Ред за получаване

Ред за получаване

Ред за получаване на медицински изделия и помощни  средства, безплатно с помощ от Агенция за социално подпомагане и закупуване свободна продажба, наемане

 

Как да получим спешно и веднага необходимите ни технически помощни средства и медицински изделия за нас или за наш близък нуждаещ се от тях?

 Инвалидни колички акумулаторни и рингови, инвалиден стол тоалетен стол и стол за баня, комбиниран стол, дюшеци за лежащо болни антидекубитални дюшеци, проходилки  проходилки, ролатори ролатори, канадки  канадки, патерици патерици, бастуни регулируеми, три и четири опорни бастуни , слухови апарати и батерии за тях, гръдни епитези и много други помощни средства и медицински изделия могат да се получат от нуждаещите се по четири начина указани по-долу на страницата. 

Нов ред и нови лимити на пределните цени на целевата помощ от АСП считано от 1 юли 2018г.

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ.

Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите. Актуална информация на страница Нов ред, лимити помощ АСП от 2018

 

Най-долу на страницата може да намерите пълния текст на  ППЗИХУ Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

(1) Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

Помощни средства: Безплатно с помощ от социалното министерство. Свободна продажба. Срещу депозит. Наемане.

 

Лицензирана фирма "Воев" предоставяща помощни средства

Лицензирана фирма „Воев“ предоставяща помощни средства

 

 

На страница Атрактивни цени  Атрактивни цени вижте най-изгодните цени на патерици, канадки, проходилки, дюшек за лежащо болни, стол за баня, надстройки за повдигане на тоалетната необходими след операция на стави. Вижте и Специално предложение за инвалидна количка и инвалиден, тоалетен стол.        

Ако сте направили своя избор и не ви се четат подробностите по-долу вижте в раздел „Продажби и наем“

Начин на плащане и Поръчка.

 

 

Безплатно получаване с целева помощ от Агенция за социално подпомагане

Кой има право на помощ от социалното министерство, какви документи трябва да се представят за да се кандидатства и получи целева помощ за закупуване  на помощни средства?

Целевата помощ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ се отпуска на правоимащите съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания ЗИХУ/ и Правилник за приложение на  Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. След промяна на закона и правилника за приложението му отпусканите пари за закупуване на помощните средства се дават на правоимащите и с тези пари те закупуват в брой помощните средства от лицензирани фирми. На практика помощните средства и медицински изделия се получават безплатно след като се получи помощта. Времето от кандидатстването до получаването на парите обикновено е два месеца. По-долу на страницата има подробна информация придружена със съветите ни за вас.

 

При спешни случаи получаване на помощни средства веднага срещу депозит

Възможност за социално слаби и финансово затруднени хора спешно да получат помощното средство на по-ниска цена от стойността на изделието. Възможност за възстановяване на сумата по депозита с помощ от Агенция за социално подпомагане. Продажба с депозит

Докато чакате помощта от социалното министерство вие може да получите веднага помощното средство и да се обслужвате или да бъдете обслужвани. Това е много добра възможност особено при тежки случаи например при лежащо болни хора.

 

 

 Закупуване свободна продажба в брой

Всяко помощно средство може да се закупи без да са необходими документи и основание за закупуване.

Получаването става веднага

Подробности има на страници:

Свободна продажба в брой   Продажба с депозит

 

Наемане

Под наем е подходящ вариант когато помощното средство трябва за кратко: инвалидна количка за 5 лв/ден, канадка за 1 лв/ден, антидекубитален дюшек за 3лв/ден и т.н. Получават се веднага.

Подробности има на страници:

    Условия за наемане на помощни средства 

 

Ако сте направили своя избор вижте условията за доставка и плащане на страници:

 

Начини на плащане         Доставка за София и страната

Поръчка

 

Безплатно получаване с целева помощ от Агенция за социално подпомагане

Нашите съвети ако решите да кандидатствате за помощ от Агенция за социално подпомагане

Най-добре е да ни се обадите по телефона или посетите офис – магазина ни в центъра на София на ул. Шандор Петьофи № 1 между Пирогов и Руски паметник. Ще получите безплатна информация за вашия конкретен случай. По този начин няма да загубите излишно време и няма да рискувате:

да попаднете в корупционните схеми в които могат да ви поставят лични лекари, членовете на ЛКК или служители в лицензирани фирми и за сметка на вас да злоупотребят с правата и парите ви. Повече подробности и съвети съм публикувал на страница Корупционни практики   Корупция при помощ от АСП.

-да получите писмен отказ от Агенция за социално подпомагане /АСП/ за отпускане на целева помощ, въпреки че може би имате право.

Причините може да са различни: издаден медицински протокол, който не съответства на наредбите и не важи за социалното подпомагане, не достатъчни и неправилно попълнени документи при кандидатстване…

Ако получите писмен отказ от АСП след това следва дълга процедура във времето по обжалване, което е по определена процедура и изисква много време и нерви.

Може да видите с факти и документи действителни случаи на отказ на страница Откази на АСП.

Агенция за социално подпомагане. Откази за отпускане на целева помощ за закупуване на помощни средства. Действителни случаи с документи, факти и основания за отказ. Получили сте писмен отказ(не устен отказ!) за отпускане на  помощ от Социално подпомагане ? Не знаете какво да направите. Имате намерение да кандидатствате в Агенция за социално подпомагане за получаване на целева помощ за закупуване на помощно средство. Искате да получите  безплатни помощни средства с помощ за закупуване.

 

Подробности за реда за отпускане на целева помощ за закупуване от социалното министерство чрез Агенция за социално подпомагане има на страница помощ за закупуване

 Ще намерите отговорите на въпросите: Кой има право на помощ от социалното министерство, какви документи трябва да се представят при кандидатстване. Как безплатно да  получим помощни средства с целева помощ за закупуване?

 

Приложение: ППЗИХУ Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

(1) Целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадено до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия му адрес от:
1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;
2. законните представители или семействата на роднини или близки, или приемните семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – за лицата под 18-годишна възраст;
3. директорите на специализираните институции или социалните услуги – резидентен тип, в които са настанени деца с увреждания.
(2) Към заявлението-декларация по ал. 1 се прилагат необходимите документи, посочени в приложение № 7 към чл. 40, ал. 1, както и:
1. проформа фактура – само за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите помощи, отпускани за ремонт;
2. документ от осигурителя, удостоверяващ видовете осигурителни рискове, за които за лицето се внасят или са дължими осигурителни вноски – само за осигурените лица в трудоспособна възраст;
3. протокол от производител, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с който се определят специфичните проектни характеристики съгласно заданието за изработване на изделието – само за изделията, изработвани по поръчка.
(3) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаването на заявление-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва отпускането на помощта по ал. 1.
(4) Заповедта за отпускане на помощта по ал. 1 се издава в три екземпляра за всяко помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие поотделно, а за отказ за отпускане – в два екземпляра.
(5) Заповедта за отпускане или за отказ за отпускане се съобщава писмено на лицето, подало заявление-декларацията, в 7-дневен срок от издаването и.
(6) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
(7) Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта по ал. 4 се предоставят на лицата по ал. 1 заедно с екземпляр на приемно-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 4, т. 3.
(8) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването спира изпълнението, като не се допуска предварително изпълнение.
(9) Целевата помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на заповедта по ал. 3.
(10) В случаите на нереализирана целева помощ, но не по-късно от 6 месеца от издаването на медицинския документ, лицата подават ново заявление-декларация съгласно ал. 1, към което се прилагат двата екземпляра от заповедта по ал. 4.
(11) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1, 2, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичането на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях.
(12) Лицата, получили помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да се изработят, закупят или ремонтират по настоящ адрес и тяхното присъствие е необходимо.
(13) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 12 към подаденото заявление-декларация по ал. 1 в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия лицето представя в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:
1. билет за използваното превозно средство – влак втора класа или автобус, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози;
2. документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.
(14) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок до 5 дни от представянето на документите по ал. 13 издава мотивирана заповед за отпускане или за отказ за отпускане на помощта.
(15) Допълнителна парична помощ по ал. 12 получават и придружителите на децата до 18 години.
(16) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 12 в размерите на билет за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 13, т. 2.
(17) Допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 14, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.
(18) Целева помощ за покупка на изделие по т. 4, буква „е“ от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 се изплаща на правоимащото лице след представяне на оригинална фактура и касов бон/платежен документ.
(19) Целевата помощ по ал. 18 се изплаща до края на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните документи, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година.
„Воев“ 02/8519962,02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Специализиран магазин за технически помощи средства „Воев“
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1.
 
 
"Воев" магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

„Воев“ магазин санитарен за помощни средства, медицински изделия и санитарни материали в центъра на София Пирогов-Руски паметник, ул. Шандор Петьофи №1, 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280

Не сме дрогерията !!!

 

Магазин Воев, местоположение

 

Лицензирана фирма за помощни средства „Воев“
„Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.