МТСП. Отговори

Зададени въпроси от хора с увреждания и

близките им отнасящи се до помощните

средства към МТСП

Министерство на труда и социалната политика 

Важно! От 1 юли 2022 година дейността по предоставяне на безплатни помощни средства е прехвърлена от АСП към здравната каса НЗОК. Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Вижте  НЗОК помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ за хора с увреждания.

АРХИВ МТСП-АСП

Отговорите  са публикувани в  сайта  на МТСП. На страницата по-долу публикувам тези отговори придружени с допълващите  отговори и коментари на Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД, удостоверение за регистрация № 099/2008 г.  от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания.

  Още по темата за помощните средства и правата на хората

Вашите въпроси зададени в електронната ни поща Email:etvoev@abv.bg с отговорите и коментарите на Георги Воев може да намерите на страница:

Въпроси и отговори

Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети

Помощни средства, въпроси и отговори

Въпроси и отговори за помощни средства, получаване на помощ за закупуването им, права на хората. Част II. Начало 17.12.2016г. ( Продължение на Въпроси и отговори – частI )

Права. Хора с увреждания

Обновена и разширена темата за Министерство на труда и социалната политика с още въпроси и отговори вижте на страница:

Социално министерство. Въпроси и отговори

––––––––-

*Архив. При някои от преките връзки има промени или вече не са действащи и поради това само съм ги маркирал

Въведение

Публикуваните по-долу въпроси и техните отговори са в пряка връзка с правата на хората с увреждания:

Инвалиди с ТЕЛК, възрастни хора и хора с увреждания без ТЕЛК.

Подробна информация за правата на тези хора има на страница:  Права. Хора с увреждания

Случаите на отказ на Агенция за социално подпомагане и последващо отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства са подробно описани с документи, факти и съвети на страница:

Откази на Агенция за Социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Обжалвания. Права.

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/.

Зададени въпроси от хора с увреждания и близките им

отнасящи се до помощните средства. Отговорите  са публикувани в  сайта  на МТСП.

Последно зададен въпрос на 27.03.2014

27.03.2014 П.Радкова

Здравейте. Майка ми претарпя операция на гардата миналата година последваха химио терапии и ние купихме естествено гръдна епитеза и перука след това в болницата и казаха че има право на пари от социалните за тези неща. Подаде си документите и накрая на януари си взема парите. сега не ни признават фактурите от миналата година. Защо???

Отговор: 27.03.2014г. Стоян Мирчев – експерт „ПХУРВ“

Уважаема госпожо Радкова,

Съгласно чл.43 а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка/платежен документ за справка и прилага копие от двата документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието. При закупуване или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по индивидуална поръчка, отчитането се извършва в срок 90 дни от получаване на целевата помощ.

Допълнителен коментар на Георги Воев

За да се признае фактура от Агенция за социално подпомагане отнасяща се до отпускане на целева помощ за закупуване на  помощни средства трябва да са спазени условията:

1. Фактурата с касовия бон трябва да е с дата след датата на издаване на заповедта за отпускане на помощта.

* Някои Териториални дирекции „Социално подпомагане“ признават дата на фактурата след датата на издаване на Медицинския протокол на ЛКК. По-сигурния вариант е след датата на издаване на заповедта.

2. Фактурата трябва да е издадена от лицензирана от Агенция за хората с увреждания  фирма.

3. Когато става въпрос за спешно получаване на помощно средство-например лежащо болен, който се нуждае от антидекубитален дюшек за да не получи рани от залежаването и не може да се чака тогава може да се използва възможността за Закупуване срещу депозит. Помощното средство се получава веднага. Когато се получи целевата помощ се възстановява дадената сума за депозита.

Получава се често хората да закупуват с фактура помощни средства от дрогерии и санитарни магазини заблудени от продавачите че Агенция за социално подпомагане ще им признае тези фактури. За съжаление заблудата е за сметка на купувача.

 * 21.11.2013 Б. Генова

Баща ми е болен.Има нужда от Инвалидна количка.При условие че има Експертно Решение 100% с чужда помощ с диагноза Множествена склероза, и всички необходими документи,Нормално ли е председателя на ЛКК гр.Варна, д-р Б. Наумов да ми иска пари на джоб за да подпише Медицинския протокол?

Отговор: 21.11.2013г. Стоян Мирчев – експерт „ПХУРВ“

Уважаема госпожо Генова,
въпросът Ви е риторичен, моля подайте сигнал в Министерството на здравеопазването.

Коментар на Георги Воев

Наред със сигнала , който г-н Мирчев приканва човека с увреждания да подаде не е ли редно по служебен път г-н Мирчев да подаде също сигнал в Министерството на здравеопазването на базата на оплакването до МТСП?

За сведение: Този човек съгласно Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ с диагноза множествена склероза има право на:

ако е лежащо болен: инвалидна количка или акумулаторна?, комбиниран стол за тоалет и баня, антидекубитален дюшек и възглавница.

ако е трудно подвижен: вместо антидекубитален дюшек и възглавница-3 или 4 опорни бастуни, проходилка.

* 16. 11.2013 Angel R

Бях на ЛКК която определи че имам нужда от слухов апарат и имам загуба на слуха ляво -48Дб дясно -58Дб. Подадох документи до ДСП – Асеновград. Където ми заявиха, че трябва да мина ТЕЛК за да го получа. Моля да ми отговорите има ли по закон такова изискване. Не съм минавал ТЕЛК досега.

Отговор: 18.11.2013 Стоян Мирчев -експерт „ПХУРВ“

Уважаеми господине,
хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице. Правото на лицето с увреждане на този вид целева помощ възниква след влизане в сила на решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Коментар и отговор на Георги Воев

Отговора на Стоян Мирчев-експерт „ПХУРВ“ не е адекватен и не е верен на така зададения въпрос.

Верния отговор е:

Ако Медицинския протокол на ЛКК е издаден от Специализирана ЛКК УНГ клиника/отделение/ по УНГБ при областна МБАЛ или клиники УНГБ при УМБАЛ , ДСП – Асеновград няма право да откаже отпускане на целева помощ за слухов апарат.

При всички положение отказа на ДСП трябва да е писмен с описани мотиви за отказа включително и изпращането на ТЕЛК комисия.

С една дума отпускане на целева помощ от ДСП за слухов апарат е на основание Медицински протокол на ЛКК а не на ТЕЛК, но ЛКК трябва да отговара на изискванията на Приложение № 7 от Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания/ППЗИХУ/

В съкращенията:

МБАЛ-Многопрофилна болница за активно лечение, УМБАЛ-Университетска…..

ЛКК-лекарска консултативна комисия

Съвет: Най-добрия начин преди да предприемате каквито и да са действия за набавяне на необходимите документи за помощни средства е да ни се обадите на стационарните ни телефони 02/8519962 и 851 9375 или да посетите офиса ни. Така ще загубите най-малко време. От отговора дори на експерт в МТСП може да се види че всеки случай трябва да се разгледа индивидуално, за да се укаже най-прекия път. Другото което трябва да се има предвид е че един път получавайки писмен отказ на Агенция за социално подпомагане, е много по сложно по пътя на обжалване да си получите правата.

За справка вижте публикуваните Откази на АСП

* 06.10.2013 Павлин Павлов

Има ли проекти за разширение на собствен бизнес за ху и къде да се обърна

Отговор: 07.10.2013 Стоян Мирчев-експерт „ПХУРВ“

Уважаеми господин Павлов,
моля обърнете се към Агенцията за хората с увреждания.

Допълнителен отговор от Георги Воев

Обикновено два пъти в годината/през месеците март и май/ се отпуска субсидия за проекти за разширение на собствен бизнес за хора с увреждания. Размера на субсидията за 2013г, бе 20 000 лв.на утвърден проект. За проектите, изискванията , начина за кандидатстване както и практически указания има на страница:

„Права. Хора с увреждания“  в раздел III.

от сайта: https://www.voevmedical.com/

* 29.08.2013г. Христо Генов

Инвалид съм с 96% увреждане и чужда помощ. С ампутация на дясна подбедрица, „липсват пулсации дистално от АФК в ляво“ – запушена артерия на левия крак. Не мога да измина повече от 40 метра. Преживял съм два инфаркта и се уморявам да карам количката с ръце. Мога ли да получа помощ за закупуване на акумулатор, или ел количка?

Отговор:30.08.2013г. Стоян Мирчев-експерт „ПХУРВ“

Уважаеми господин Генов,
Съгласно чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма определя и актуализира със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения. Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение № 7 към Правилника.

Допълнителен коментар и конкретен отговор от Георги Воев:

Господин Генов,

Така както сте описали случая-имате увреждания само на долен крайник/ампутация/,  не е достатъчно за да получите целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Необходимо условие е да имате и увреждания на ръцете освен на краката т.е. да не можете сам да се придвижвате с обикновената-рингова инвалидна количка. Това е изискване съгласно  приложение № 7 към Правилника.

Съвет: Проверете в диагнозите на заболяванията дали нямате увреждания и на ръцете. Инфарктите ако са увредили ръцете вследствие на което нямате сила и не сте в състояние сам да се придвижите с инвалидната количка посредством ринговете имате право на акумулаторна количка.

*27.08.2013г. Иванова

Здравейте, Баща ми е на 75 г. с няколко инсулта, . Движи се много трудно, засегнати са му дясна ръка и крак. Има ли право на помощ за акумулаторна количка, за да може да ходи поне до магазина за хляб. Живее на село с майка ми. Ако да, какъв е редът и към кого да се обърнем?

Отговор на 28.08.2013г. Стоян Мирчев-експерт „ПХУРВ“

Уважаема госпожо Иванова,
хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице. В списъка по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания не присъства акумулаторна количка.

Допълнителен коментар и конкретен отговор Георги Воев

Баща ви ако физически и психически/удостоверение от психиатър/ е в състояние да управлява акумулаторна количка с посочените от вас  увреждания, парализирани ръка и крак след инсулт има право да получи целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Възрастта няма значение. Какво трябва да направите? Реда съм го описал подробно на страница

Помощни средства и целева помощ за закупуване

Ако получите писмен отказ за целева помощ, какво трябва да направите съм описал на страница:

Откази на Агенция „За социално подпомагане“. Обжалвания. Права.

* 23.07.2013г. Радка Кузева

Съпругът ми придоби право да получи стол за тоалетна и баня. Тъй като ми трябваше спешно, след получаване на заповедта от  социалната служба го закупих със собствени средства. Представих фактурата . Междувременно мъжът ми почина преведоха сумата в пощата и след ден ги върнаха обратно.този месец отказаха да ги преведат тъй като съпругът ми е починал.

Отговор:29.07.2013г. Стоян  Мирчев – експерт „ПХУРВ“

Уважаема госпожо Кузева,
получаването на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения е лично право, което се погасява със смъртта на титуляра.

Коментар на Георги Воев придружен със съвети към хората кандидатстващи за целева помощ.

Преди да дам съвети в този случай, ще обясня с няколко думи какъв е механизма за отпускане на целевата помощ за закупуване на помощните средства.

След като се подаде молбата в териториалната дирекция „Социално подпомагане“/ДСП/ придружена с необходимите документи:

1. В десет дневен срок ДСП се произнася писмено със Заповед за отпускане или отказване на помощта.

2. След като вече е издадена Заповедта за отпускане на помощта, в края на следващият месец се превеждат парите по банкова сметка или с пощенски запис на адреса посочени от правоимащото лице или пълномощника му. Превода на парите дали ще се извърши по банкова сметка или с пощенски запис задължително се пише в молбата при попълването и.

Ако например заповедта  е издадена месец септември, превода на парите ще се извърши на следващия месец т.е. през октомври. Така е записано в закона. На практика превода винаги се извършва последните дни на месеца, в случая последните дни на октомври.

Когато е с пощенски запис, веднага на следващия ден Агенция „Социално подпомагане“ си прибира парите обратно/информация не официална, но потвърдена от клиентите които сме обслужили/.

Съвет № 1.

За предпочитане е в молбата да се запише превод по банков път.

Когато сте поискали сумата да бъде получена с пощенски запис, не чакайте да ви се обадят от съответния пощенски клон или от ДСП-не се обаждат! Трябва ако можете предварително да попитате и разберете от ДСП деня на получаване на парите в пощата, за да ги изтеглите същия ден. Трудна задача но не е неосъществима.

Когато лицето с увреждания има възможността да се придвижи до банката или има пълномощник, с нотариално заверено пълномощно/близък човек за да няма злоупотреба/ най-добрия вариант е сумата на целевата помощ да се поиска да бъде преведена по банков път.

При тежки случаи/лежащо болни, терминално болни, много възрастни и т.н./ желателно е да има пълномощник. Както отбелязах по-горе-близък човек, на когото имате доверие. Пълномощно не се издава за непознат човек. Могат да злоупотребят с вашите права. Подробности за това как може да се злоупотреби с вашите права вижте раздел III. Злоупотреби от служебни и други лица. Съвети

Съвет №2

След като вече е издадена Заповедта за отпускане на целевата помощ-преди да получите парите от ДСП, от лицензирана фирма-регистрирана в МТСП-Агенция за хората с увреждания купете помощните средства с необходимите документи съгласно закона: Фактура, касов бон и Приемо- предавателен протокол.

Предайте без да отлагате  в ДСП фактурата, касовия бон и приемо- предавателния протокол. След като сте извършили това, с това сте отчели в ДСП средствата отпуснати в Заповедта, независимо че не са постъпили в банковата ви сметка. След като е издадена Заповедта съгласно закона имате право да ги закупите със собствени средства т,е. със средствата на болния за когото е помощта а той ги е закупил докато е бил жив. Това е видно от датата на касовия бон, фактурата и приемо- предавателния протокол. Частен случай е когато правоимащото лице, на което е отпусната помощта почине, а парите са останали в сметката му. Ако сте предали в ДСП без отлагане фактурата, касовия бон и приемо- предавателния протокол преди настъпване на фаталния край/ако има такъв/ няма да загубите парите които сте дали. Също така няма да връщате пари на ДСП, ако сте ги получили, не сте отчели документите, а човека за когото са предназначени е починал.

Постъпвайки по този начин правоимащия/болния/ получава навреме това от което има нужда/един лежащо болен не може да чака 2 месеца за дюшек без да получи рани от залежаване/  и същевременно близките му или той самия си възстановяват сумата независимо от това дали има фатален изход за него.

Предварително се извинявам на всички болни и близките им, които нямат подобни проблеми и този въпрос не е актуален за тях.

Желателно е след като се издаде Заповедта за отпускане на помощното средство, да не се отлага закупуването и отчитането му в ДСП т.е. да се извърши в най-кратки срокове, за да се избегнат дори и внезапните случаи на фатален изход.

Винаги можем да помогнем със съвет на хората в подобна ситуация стига въпроса да е отправен към нас навреме, дори и когато има фатален край за болния ако е в същия ден. При това като се спазят всички изисквания на закона.

Коментара ми беше обширен.  Има хора, които попадат  в подобни ситуации като г-жа Кузева, поради не познаване на нормативната уредба и не познаване на практическите действия на администрацията на агенция „Социално подпомагане“. За това си позволих по обширно да коментирам този случай с идеята да помогна на хората, когато имат възможност да не попадат в подобни ситуации.

* 04.07.2013г. Васил

Здравейте!
Майка ми е инв. Iва група с ЧП, пожизнено, подаваме документи ДСП-Сливен за акум. инв. количка. Необходим ли е да се приложи оригинален документ за „психическа годност за управление на акум. инв. количка“ в ДСП, след като е представен във ЛКК и решението на лекаря-психиатър е описано в медицинския протокол. Благодаря предварително!

Отговор: 09.07.2013 Стоян  Мирчев – експерт „ПХУРВ“

Здравейте,
ако решението на ЛКК е подписано от лекар-психиатър не е необходим допълнителен документ.

Коментар на Георги Воев

Кратък, ясен и конкретен отговор на Стоян  Мирчев – експерт „ПХУРВ“

==========================================

Съкращения:

ППЗИХУ- Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания

ЗИХУ -Закон за интеграция на хората с увреждания

Важно !!! Въпросите  зададени в електронната поща  на „Воев“  etvoev@abv.bg     не са предмет на този форум Тези въпроси  заедно с отговорите са публикувани на  страница https://voevmedical.com…

Всеки който желае тук може да изрази своето мнение или становище. Може да допълни отговора на Министерство на труда и социалната политика с познанията , които има.

Всички ваши въпроси или допълнение към отговорите може да изпратите на електронната ми поща etvoev@abv.bg

Ако няма в тях обидни думи или рекламни материали ще ги публикувам. Целта е да се помогне с конкретна информация на хората, които имат подобни проблеми.

За хората които са ги задали може би моите разширени коментари нямат значение поради давност или поради това че състоянието им е подобрено или влошено, но за други могат да бъдат от полза.

Всеки който установи не адекватен или не конкретен отговор на МТСП може да ми пише и ще го публикувам тук.
Това което ме провокира да открия темата са конкретните въпроси на хората с увреждания и не адекватните, не конкретни и формални отговори на служителите от Министерство на труда и социалната политика. Отговорите на министерството за мен показват една чиновническа не съпричастност към проблемите на хората с увреждания, тъй като тези отговори не ориентират хората как да си решат проблемите. По подобен начин и Агенция „Социално подпомагане“ отказва да отпусне целева помощ на хора с увреждания и след като тези хора изминат дългия и труден път на обжалване получават целевата помощ, която им се полага по закон. Случаите са описани на страница „Откази на Социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Обжалвания. Права

Още конкретни въпроси към Министерство на труда и социалната политика/МТСП/ и отговорите дадени от същото министерство.

Въпросите и отговорите са автентични. Не са коригирани дори и когато има печатни  и други грешки в тях.

Публикувани са в сайта на Министерство на труда и социалната политика на страница Интеграция на хората с увреждания. Помощни средства.

„Въпроси и отговори“

в раздела Интеграция на хората с увреждания

Подбрал съм въпроси отнасящи се към помощните средства и медицинските изделия. За удобство съм ги номерирал.

 16.04.2013, Стоилова

Майка ми е с 100% инвалидност,след прекаран инсулт,диабет,исхемична болест на сърцето.Има ли право да получи чрез социалните апарат за кръвно налягане,понеже в закона пише че имат право на мед.уреди.Въобще какво и се полага по закон

Отговор на МТСП 23.04.2013, Надежда  Петкова – експерт „ПХУРВСП“

Уважаема госпожо Стоилова,
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се прави социална оценка на лицето с увреждане. Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
Социалната оценка установява: 1. потребностите и възможностите за рехабилитация; 2. възможностите за обучение; 3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация; 4. потребностите от социални услуги; 5. възможностите за социално включване.
Социалната оценка се извършва по искане на: 1. лицето с увреждане; 2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане; 3. семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Социалната оценка включва:1 оценка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания; 2. препоръки за необходимите мерки за социално включване; 3. мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, ако се установи, че е необходимо отпускането й; 4. мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия.
Социалната оценка съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се извършва от консултативни комисии към дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане. Ето защо следва да се обърнете към Дирекция Социално подпомагане по постоянен адрес с експертното решение на ТЕЛК на майка Ви.

* Разширен  отговор и коментар на Георги Воев

Краткия отговор: Майка ви  със  100% инвалидност,след прекаран инсулт,диабет,исхемична болест на сърцето няма право да получи чрез социалните апарат за кръвно налягане. Причината е че не се отпуска целева помощ за закупуване на апарата за мерене на кръвно налягане . Не е предвидено в закона съгласно Приложение № 7 от ППЗИХУ.

С тези заболявания особено инсулта, според състоянието и може да получи целева помощ за закупуване на: инвалидна количка, тоалетен стол или стол за баня/комбиниран стол/, проходилка и 4 опорни бастуни ако е трудно подвижна. Вместо проходилка и 4 опорни бастуни може да получи освен инвалидна количка, тоалетен стол или стол за баня/комбиниран стол/ и антидекубитален дюшек с възглавница ако е лежащо болна. На практика помощните средства ще ги получи безплатно, след като получи помощта.

Какво да се направи, за да се получи помощта от „Социално подпомагане“? Има много специфични подробности, които трябва да се съобразят. Най-добре е предварително да ни се обадят на обявените ни телефони или ни потърсят в офиса преди да предприемат каквото и да е. Така ще загубят най-малко време.

Подробности има на страница „За трудно подвижни хора. Помощни средства“

и на страница „За лежащо болни. Помощни средства“

Важно!!! В случая отговора на МТСП от  Надежда  Петкова – експерт „ПХУРВСП“ няма никаква практическа стойност. Социалната оценка на лицето с увреждане за помощните средства почти няма значение.

Изважда се Медицински протокол от оторизирана ЛКК и се прилага заедно с молбата до „Социално подпомагане“. Това е необходимо.

Тъй като,  г-жа Надежда  Петкова – експерт „ПХУРВСП“ използва Социалната оценка и в други отговори публикувани по-долу аз ги коментирам по-подробно. Нейните обемисти отговори в тази връзка нямат никаква практическа стойност за хората, които са ги задали. Това особено е видно във въпрос № 5. а  Въпрос от 09 11 2012 на Ивелина Дюзова и № 5. б   Допълнителен въпрос от 20 11 2012 на  Мария Йорданова. Дълги отговори без никаква стойност за задалите ги.

№ 9 Въпрос от Даскалова от 03.02.2013г./в раздел „Социални помощи“

Баба ми е 100% инвалид с чужда помощ.Явява се на ортопедична комисия за инвалидна количка и тоалетен стол но от там казват, че могат да и изпишат само едното.В соц.оценка пише, че има право на целева помощ за покупка на пом.средства по чл.35 ал.1 от ЗИХУ.Но и без това и се полагат. Имат ли право да отказват изобщо за неща които и се полагат позакон

Отговор на МТСП отЛюдмил Димитров- експерт „ПХУРВСП“

Госпожо Даскалова,
Моля дапоставите въпроса си по компетентност в рубриката „Интеграция на хората с увреждания“.

* Разширен  отговор и коментар на Георги Воев

Право е на ортопедичната лекарска комисия да прецени от какво се нуждае човека с увреждане. Затова много е важно преди да се яви човека с увреждане пред ЛКК/лекарска комисия/ да е запознат с правата си и съобразно това аргументирано да поиска от ЛКК в медицинския протокол да се впишат всички помощни средства от които се нуждае. Няма такова ограничение в закона за само едното или другото. Но в закона има ограничение какво помощно средство ще се изпише, според увреждането и състоянието на човека с увреждане.

В конкретния случай ЛКК може да изпише в Медицинския протокол::

Ако е лежащо болна или трудно подвижна: за да се придвижва и обслужва сама се нуждае от:

-инвалидна количка-ако има увреждане на краката и самостоятелното и придвижване без инвалидна количка е не възможно.

-и от тоалетен стол и стол за баня, и от 3 или 4 опорен бастун, и от проходилка/или антидекубитален дюшек ако е лежащо болна/ и т.н съгласно изискванията на Приложение № 7 на Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждане/ППЗИХУ/.

Когато вече е издаден медицинския протокол на ЛКК и има отказ на помощно средство от служителите в „Социално подпомагане“  вписано в медицинския протокол, следва да се изиска писмен отказ с мотиви за отказа.

Важно!!! За да не пишат мотиви за отказ често служителите в „Социално подпомагане“ си позволяват да отказват „устно“ целева помощ за помощни средства даже карат хората в молбата си да се откажат доброволно от помощните средства. Така служителите не пишат мотиви за отказа и хората доброволно се отказват от помощните средства които им се полагат по закон.

Съвет: пишете в молбата си всички помощни средства, които са изписани в Медицинския протокол на ЛКК или в ТЕЛК и изисквайте писмен отказ с мотиви за отказа от социалните работници в „Социално подпомагане“.

Дори писмено да ви откажат, след обжалване ще си получите помощта, когато имате увреждането за което се полагат и са изписани в Медицинския протокол на ЛКК или в ТЕЛК.

Съгласно Приложение № 7 на Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждане/ППЗИХУ/ може да се получи целева помощ за закупуване и на инвалидна количка и на тоалетен стол и на други помощни средства. Инвалидната количка не изключва тоалетния стол, тъй-като и двете помощни средства служат за различни неща-инвалидната количка за самостоятелно придвижване а тоалетния стол или комбинираният му вариант за тоалет/за баня/ и не си противоречат.

Повече информация има на страници:

Целева помощ от Агенция”Социално подпомагане” за закупуване

Откази на Социално подпомагане за отпускане на целева помощ. Обжалвания. Права

За лежащо болни. Помощни средства

За трудно подвижни хора. Помощни средства

Например ЛКК може да изпише в Медицинския протокол::

За лежащо болни: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, антидекубитален дюшек и възглавница

За трудно подвижни хора: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня,3 или 4 опорен бастун, проходилка и т.н.

№ 8  Въпрос  от Янка Добрева

Въпроса и отговора на МТСП са публикувани на …

Асистент съм на сестра си Пепа,която е с над 90% нетрудоспособност.Трябва ни инвалидна количка-досега не сме получавали от социални грижи.Имаме една,купена отдавна от нас и много стара,почти счупена.Какъв е редът да получим количка и колко ще ни струва? Не можах да разбера соц.служба в Гълъбово:да взема направление от личен лекар и после в Раднево?

Отговор на МТСП

Съгласно чл. 42, ал.1 от ППЗИХУ -целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния адрес.

* Разширен отговор и коментар на Георги Воев

От зададения въпрос е видно че помощното средство-инвалидна количка е закупено със собствени средства.

Не е получавана инвалидна количка от „Социално подпомагане“ или целева помощ за нея.

При това положение:

1. Не може да се отпусне от „Социално подпомагане“ целева помощ за ремонт на количката, тъй-като не е получена съгласно ППЗИХУ, а е закупена със собствени средства.

2. Ако жената  е трудно подвижна или лежащо болна и не може самостоятелно да се придвижва сама има право на целева помощ от 486 лв. за закупуване на нова инвалидна количка.

За да се подаде молба-декларация, към нея трябва да се приложат необходимите документи-Медицински протокол от ЛКК или ако е вписана количката в ТЕЛК- копие от ТЕЛКа.

За какви други помощни средства жената може да получи целева помощ, има  подробности на страниците:

Лежащо болни. Помощни средства

Трудно подвижни. Помощни средства

Ако получи писмен отказ от Агенция „Социално подпомагане“, може да обжалва в законния срок упоменат в отказа.

Информация за първоначални откази на Агенция „Социално подпомагане“, обжалване и последващо получаване на целева помощ

№ 7  Въпрос  от Росица Цанкова

Въпроса и отговора на МТСП са публикувани на …

Г-жо Войнова,благодаря Ви за отговора,но вероятно не съм била достатъчно конкретна.Обжалването на ЛКК решението е следствие на отказа на клиента да получи употребявани средства от дирекцията Социално подпомагане ,а не защото има съмнения в инвалидността на жената.Питам законосъобразно ли е да се постъпи по този начин: Подаваш молба ,болния е посетен от социален работник не в рамките на 10 дни ,а на 30,след което в дирекцията му предлагат помощни средства върнати от починал човек,близкия на пациента ,който е и социален асистент отказва такива и желае да получи нови.В отговор получава грубо отношение от сллужителите и ЛКК решението,което е подкрепено и от ЕР на ТЕЛК ,се обжалва пак в ТЕЛК. ПРИЧИНАТА Е ОТКАЗЪТ ДА ВЗЕМЕ УПОТРЕБЕНИ СРЕДСТВА ОТ ДИРЕКЦИЯТА! Благодаря Ви отново ,че се ангажирате с моето питане!

Отговор на МТСП

Съгласно чл. 43, ал.3 от ППЗИХУ гласи, че върнатите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения могат да се предоставят на нуждаещи се лица.

* Разширен отговор и коментар на Георги Воев

В цитираният член  43, ал.3 от ППЗИХУ е употребен глагола „могат“.

Човека с увреждане има право  да откаже на Агенция „Социално подпомагане“ вече използвани помощни средства и медицински изделия и да иска да му отпуснат целевата помощ с която да си закупи помощните средства , защото:

1. Поради санитарни и хигиенни съображения те трябва да бъдат дезинфекцирани по надлежния ред преди да се предлагат повторно.

При предоставяне на човека с увреждане, трябва да са придружени с документ удостоверяващ, че е извършена дезинфекцията и санитарната обработка. Особено това се отнася до антидекубитален дюшек за лежащо болни и тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант.

2. Ако на човека с увреждане не е предложена конструкция и модел отговарящ на увреждането, състоянието както и начина му на живот и обслужване е нарушено правото му на избор на помощни средства.

Това право на избор е регламентирано в ППЗИХУ със специална декларация подписано от него, когато е получил помощното средство ново от лицензирана фирма. Същото важи и когато му се предлага вече ползвано такова.

Съображенията по т,1 и т.2 са основания за обжалване в законния срок.

Информация за случаите на откази на Агенция „Социално подпомагане“, обжалване и последващо получаване на целева помощ

№ 6  Въпрос  от 28.12.2012  на Славова

от две години ми са отпуснати патерици за птп, инвалид съм освен това, може ли да ми отпуснат в това време друг вид помощни средства?

Въпроса  е публикуван на ..

Отговор на МТСП от Надежда  Петкова – експерт „ПХУРВСП“

Уважаема госпожо Славова,
следва да се обърнете към дирикция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес

Отговора  е публикуван на …

* Разширен отговор и коментар на Георги Воев

Отговорът е : Имате право и на други помощни средства, но зависи.

От въпроса на г-жа Славова става ясно че е инвалид т.е. може би има Експертно решение /ТЕЛК/ и че от 2 години са и отпуснати/по всяка вероятност чрез ‘Социално подпомагане“/  патерици. Освен това е претърпяла птп, което предполага че може би има сериозни увреждания.

Патериците се отпускат за 3 години. След като изтекат 3-те години жената има право на нови без да връща старите патерици.

Освен патериците, г-жа Славова може би има право и на други помощни средства. Другите помощни средства, които могат да и се отпуснат не зависят от това кога изтича експлоатационния срок на патериците.

Другите помощни средства са : тоалетен стол и стол за баня или комбинирания вариант, проходилка, регулируем бастун, 3 или 4 опорни бастуни, канадки, инвалидна количка-обикновена рингова или акумулаторна  и т.н.

Така общо зададен въпроса предполага и да не може да се отговори конкретно от МТСП, което са и направили.

Необходимо е  задавайки въпроса, за да получи конкретен отговор г-жа Славова да уточни:

-В ТЕЛК пише ли други помощни средства.

-В какво състояние е след тези 2 години, например трудно подвижна, лежащо болна или само леко накуцва ?

-Каква е диагнозата и заболяването и? След като е получила патериците постъпвала ли е в болнично заведение и за какво ?

-На каква възраст е. Ако е много възрастна може и от възрастта освен птп да е трудноподвижна и т.н.

Всички тези данни и информация имат значение от  какви помощни средства има нужда за обслужването и на какво има  право за отпускане на целева помощ от „Социално подпомагане“ за закупуването им.

Информация за различните случаи и заболявания има на :

Лежащо болни. Помощни средства

Трудно подвижни. Помощни средства

За възрастни хора помощни средства

Увреждания и права. Помощни средства

Целева помощ от Агенция”Социално подпомагане” за закупуване

№ 5. а  Въпрос от 09 11 2012 на Ивелина Дюзова

Защо на територията на цяла Благоевградска област няма оторизирана комисия , която да определя нуждата на лежащо болни от специален дюшек против рани и такава възглавница . Посочете точната комисия , която може да направи това , тъй като вашите служители по места също не знаят към кого да ме насочат

Въпроса  е публикуван на …

Отговор на Надежда  Петкова – експерт „ПХУРВСП“

Уважема госпожо Дюзова,
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се прави социална оценка на лицето с увреждане. Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
Социалната оценка установява: 1. потребностите и възможностите за рехабилитация; 2. възможностите за обучение; 3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация; 4. потребностите от социални услуги; 5. възможностите за социално включване.
Социалната оценка се извършва по искане на: 1. лицето с увреждане; 2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане; 3. семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Социалната оценка включва:1 оценка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания; 2. препоръки за необходимите мерки за социално включване; 3. мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, ако се установи, че е необходимо отпускането й; 4. мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия.
Социалната оценка съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се извършва от консултативни комисии към дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.
Поименният състав на комисията се утвърждава със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане

Отговора е публикуван на 09 11 2012 на …

№ 5. б   Допълнителен въпрос от 20 11 2012 на  Мария Йорданова

Г-жо Петкова, прочетох внимателно отговора на въпроса на Ивелина Дюзова. Това означава ли, че там където няма оторизирани комисии, социалните могат да отпуснат дюшек на базата на социална оценка. Очаквам Вашия конкретен отговор. Благодаря ви предварително.

Въпроса  е публикуван на …

Отговор на Надежда  Петкова – експерт „ПХУРВСП“

Уважаема госпожо Йорданова,
Съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания на основание чл. 13. ал. 1 социалната оценка включва:
1. оценка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. препоръки за необходимите мерки за социално включване;
3. мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42, ако се установи, че е необходимо отпускането й;
4. мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
5.мотивирано предложение за отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Социалната оценка се извършва задължително от консултативни комисии към дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.

Отговора е публикуван на 30 11 2012 на …

* Разширен отговор и коментар на Георги Воев

Въпросите на г-жа Дюзова и на г-жа Йорданова са много конкретни, но за съжаление дългите отговори на г-жа Надежда  Петкова – експерт “ПХУРВСП” към МТСП не са конкретни и не служат на никого и за нищо.

На въпроса на г-жа Йорданова,  най-краткия отговор на г-жа Надежда  Петкова – експерт “ПХУРВСП”  е могъл да бъде:

Без Медицински протокол на оторизирана ЛКК или ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК откъдето да е видно здравословното състояние на лицето с увреждане и основанието “социална оценка” не може да се изготви. Без Медицински протокол на оторизирана ЛКК или ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК на практика не може да се получи антидекубитален дюшек.
Не може да се отпусне целева помощ за закупуването му.
Без Медицински протокол на оторизирана ЛКК или ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК може само да се закупи свободно, за сметка на лицето с увреждане.

В тази връзка г-жа Надежда  Петкова – експерт “ПХУРВСП” би трябвало да отговори на въпросите за ЛКК-къде да се яви лицето с увреждане, за да бъде издаден Медицинския протокол на ЛКК.
„Социална оценка“ без Медицински протокол на ЛКК или Експертно решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, епикризи не може да се даде, поради факта че в молбата-декларация се прилага задължително медицинския документ. В същото време съгласно Приложение № 7 на Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ целева помощ за закупуване на антидекубитален дюшек без Медицински протокол на ЛКК или Експертно решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК не може да се отпусне.

За информация: За антидекубитални дюшеци оторизирана ЛКК за цяла София има само в “Света Ана” и “Свети Иван Рилски”, а в много областни градове такива изобщо няма.

Тук не говорим за втора употреба дюшек върнат от близките на починали или от такива, които вече нямат нужда от дюшек.

Някои разяснения по случая отразени в нормативната уредба -ППЗИХУ

Целевата помощ отпускана от Агенция „Социално подпомагане“ за закупуване на антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница е само  на основание Медицински протокол на оторизирана ЛКК/за цяла София такива ЛКК има само в „Света Ана“ и „Свети Иван Рилски“, а в много областни градове няма/ или Експертно решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК съгласно Приложение № 7 на Правилник за приложение на закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ и текста в него гласи:

Необходим документ : Медицински протокол  от специализирана ЛКК, издаден от диагностично консултативен център/ДКЦ/към МБАЛ, СБАЛ, или УМБАЛ, УСБАЛ или Експертно решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК.

Публикуван е в сайта на МТСП на страница …

Именно този медицински протокол е проблема за г-жа Дюзова, тъй-като по нейните думи в Благоевград няма такава комисия.

Никъде в ППЗИХУ няма предвидена възможност със „социална оценка“ без съответния Медицински протокол на ЛКК или ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК да се отпусне целева помощ за закупуване. За изготвянето на „социална оценка“ задължителен документ е представянето на Медицински протокол на ЛКК или ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК където да е видно здравословното състояние на лицето с увреждане.

Важно по този случай!!! Извадка от ППЗИХУ

Раздел II. Социална оценка

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания подават молба-декларация за извършване на социална оценка до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес съгласно приложение № 1.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Председателят на комисията представя пред членовете й включените за разглеждане в дневния ред молби-декларации и изготвените към тях социални доклади.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Комисията установява:
1. потребностите и възможностите за рехабилитация;
2. възможностите за обучение;
3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;
4. потребностите от социални услуги;
5. възможностите за социално включване.
Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г.) По всяка постъпила молба-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка съгласно приложение № 3, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 05.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Комисията може да прави предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ за:

1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;
2. отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане;
3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.

Важно !!! Съгласно приложение № 1. на ППЗИХУ

В молба-декларация за извършване на социална оценка задължително се декларира и вписва от лицето с увреждане:

1. Здравословно състояние на лицето с увреждане-описание по ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК, епикризи, медицински удостоверения.

В кои случаи се отпуска антидекубитален дюшек може да научите

на страница „За лежащо болни. Помощни средства“

„Социално подпомагане“ може да даде втора употреба антидекубитален дюшек без да отпуска целева помощ за закупуване. Това може да бъде антидекубитален дюшек върнат от близките на починал или от човек който няма вече нужда от него. Но такъв дюшек Териториалната дирекция „Социално подпомагане“ няма как да дезинфекцира преди употреба от друг лежащо болен. А без дезинфекция е недопустимо повторното му използване  поради санитарни и хигиенни съображения.

№ 4  Въпрос от  23.08.2012  на Георги Гичев

Здравейте!!! Родителите ми претърпяха ПТП. Майка ми е със счупени четири крайника и шест ребра, и 2 спукани прешлена. Все още е в реанимация. Тя е пенсионер и е с непрекъснати здравни осигуровки. Полага ли й се ортопедично легло за престоя у дома след изписване от болница. Благодаря!

Отговор 27.08.2012 на  Системен  потребител – експерт „МТСП“

Уважаеми г-н Гичев,
За ползване на права по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане, е необходимо лицето да има извършена медицинска експертиза и издадено експертно решение.
Съгласно Чл. 16, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане „за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно“. Моля обърнете се към дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.

* Разширен отговор и коментар на Георги Воев

Краткия отговор е: Не се полага ортопедично легло за престоя у дома след изписване от болница и не може да получи целева помощ от „Социално подпомагане“ за закупуването му .Няма го като възможност в Приложение № 7 на ППЗИХУ/ Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане/.

Подробния отговор с правата и възможностите

Може да получи след изписване от болницата антидекубитален дюшек. За него може да получи целева помощ от „Социално подпомагане“.

Със счупени четири крайника и шест ребра, и 2 спукани прешлена, възрастна жена в реанимация означава че е лежащо болна. Възстановяването при такива случаи е продължително /няколко месеца най-малко/. За да не получи рани от залежаването се нуждае от антидекубитален дюшек. За да бъде обслужвана в дома се нуждае също така от инвалидна количка да се придвижва, комбиниран стол за тоалет и баня. След вдигане на крака от проходилка и 3 или 4 опорни бастуни. За всичко това жената може да получи целева помощ за закупуването им. За тази цел  след изписването и от болница и с издадената епикриза се явява на оторизирана ЛКК за Медицински протокол. Подава молба с приложен медицинския протокол на ЛКК  и чака 10 дни за издаване на заповед от „Социално подпомагане“. След издаване на заповедта, накрая на следващия месец жената получава парите с които да си купи помощните средства. Малко абсурдно звучи но такъв е реда по ППЗИХУ.

За да се съкрати процедурата, може да се направи следното:

-етапна епикриза от реанимацията че жената е лежащо болна и има усложнени невромускулни заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза. Тази етапна епикриза се издава преди да се изпише болния. При изписване се издава епикриза.

За повече подробности и възможностите в тази връзка може да ни се обадите по телефона или посетите офиса ни.

-ако болницата в реанимацията не предоставя антидекубитален дюшек налага се спешно да се намери.

Една възможност е на страница

-спешно получаване на помощни средства

-наем

№ 3  Въпрос от  02.8.2012 г.  на Пламена Ботева

На 23.07.2012 беше извършена ампутация – бедрена на долен крайник на баща ми – кой трябва да ми издаде протокол или др.документ???, с който да кандидатстваме пред социалните за полагащите му се помощни средства и услуги?

Въпроса  и отговора са публикувани  на http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq1.asp

Отговор на МТСП

Уважаема г-жо Ботева, По отношение възможностите за ползване на социални услуги, следва да се обърнете към дирекция „Социално подпомагане“ по Вашия настоящ адрес, където ще получите необходимата информация. Конкретен отговор за получаването на целеви помощи за закупуване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения може да получите в рубриката „Интеграция на хората с увреждания“.

* Разширен отговор и коментар на Георги Воев

Медицински протокол от ЛКК/лекарска консултативна комисия/, в който да са вписани помощните средства и медицински изделия може да се издаде от болничното заведение където е извършена ампутацията, ако е оторизирано да издава такива протоколи.

Ако болничното заведение не е оторизирано, тогава Медицински протокол от ЛКК се издава от болнично заведение където има съответната ЛКК и е оторизирано да издава такива протоколи.

Заедно с молба с-декларацията се прилага и този Медицински протокол от ЛКК, за да се отпусне от Агенция „Социално подпомагане“ целевата помощ за закупуване.

Извадка от ППЗИХУ, приложение № 7  например за инвалидна количка

Медицински протокол Шест години с Нуждаещите се
помощ, с едно- парализа на долни протокол от спе- право на един лица имат право на
странно задвиж- крайници или циализирана основен ремонт, изброените в коло-
ване, с регулиращ други увреждания, ЛКК по профила по специфика- на 2 инвалидни
се гръб и други при които само- на заболяването, ция, комплект колички или на аку-
стоятелното при- издадено от ДКЦ гуми и лагери мулаторна количка,
движване е невъз- (МЦ) на област на всеки две но не и на двете
можно на МБАЛ, години. За де- едновременно.
УМБАЛ или цата до 18 го- В случаите, когато
УСБАЛ, или екс- дини експлоа- няма ДКЦ (МЦ) на
пертно решение тационният МБАЛ или УМБАЛ,
на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК срок е 3 години медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ

Подробна информация има на следните страници:

За трудно подвижни хора. Помощни средства

За лежащо болни.Помощни средства

Увреждания и права. Помощни средства

Целева помощ от Агенция”Социално подпомагане” за закупуване

№ 2  Въпрос от  13.7.2012 г.  на Ц.Христова

Майка ми е с умреден слух и има протокол от лекарска комисия, че се нуждае от слухов апарат.Трудно подвижна е. Длъжни ли са служителите от социално подпомагане да отидат на място в дома за подаване на заявление и на какво основание? Има ли ограничение в коя банка да бъде открита банковата сметка за получаване на средствата за апарата?

Въпроса и отговора са публикувани на …

Уважаема госпожо Христова, Целевата помощ за покупка на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице. Помощта се изплаща на правоимащото лице по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане. Няма ограничение за банка в която е открита сметката на правоимащото лице.

№ 1  Въпрос от  20.04.2012  на Милчо Милчев

Инвалид съм 60% как да получа безвъзмездна помощ за стартиращ бизнес тел:0877923139

Въпроса  е публикуван на  …

Отговор на МТСП от Системен  потребител – експерт „МТСП“

Обърнете се към Агенцията за хората с увреждания на тел. : 02/9318095 и 02/832 9073 и на интернет адрес: …къдего ще откриете търсената от Вас информация.

Отговора на МТСП  е публикувани на  …

* Разширен отговор и коментар на Георги Воев, актуален към 06.01.2013 г.

 

Хората с увреждания с издаден ТЕЛК

съгласно чл. 19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.8, т. 4 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ -Приложение 1, могат да кандидатстват в Агенция за хората с увреждания /АХУ/ за разкриване на самостоятелен бизнес. При одобрен проект  получават субсидия.

Могат да бъдат наети от работодатели на основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/

Обикновено два пъти годишно АХУ обявява финансиране по проектите.

За 2011 г. бяха обявени и кандидатстваха хора с увреждания.

За 2012 г. бяха обявени на 30.01.2012 и на 15.05.2012 г. Обикновено срока за кандидатстване и представяне на необходимите документи е един месец.

Обявлението:

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за финансиране на
проекти на тема:
Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми, чиито собственици са подобни
лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с
чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /
ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.

Обявлението е публикувано в сайта на АХУ  за 2012 г. на страница „Новини“

„Воев“ 02/8519962,8519375, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008 г в регистъра на ИАЛ Изпълнителна агенция за лекарствата-Агенция за хората с увреждания. Договор с НЗОК за ПСПСМИ за хората с увреждания.

Специализиран сайт за: Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни през НЗОК и свободна продажба. Правата на хората с увреждания.  https://www.voevmedical.com/