logo Voev osnovana 92

Нов ред АСП

През 2021 година е в сила Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания ПП ЗХУ с въведена промяна от 1 април 2019г

През 2021 година са в сила Закон за хората с увреждания обнародван в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г. и в сила от 1.01.2019 г и правилника за приложението му с промени в Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания ПП ЗХУ (преди това ППЗИХУ) Приет с ПМС № 65, обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г. с промените в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от Социално подпомагане АСП въведени от 1 юли 2018г. 

Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания ПП ЗХУ  в сила от 1 април 2019г

*Може да го намерите в сайта на Агенция за хората с увреждания АХУ(Агенцията-Нормативни документи-Правилник за приложение на Закон за хората с увреждания

Част от промяната е чл.68 и Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ

За информация: До 1 април 2019 Приложение № 7. След 1 април 2019 Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1

Промяна в реда за отпускане на помощта и лимитите за помощните средства от социално подпомагане АСП считано от 1 юли 2018г

Променя се реда за отпускане на целевата помощ от АСП на хората с увреждания за безплатно получаване на помощни средства от лицензирани фирми в МТСП-Агенция за хората с увреждания. Променят се и лимитите за отпусканата целева помощ. Какво трябва да знаем за промените от 1 юли 2018, така че да получим максималното което законът ни е определил? Какви са възможностите и правата ни? Значение на термините използвани в наредбите и законите Нов ред, лимити помощ АСП през 2021

Публикация на “Воев-София” ЕООД лицензирана за предоставяне на помощни средства, удостоверение 099/2008 на МТСП-Агенция за хората с увреждания

Всичко което предлагаме вижте на главната страница на сайта на Воев  Специализиран сайт за помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от Социално подпомагане и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

Специализирана страница  Воев за възрастни хора, инвалиди, болни
За възрастни хора, инвалиди, болни и хора с увреждания всичко необходимо от Воев

Обслужваме всички населени места с помощни средства и медицински изделия свободна продажба и безплатно получаване с отпусната помощ от АСП

Магазин Воев в центъра на София Руски паметник – Пирогов, ул Шандор Петьофи №1, 02/8519375, 02/8519962, 0888 893280

Важно. Не сме дрогерията!

Санитарен магазин Воев, Руски паметник-Пирогов, София

Приложения към публикацията(актуализация 16 април 2019)

I. Отпускане на целева помощ за за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия

Целева помощ се отпуска съгласно чл.68 от ППЗИХУ и Приложение № 2 към него.

Чл. 68. (1) В случаите по чл. 73 от Закона за хората с увреждания медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка на потребностите, ползват целевата помощ, са посочени в Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ

II. Право на хората с увреждания за парична компенсация за пътни разходи в страната

ППЗИХУ Чл. 71. (1) Хората с увреждания с отпусната целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да се изработят, закупят и/или ремонтират по настоящ адрес и тяхното присъствие е необходимо.

(2) За получаване на паричната компенсация по ал. 1 в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия човекът с увреждане представя в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес следните документи: 1. билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз и пътнически влак или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт и Закона за автомобилните превози; 2. документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, доказващ явяване за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие от страна на човека с увреждане. (3) Директорът на дирекция “Социално подпомагане” или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от представянето на документите по ал. 2 издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на паричната компенсация. (4) Парична компенсация по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18-годишна възраст. (5) Лицата, които ползват личен превоз, получават парична компенсация по ал. 1 в размер на стойността на билет за пътуване във втора класа на бърз и пътнически влак или с автобус след представяне на документа по ал. 2, т. 2. (6) Паричната компенсация се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.