Безплатно получаване на помощни средства ПСПСМИ

Важно! Вместо от Социално подпомагане вече от здравната каса. Какво безплатно може да получи възрастен, инвалид или болен? От 1 юли 2022 г с НЗОК кодове вместо от АСП безплатно получаване през здравната каса на инвалидна количка, стол комбиниран за тоалет и баня, проходилка за възрастни и други помощни средства.

Как да получа от Национална здравноосигурителна каса безплатно  помощни средства и медицински изделия

От 01 юли 2022 г дейността по предоставяне на помощни средства и медицински изделия от АСП  Агенция за социално подпомагане премина в НЗОК Национална здравноосигурителна каса. Регистъра на лицензираните търговци на дребно предоставящи помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ от АХУ премина в ИАЛ. В Изпълнителна агенция за лекарствата се прехвърли  контрола по дейността на търговци на дребно предоставящи помощните средства и медицински изделия ПСПСМИ.

*АХУ – Агенция за хората с увреждания, ИАЛ – Изпълнителна агенция за лекарствата. 

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия съкратено ПСПСМИ

Какъв е реда и при какви условия възрастни хора, инвалиди, болни и хора с увреждания могат безплатно да получат помощни средства

Официална информация от Национална здравноосигурителна каса при въвеждането на промените считано от 1 юли 2022 г. Ако не ви се чете подробната информацията по-долу вижте кратката версия също с официална информация от НЗОК.  Здравна каса помощни средства ПСПСМИ.

Не всички знаят че: Възрастните хора ако са трудно подвижни или залежали се в леглото дори никога да не са постъпвали в болница са хора с увреждания. Хората с увреждания имат право на безплатни помощни средства ПСПСМИ през здравната каса. Най-известните и популярни ПСПСМИ: Комбинирани столове за тоалет и баня, проходилки, инвалидни колички, антидекубитални дюшеци за предпазване от рани от залежаване и други.

Какво трябва да направите, ако сте човек с увреждане и имате нужда от помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие (ПСПСМИ):

 1. Да посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, откъдето ще Ви бъде издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ;
 2. Към протокола/решението да попълните на място електронно заявление за съгласие с предписаните ПСПСМИ и необходимост от предоставянето им. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено от Вас лице;
 3. Експертни комисии на НЗОК/РЗОК ще разгледат Вашето електронно заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ;
 4. Всяко одобрение ще съдържа данни за Вас или за упълномощеното от Вас лице, ако заявлението е подадено от него. Одобрението ще има регистрационен номер и дата на издаване. В него ще бъдат включени ПСПСМИ с техните НЗОК-кодове;
 5. Вие или упълномощеното от Вас лице  ще бъдете информирани за одобрението или мотивирания отказ чрез писмено съобщение на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон. Не е необходимо да посещавате офис на РЗОК;
 6. Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната. За целта трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрението за отпускане на ПСПСМИ. 

Трябва да знаете още:

 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от РЗОК.
 • Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от НЗОК.
 • Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.
 • Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини. 

Ако Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие се нуждае от ремонт:

 1. Вие или упълномощено от Вас лице трябва да подаде заявление за ремонтна дейност (по образец)  до директора на РЗОК. Заявлението може да изпратите и с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), чрез лицензиран пощенски оператор;
 2. Експертна комисия в РЗОК разглежда и одобрява заявленията;
 3. Директорът на РЗОК издава одобрение за предоставяне на ПСПСМИ или мотивиран отказ. Мотивиран отказ се издава при несъответствие с условията, посочени в списъка-спецификация с ПСПСМИ, който е публикуван на страницата на НЗОК;
 4. Търговците на дребно, които имат сключен договор с РЗОК, са задължени да предоставят ремонтни дейности на ПСПСМИ. За целта, Вие или упълномощено от Вас лице, трябва да се идентифицирате пред избрания от Вас търговец чрез идентификатор – ЕГН, ЛНЧ, имена, номер и дата на одобрение за отпускане на ПСПСМИ. По зададени критерии търговецът отбелязва в специализирания софтуерен продукт предоставената ремонтна дейност. 

Какви са предимствата:

 1. Пестите време:
 • Посещавате ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, където ще Ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към районна здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията;
 • Получавате известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от Вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК.
 1. Имате свободата да избирате:
 • Може да получите или да ремонтирате Вашето помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие на територията на цялата страна, от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК.

Още информация и актуални промени след 1 юли 2022 г ще поместваме на нашата специализирана страница: Предоставяне на помощни средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия на хора с увреждания НЗОК. Страницата може да я намерите тук.

Първоначално промените въведени от 1 юли 2022 г касаят повече организационни промени между държавни агенции АСП, АХУ, ИАЛ и НЗОК. По отношение на хората с увреждания и техните права промените не са толкова големи от преди това(до 30 юни 2022). Затова по-долу оставям в архив публикуваното преди промените въведени от 1 юли 2022 г. 

Парична компенсация за пътни разходи

Малко хора знаят че имат това право. Във връзка с т.6 по-горе: Вие ще получите своето ПСПСМИ от всеки търговец на дребно, който е сключил договор с РЗОК, без териториално ограничение – т. е., навсякъде, където Ви е удобно, на територията на страната.

Подробностите: Когато на хората с увреждания ПСПСМИ не могат да бъдат предоставени, ремонтирани или изработени по настоящ адрес и присъствието на лицата е необходимо. Възможност  хората с увреждания да си изберат от всяка лицензирана фирма с договор с НЗОК  подходящото ПСПСМИ и да им бъдат платени разходите по транспорта. Хората от от  провинцията могат да посетят и получат ПСПСМИ от фирма от София с по-богат избор. Разходи за влак или автобус ще им бъдат платени. Вижте  Право на парична компенсация за пътни разходи.

Информация за реда за получаване на помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ през здравната каса  е написана от „Воев-София“ ЕООД, регистрация №099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса НЗОК по предоставяне на ПСПСМИ.

АРХИВ

Архив до 30 юни 2022 г. Информацията в този архив все още е актуална дори и през 2024 г.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018 в сила и през 2022г, какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите. Важно при издаване на Медицинския протокол на ЛКК за помощни средства и медицински изделия

Закон за хората с увреждания, ЗХУ Чл. 73. (Изм в сила от 1.01.2022 г.) (1) Хората с увреждания имат право на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация, утвърдена от Националната здравноосигурителна каса. (2) Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Специализирана страница за промените от 1 юли 2018 Нов ред, лимити помощ АСП от 2018 в сила и през 2022 Нов ред и нови лимити на помощта от АСП от 1 юли 2018г за помощни средства в сила и през 2020 г. Особености.

*Лимити на помощта от АСП от 1 юли 2018 г за помощни средства прехвърлени в НЗОК(1 юли 2022 г) в сила и през 2024 г.

Проблеми които могат да възникнат за ваша сметка, да не получите това от което имате нужда и  това на което имате право, да бъдете разкарвани между институциите социално подпомагане(АСП) и лекарски консултативни комисии(ЛКК). Накратко: В много Експертни решения, ТЕЛК издадени преди 1 юли 2018г е изписано че лицето се нуждае от рингова инвалидна количка. До тогава не се правеше разлика в текстовете и помощта за рингова инвалидна количка бе само една в размер на 486лв. От 1 юли 2018 за рингова инвалидна количка се отпуска помощ от Социално подпомагане в размер на 350лв, а за Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др. помощ 486лв. По същия начин е проблема ако в Медицинския протокол на ЛКК е изписана рингова инвалидна количка. Така много инвалиди с право за помощ 486лв от АСП за инвалидна количка се оказаха с помощ от 350лв т.е според уврежданията и нуждите имат право на помощ 486лв, но съгласно текста в ТЕЛК правото им е ограничено до помощ 350лв. Това инвалидите го установяват постфактум когато си получат от АСП готовата Заповед за отпускане на помощта. Същото се отнася и до тези хора с увреждания възрастни или болни без ТЕЛК, на които в медицинския протокол на ЛКК пише само „рингова инвалидна количка“. Проблема подробно съм го обяснил на страница С ТЕЛК инвалидни колички и дюшеци, Медицински протоколи на ЛКК. Важно и актуално!

Ново! Как да получите с помощ 350лв от АСП, а от 1 юли 2022 от НЗОК безплатно рингова инвалидна количка с чужда помощ, за която се изисква 486лв помощ?

Във връзка с промяна на лимитите от 1 юли 2018 и в сила и от 1 юли 2022 г през здравната каса

Инвалидна количка 350лв в лимита АСП

Целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Спешно получаване на технически помощни средства.

 

Ако сте направили своя избор може да посетите магазина ни в центъра на София, да поръчате по обявените ни телефони или да попълните контактната форма за поръчки. Обслужваме всички населени места в страната. Живущите в чужбина също могат да поръчат за близките им в България и ние ще доставим избраното от тях.

Ако не ви се чете цялата информация публикувана по-долу, запознайте се със следния кратък текст:

При спешни случаи всяко помощно средство може да се получи предварително , като се закупи и след това се комплектоват необходимите документи за възстановяване на сумата. Има възможност и за получаване на помощното средство срещу депозит да се наеме. Обадете ни се за да разберете за тази възможност.

Ако вече имате отпусната целева помощ , заповядайте в магазина ни. Изборът при нас от помощни средства е много-голям. Заедно с вас ще изберем онова помощно средство, което най-добре отговаря на начина ви на живот и на уврежданията които имате. Когато вие нямате възможност, това може да го направи ваш близък. Ако сте от населено място извън София няма проблем да ви консултираме и изпратим избраното от вас помощно средство. Ще направим още нещо: Ще ви консултираме на какви още помощни средства имате право.

Преди да предприемете каквото и да е информирайте се предварително за правата си, за да не злоупотребят с тях за ваша сметка длъжностни лица-лични лекари, ЛКК комисии, лицензирани фирми предоставящи помощни средства. Направете така че, срещу парите отпуснати от държавата да получите максималното за вас, а не някой друг да се възползва за ваша сметка. Имате повече права , отколкото предполагате. Правото на избор никой не може да ви го отнеме. Внимавайте служебни лица да не злоупотребят с вашите права за ваша сметка. Вие сте тези, които ги упълномощавате за това. 

Кратка информация за корупционните схеми и какво трябва да знаете за да не злоупотребят с правата ви има на страница Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП. от раздела Права и проблеми.

Има и специализирана страница с информация за възрастни хора и съвети как да не бъдат измамени и злоупотребено с тях.

 

Посетете вие или ваш близък магазина ни за конкретни указания. Предварително се обадете на обявените ни телефони, за да ви кажем какво да носите с вас. Така няма да загубите излишно време.

Консултациите ни са безплатни.

При заплащане в брой или срещу депозит се получават веднага: антидекубитален дюшек, инвалидна количка, комбиниран стол, проходилка, патерица, канадка и други технически помощни средства.

Срещу депозит помощното средство се получава предварително и веднага преди кандидатстване или преди получаване на помощта от АСП, като се заплати стойността му.

Преки връзки към съответните лимити на пределните цени и отпусканите целеви помощи от АСП само към променените лимити на помощни средства

I.Рингови инвалидни колички,   Рингови инвалидни колички с чужда помощ, едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или и др, Детска инвалидна количка, детска рингова инвалидна количка  Инвалидни колички в лимита на АСП 350-486-800лв

Още информация: Безплатно получаване на инвалидна количка с целева помощ от Агенция за социално подпомагане Инвалидна количка от социалните  Как да получим безплатно инвалидна количка от Социално подпомагане? Малко известен факт – не само инвалидите могат да получат безплатна инвалидна количка ако се възползваме от правата си. Кои имат право на това и какво трябва да направим.  Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога да не са лекувани в болнични заведения имат право при определени условия да получат целева помощ от Социално подпомагане по местоживеене в личната карта и да получат безплатна инвалидна количка и други помощни средства

II. Комбиниран стол за тоалет и баня помощ АСП 200лв

Пряка връзка към комбинираните столове за тоалет и баня в лимита на АСП(200) лв комбиниран стол за тоалет и баня

III. Антидекубитален дюшек

Антидекубитален дюшек  помощ АСП 120лв

Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ АСП 220лв

Значение на термините и думите използвани за Антидекубитални дюшеци в Заповед РД 01 508 от 19 06 2018 .

Пример: При изписан Антидекубитален дюшек(120лв), а не например Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери (220лв) вие можете да избирате и да получите  само антидекубитален дюшек, който е с цена 120лв. В този случай ако изберете Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери помощ трябва със свои средства да доплатите разликата до 220лв.

Помощ АСП(120лв и 220лв)

IV. Антидекубитална възглавница помощ АСП 43лв

V. Гръдна епитеза помощ АСП 140лв

Магазин за технически помощни средства „Воев“ на удобно място в центъра на София, ул.Шандор Петьофи № 1 между ПИРОГОВ и Руски паметник до линията на трамваи 4 и  5

Пълна и подробна информация как да получите инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, дюшек за лежащо болни, проходилка, патерица, канадка и други помощни средства има на страница помощ за закупуване

Отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Безплатно получаване от възрастни или болни хора на технически помощни средства. Свободна продажба без медицински документи на медицински изделия и помощни средства.

Въведение в темата

от Георги Воев, управител на „Воев-София“ ЕООД

Нашата мисия е да информираме възрастните хора, инвалидите, болните хора, хората с увреждания и техните близки за правата им и за възможността безплатно да получат помощни средства и медицински изделия. За възможностите да бъде облекчено тяхното ежедневие. При спешни случаи, когато няма време да се чака помощта от АСП какво може да се направи за да се получат.

Общо заблуждение е че хора с увреждания са само инвалидите т.е. тези които имат издаден ТЕЛК и имат група инвалидност/Експертно решение/. Не всички знаят че възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни също са хора с увреждания и по отношение на техническите помощни средства имат същите права както инвалидите .

Дори и да не са постъпвали в болница никога през живота си, ако имат уврежданията предвидени в Приложение № 7 на  Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ за помощни средства те имат същите права както инвалидите с ТЕЛК. Поради незнание на това, възрастни хора които се нуждаят от помощни средства не се възползват от правата си. Те и близките им не знаят че могат  да получат пари  от Агенция за социално подпомагане/АСП/ и на практика да получат безплатно необходимите им за бита тоалетни столове, столове за баня, инвалидни колички за придвижване, патерици бастуни, канадки или антидекубитални дюшеци за лежащо болни, слухови апарати и батерии за тях.

Прикованите на легло възрастни хора трудно могат да бъдат обслужвани без помощни средства и рискуват да получат рани от залежаването ако навреме не се постави под тях антидекубитален дюшек. Основанието за отпускане на целева помощ и издаване на заповед от дирекциите към “Социално подпомагане” по местоживеене са състоянието и уврежданията описани в Правилник за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. Те се удостоверява с Медицински протокол от ЛКК/Лекарска консултативна комисия/ или  с ТЕЛК ако имат такъв. В Медицинския протокол от ЛКК или в ТЕЛК трябва да са вписани помощните средства и медицински изделия от които се нуждаят възрастните хора, инвалидите или хората с увреждания.

С парите от от целевата помощ от АСП,  могат да се получат помощните средства от фирми  лицензирани и получили разрешение от Агенцията за хора с увреждания.

Лицензираните фирми издават касов бон, фактура и приемо предавателен протокол. Всеки получил целева помощ има право да избере и закупи от която желае лицензирана фирма без значение в кое населено място живее.

Има много подробности, които няма как да се отразят, тъй-като всеки случай изисква конкретни действия. Преди да предприемете каквито и да са действия, по-добре е да получите предварителна информация от нас като ни се обадите по телефона или посетите офиса ни.

На практика времето от подаване на молбата в АСП до получаване на парите по целевата помощ може да бъде от два месеца или повече. При определени условия помощните средства могат да се получат предварително преди получаването на парите по целевата помощ.

Видео репортаж

Видео репортаж на ББТ на тема: Безплатни помощни средства. Правено интервю преди години е още актуално и през 2019г с информацията в него. Безплатни помощни средства

Правата на възрастните хора, инвалидите, болните хора и хората с увреждания подробно са отразени на страница права на хората с увреждания

Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога през живота си да не са постъпвали в болница са хора с увреждания. Хора с увреждания са и всички трудно подвижни или лежащо болни, които са били лекувани в болница.

Права за които повечето хора не знаят или не са чували за тях

Хората с увреждания се ползват със същите права за  получаване на помощ от АСП за закупуване на помощни средства без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. Хората с увреждания с ТЕЛК, инвалидите имат права за  получаване на помощ от АСП за закупуване и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а.

Обзор и обща информация за помощните средства и медицински изделия има в раздел Права и проблеми на страница помощни средства-информация обща.

Ако нямате време или не искате да кандидатствате за получаване помощ от Агенция за социално подпомагане и искате да закупите свободна продажба помощни средства вижте най-ниски цени на помощни средства.

Всяко помощно средство, медицинско изделие или санитарни материали могат да се закупят веднага без да са необходими медицински документи. Получават се веднага.

Плащане в магазина ни в центъра на София. Може да поръчате по телефона, може да попълните формата за заявка най-долу на страницата. Може да платите наложен платеж или по банков път с платежно нареждане.

Обслужваме цялата страна. Магазина ни е на улица Шандор Петьофи № 1, ПИРОГОВ-Руски паметник в центъра на София

Обслужваме цялата страна.

Ако нещо ви затруднява обадете ни се на обявените стационарни телефони.

“      Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf
„Воев-София“ ЕООД, регистрация №099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания. Договор със здравната каса НЗОК по предоставяне на помощни средства ПСПСМИ.
 
 
 

Важно! Не сме дрогерията.

“      Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf

Страница от  сайта на лицензирана фирма Воев-София ЕООД  за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Помощни средства безплатни през здравната каса и свободна продажба. Информация за правата на хората с увреждания.