя-Медицински протоколи от ЛКК с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“.

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин праща на  ТЕЛК комисия правоимащия за ново Експертно решение позовавайки се на чл.112 от Закон за здравето давайки право на Агенция за социално подпомагане да обжалва пред ТЕЛК.

Правоимащият се явява пред ТЕЛК за ново Експертно решение. ТЕЛК му издават ново Експертно решение с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин наново обжалва случая пред НЕЛК и праща на  НЕЛК комисия правоимащия. Правоимащият се явява пред НЕЛК комисия за ново Експертно решение. НЕЛК му издават ново Експертно решение с текст „Нуждае се от акумулаторна количка“

Дирекция „Социално подпомагане“ град Елин Пелин се принуждава по административен път и му отпуска социалната помощ в размер на 3019лв за закупуване на акумулаторна количка.

Използваните термини:

ТЕЛК-Териториална експертна лекарска комисия

НЕЛК -Национална експертна лекарска комисия към Министерство на здравеопазването

ЛКК-Лекарска консултативна комисия

Инсулт придружен с левостранна или десностранна хемипареза. Неврологично заболяване с увреждания на ръце и крака не позволяващо самостоятелно придвижване с обикновена инвалидна количка.

 

Кратка справка по случая

Използвайки член 112 от Закон за здравето Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин обжалва пред ТЕЛК решение на Лекарска консултативна комисия ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София  при ясен от законна гледна точка случай.

Чиновници от Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин/не са лекари!/ обжалват надлежно издадени медицински документи

 

1. На кого и с какви документи се отпуска целева помощ от АСП за закупуване на акумулаторна количка съгласно ППЗИХУ

 Лице с увреждания на долни и горни крайници не позволяващи самостоятелно придвижване с обикновена рингова инвалидна количка. Психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка. Необходими надлежно издадени документи: молба+Медицински протокол на ЛКК или Експертно решение, ТЕЛК в които е вписана акумулаторната инвалидна количка+ удостоверение от психиатър.

2. В конкретния случай кои са болниците издали Медицинските протоколи на ЛКК със становище че болния се нуждае от акумулаторна инвалидна количка и протоколите на които оспорва социално подпомагане.

УМБАЛ „Свети Анна“ София е Университетска многопрофилна болница за активно лечение. Областна болница. 

МБАЛНП „Свети Наум“ София е Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница.

3. Инвалидната количка според Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ бива: Рингова, акумулаторна, с чужда помощ и т.н.

4. чл. 112 от Закона за здравето“ гласи

Чл. 112. (1) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:

1. …2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;

Хронология на отказа на АСП за отпускане на помощ за закупуване на акумулаторна количка

 

Н.П. 80годишен с Експертно решение /ТЕЛК/ издаден от 12.02.2014 с диагноза:

МСБ. Съст.след ИМИ в БДСМА. Ост. Централна левостранна хемипареза-средна ст. на тяжест. ИБС. Триклонова коронарна болест. Съст. След МИ.Съст. след 4хАКБ. АХ гр.III моз. И и сърд.форма. Хипертон. Сърце ЦХ-2. Зах.диабет Iiтип, КСДС-диаб. Полиневропатия. 100% с чужда помощ.

Текст в ТЕЛК „…Нуждае се от постоянна чужда помощ за битово обслужване, от инвалидна количка за придвижване.“

 

Документи

1. Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014

2. Издаден Медицински протокол № 1749/25.04.2014. ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София

3. Подадена молба с необходимите документи в Дирекция „Социално подпомагане “ гр. Елин Пелин за община Мирково-№ 14 -05’/25.04.2014г.

4. Получено уведомително писмо    изх. № 94 НН/0003/30.04.2014 от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин.

5. Подадена жалба от правоимащия вх.№ 94-1659/16.05.2014

6. Явяване пред ТЕЛК. Издадено Експертно решение, ТЕЛК с № 1281/28.05.2014. Влязло Експертно решение в сила от 18.06.2014г. с текст “ …ТЕЛК приема, че отпускането на акумулаторна инвалидна количка е законосъобразно“.

7. Оспорване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин.  Обжалване от Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин пред НЕЛК с писмо изх. № 92/0089/17.06.204 на Експертно решение № 1281/28.05.2014.

Уведомително писмо на Регионалната дирекция за социално подпомагане София област до правоимащия за основанията на дирекцията за обжалване пред НЕЛК – изх № 91АО-725/03.07.2014.

*Текста на писмото вижте по-долу в Приложение. В текста му има много информация, която може да бъде полезна за вас включително и как Дирекция „Социално подпомагане“ проверява случаите. Под писмото е поместен краткия коментар на Георги Воев

8. Явяване на правоимащият пред НЕЛК. Издаване на Експертно решение на НЕЛК №0527/08.10.2014 със становище че правоимащият се нуждае от акумулаторна инвалидна количка.

9.  Издаване през ноември Заповед № 35/17 11 2014г на Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

10. Очаквано получаване от правоимащото лице на отпуснатата помощ-края на декември 2014г.

Подробна информация по случая с отказа

Медицински протокол на ЛКК по ортопедия и травматология към ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София № 136/13.03.2014

Със заключение:

„Нуждае се от инвалидна количка акумулаторна по т.12Б съгл.Прил № 7 към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ.

Пациента е психически годен да управлява такава количка“

Медицински протокол на ЛКК неврология издаден от МПБАЛНП „Свети Наум“ София № 1749/25.04.2014.

Със заключение:

„ Предвид горната диагноза, остатъчния тежък двигателен дефицит с невъзможност за самостоятелно придвижване, изразената мускулна слабост в долните крайници, сравнително по силно съхранената мускулна сила в ръцете, липсата на конгнитивен дефицит, психическата и физическа годност за управление на електронна количка, както и невъзможността да ползва обикновена инвалидна количка/включително и като причина и съпътстващата слабост/ по т.12а е уместно да се придвижва с акумулаторна инвалидна количка тип скутер.“

Издадените Медицинските протоколи на ЛКК на ДКЦ „Света Анна“ към МБАЛ „Света Анна“ София и МПБАЛНП „Свети Наум“ отговарят на всички изисквания на ППЗИХУ

Писмо    изх. № 94 НН/0003/30.04.2014 от Дирекция социално подпомагане-Елин Пелин

           „                  Във връзка с подаденото от Вас заявление-декларация с вх. № М-05’/25.04.2014г.за отпускане на акумулаторна инвалидна количка-тип скутер, Ви уведомяваме, че за момента не може да Ви бъде издадена заповед за отпускането й, тъй като решението на ЛКК към МБАЛНП „Свети Наум“ София се обжалва пред ТЕЛК, съгласно чл. 112 от Закона за здравето“

 

Обжалването на Дирекция социално подпомагане-Елин Пелин на основание чл. 112 от Закона за здравето е напълно не основателно.

Използвайки възможностите на закона за обжалване без да имат каквото и да е основание за обжалване при абсолютно ясен случай показва:

  1. Или пълна некомпетентност на служителите от Дирекция социално подпомагане-Елин Пелин не зачитайки медицинските протоколи на две оторизирани за Социално подпомагане ЛКК
  2. Или тенденциозно протакане и ощетяване от Дирекция социално подпомагане-Елин Пелин на правоимащ инвалид да получи своето право за качествен и независим живот.

 

Увреждания на ръцете и краката, след прекаран исхемичен мозъчен инсулт, психически и физически в състояние да управлява акумулаторна количка със съответните ТЕЛК и Медицински протокол на ЛКК по профила на заболяване.

Съгласно ППЗИХУ ясен и безспорен случай за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Кратка справка за НЕЛК

НЕЛК-Национална експертна лекарска комисия към Министерство на здравеопазването

Кратка справка за загубите

Загубите при напълно ясен случай от медицинска гледна точка и от гледна точка на закона ППЗИХУ :

1. На дъщерята на правоимащия: отпуски и време за етапите на обжалване

2. Ангажирани държавни институции: ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК, Социално подпомагане-време и пари за работещите по случая.

3. На правоимащия-времето от април до декември 2014г отнемане на правата му.

Приложение

Уведомително писмо на Регионалната дирекция за социално подпомагане София област до правоимащия за основанията на дирекцията за обжалване

пред НЕЛК – изх № 91АО-725/03.07.2014.

Закрил съм личните данни и имената на хората описани в него. Имената на длъжностните хора съм  оставил да се четат.

otkaz TELK 1 519x700

 

 

otkaz TELK 2 512x700

Кратък коментар на Георги Воев по текста в писмото.

В писмото социалните служители са писали че правоимащият се придвижва бавно с бастун. Това е формалното основание на Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин , което са използвали за да  направят първоначалния отказ за акумулаторна количка. Както знаем от Приложение № 7 към ППЗИХУ на такива хора не се отпуска помощ за закупуване на акумулаторна количка.

Описаните доходи нямат отношение към казуса за отпускане на помощта. Помощта се отпуска без значение имотното състояние и доходите на правоимащия.

 

Още действителни случаи на откази на Агенция за социално подпомагане за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства може да намерите на страница: Откази на АСП

Друг случай на първоначален отказ за помощ за акумулаторна количка тип скутер и последващо получаване на помощта за закупуване подробно описан с приложени документи

Документи, ред за обжалване, хронология по случая на Митко Асенов. Първоначално получен писмен отказ от АСП за целева помощ, обжалване и последващо получаване на полагащата се помощ. Случая на Митко Асенов с подробности и за  други случаи вижте на страница    Откази на Социално подпомагане. Обжалвания

 

 

За всички които са получили писмен отказ от Териториална дирекция социално подпомагане и са се отчаяли, публикувам тази снимка на Митко Асенов от гр. Кула преборил се с чиновниците от държавни институции първоначално отказали му и в крайна сметка получил полагащата му се целева помощ за закупуване на акумулаторна количка и закупил на практика безплатно акумулаторна количка тип „скутер“.

 

Публикация на лицензирани фирми за помощни средства „Воев“:

„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
„Воев-Георги Воев-Стефанка Воева“ ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.

 

Специализиран сайт за Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от „Социално подпомагане“ и свободна продажба. Правата на хората с увреждания. Към главна страница на сайта  https://www.voevmedical.com/

 

„Воев“         Санитарен магазин за възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания
в центъра на София между ПИРОГОВ и Руски паметник,
1606 София ул.Шандор Петьофи № 1,
Не сме дрогерията на партера!!! Магазина до дрогерията сме

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280