Изделия за достъпност в сградите и съоръженията

Технически изделия и съоръжения за достъпност и дизайн в урбанизираната територия. Изисквания по Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ, обнародвана в ДВ бр 12 от 12 Февруари 2021г. Поправка ДВ бр 18 от 2 Март 2021г. 

В помощ на близките на стари хора, инвалиди и хора с увреждания. За фирмите проектиращи, изграждащи и оборудващи бани и тоалетни за хора с увреждания в обществени обекти и сгради. За управляващите обществени сгради и съоръжения, хотели, банки. Можете да изберете и поръчате от нас необходимите изделия според заданието и приетото конструктивно решение. Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ за достъпност в урбанизираната територия. Преките връзки по-долу ще ви отведат на съответните страници с изделия. Обслужваме всички населени места в страната.

Технически изделия, устройства и съоръжения

Дръжки, ръкохватки, разделители и опори. Инвалидни колички и рампи за тях. Достъпност в урбанизираната територия

 

Помощни дръжки и ръкохватки

Дръжки помощни за баня, тоалетна, легло

 

изображение на Дръжки и ръкохватки

 

Подвижни преносими рампи и катерачи на сълби

Изкачване на стълби

 

Рампа телескопична 77-210см

Инвалидни колички

Инвалидни колички 350, 486 и 800лв

 

Нормативни документи за достъпност в урбанизираната територия и изисквания

Наредба № РД-02-20-2/ 26.01.2021Г на МРРБ, обнародвана в ДВ бр 12 от 12 Февруари 2021г. Поправка ДВ бр 18 от 2 Март 2021г. 

НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА. В сила от 13.03.2021 г. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Освен в Държавен вестник можете да я намерите в сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Част и извадки от нея.

Чл. 19. (1) Рампите за преодоляване на различни нива в урбанизираната територия и рампите в подлези, надлези и метростанции се изпълняват при спазване на …

(2) Когато няма техническа възможност за изграждане на рампи с наклон 5 % (поради конструктивни особености на строежа, особености на терена и на съществуващата среда и др.), при извършване на реконструкции или основни обновявания на съществуващи строежи се допускат отклонения в наклона на рампата в зависимост от нейната дължина. Допустимите отклонения в наклона на рампите са дадени в следната таблица:

Таблица
Максимален наклон Максимална дължина, m Максимална височина, m  
 
1:20 (5 %)  
1:16 (6 %) 8 0,50  
1:14 (7 %) 5 0,35  
1:12 (8 %) 2 0,15  

Чл. 84. (1) Достъпното санитарно-хигиенно помещение се оразмерява съобразно изискванията за осигуряване на свободно пространство за маневриране с инвалидна количка и за разполагане на санитарните прибори и аксесоарите на санитарното обзавеждане.

(2) Свободното пространство по ал. 1 е с Т-образна форма или с формата на кръг с диаметър 150 сm (фиг. 1).

(3) Вратата на санитарно-хигиенното помещение е със светла широчина най-малко 90 сm, като при отварянето й не трябва да се нарушава пространството по ал. 2.

(4) Заключващият механизъм на вратата се свързва с „паникбутон“ за нейното отварянето отвън при непредвидени обстоятелства или когато е подаден сигнал.

(5) Настилката в санитарно-хигиенните помещения е с нехлъзгава повърхност.

Чл. 85. Когато към достъпно санитарно-хигиенно помещение има преддверие, то се оразмерява при спазване на изискваното свободно пространство за маневриране на инвалидна количка (фиг. 1).


Фиг. 1. Необходими минимални площи и размери при придвижване

Чл. 86. (1) Когато достъпът до тоалетната чиния е фронтален и до нея има мивка, в помещението се осигурява свободно подово пространство с широчина не по-малка от 120 сm и с дължина не по-малка от 160 сm (фиг. 73).

(2) Когато достъпът до тоалетната чиния е диагонален и до нея има мивка, в помещението се осигурява свободно подово пространство с широчина не по-малка от 120 сm и с дължина не по-малка от 140 сm.

(3) Когато достъпът до тоалетната чиния е страничен и до нея няма мивка, в помещението се осигурява свободно подово пространство с широчина не по-малка от 150 сm и с дължина не по-малка от 140 сm.

Чл. 87. Санитарните прибори и аксесоарите в достъпните санитарно-хигиенни помещения се монтират при спазване на следните изисквания (фиг. 73):

1. осовата линия на тоалетната чиния е на разстояние 45 сm от стената, на която е монтирана ръкохватка;

2. горният ръб на тоалетната чиния е на височина 50 сm от нивото на пода;

3. ръкохватките са монтирани хоризонтално на височина 90 сm от нивото на пода по такъв начин, че да не се въртят в сглобките;

4. ръкохватките са с диаметър от 3,2 до 3,8 сm и формата им е с еднакво сечение; разстоянието между ръкохватката и стената, към която е закрепена, е 4 сm;

5. страничната ръкохватка при тоалетната чиния е с дължина най-малко 110 сm, като предният й край отстои на 140 сm от задната стена;

6. когато тоалетното казанче не е в кабината, зад тоалетната чиния е монтирана ръкохватка с дължина най-малко 90 сm, като единият й край е на разстояние най-малко 30 сm от осовата линия на тоалетната чиния;

7. механизмът за промиване на тоалетната чиния е монтиран на разстояние не повече от 110 сm от нивото на пода, като ползването му не трябва да изисква усилие;

8. горният ръб на мивката е на разстояние 80 сm от нивото на пода; мивката е монтирана така, че да е възможно плътно допиране до нея с инвалидна количка;

9. за улесняване на придвижването до мивката за хора в инвалидни колички се поставя ръкохватка (фиг. 74);

10. долният ръб на огледалото над мивката е на височина не повече от 100 сm от нивото на пода;

11. аксесоарите (тоалетна хартия, сешоари, сапуниерки и др.) са разположени на височина не повече от 120 сm от нивото на пода.

 


Фиг. 73. Оразмеряване на свободно подово пространство в достъпно санитарно-хигиенно помещение

Фиг. 74. Ръкохватки при мивка

Чл. 88. (1) Санитарно-хигиенните помещения към достъпните стаи и/или апартаменти в сградите за обществено обслужване в областта на хотелиерството и в лечебните заведения се оразмеряват при спазване изискванията на чл. 84, 85, 86 и 87 и на приложение № 4.

Приложение № 4, към чл. 39, ал. 2…Изисквания към жилищните, спомагателните и обслужващите помещения за жилища със завишени изисквания по отношение на достъпността..

7. Санитарно-хигиенните помещения се проектират при спазване на изискванията за достъпност (фиг. Е).


Фиг. Е. Оразмеряване на достъпни санитарно-хигиенни помещения

8. Самостоятелните тоалетни се оразмеряват при спазване на изискванията по чл. 84, 85 и 86.

9. При оразмеряването на бани се спазват изискванията по чл. 84, ал. 2, 3 и 4.

10. Водочерпните кранове, санитарните прибори и аксесоарите в баните се монтират,

както следва:

10.1. ваната се монтира неподвижно на височина 50 сm, мерено от нивото на пода до горния ръб;

10.2. към ваната се предвижда седалка с широчина 40 сm, която се разполага във или извън нея в челната част и по цялата широчина;

10.3. на стените около ваната се монтират ръкохватки, които се разполагат и оразмеряват в зависимост от местоположението на седалката;

10.4. когато в банята се предвижда душ-кабина, се спазват изискванията по чл. 89, ал. 3;

10.5. санитарните прибори (мивки, бидета и др.) и аксесоарите се монтират при спазване на изискванията по чл. 87.

11. При оразмеряването и обзавеждането на бани-тоалетни се спазват изискванията по чл. 84 и 87.

12. Когато в жилището се предвижда помещение за домакински дейности (пране, гладене и др.), то трябва да отговаря на следните изисквания:

12.1. пред местата за разполагане на перална машина и сушилня се осигурява свободна подова площ с размери 80 cm на 130 сm;

12.2. мястото за разполагане на пералната машина се предвижда така, че най-високата оперативна част на машината да е на разстояние не повече от 120 сm от нивото на пода при фронтален достъп и не повече от 135 сm при страничен достъп.

13. Складовото помещение (дрешник, килер и др.) отговаря на следните изисквания:

13.1. предвижда се необходимото свободно пространство за маневриране на инвалидна количка при отчитане на местата за разполагане на обзавеждането;

13.2. рафтовете, стелажите, шкафовете и др. се монтират неподвижно на височина от 40 до 135 сm от нивото на пода.

Направени още изменения на Наредбата ДВ доп., бр. 42 от 2021 г., изм., бр. 55 от 2021 г ., изм. и доп., бр. 20 от 2022 г. Не са отразени в публикацията.

Публикация на инж. Георги Воев, управител на Воев-София ЕООД. Регистрация ИАЛ-Агенция за хората с увреждания удостоверение 099/2008 и Договор със здравната каса Воев-София ЕООД.  За нас.

„Воев“ 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Санитарен магазин в центъра на София. Магазин за инвалиди между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1

Изображение на Магазин Воев с местоположение-Руски паметник-Пирогов

Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията